Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXI

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

In tabel I wordt aan de algemene aantekening een zin toegevoegd, luidende:

Tot tabel I behoort voorts niet distikstofmonoxide, met uitzondering van distikstofmonoxide waarop tabel I, onderdeel a, onder 6, van toepassing is.

B

Tabel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel a wordt onder vervanging van de punt aan het slot van post 9 door een puntkomma een post toegevoegd, luidende:

  • 10. levering van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

2. Aan onderdeel b wordt onder vervanging van de punt aan het slot van post 6 door een puntkomma een post toegevoegd, luidende:

  • 7. de installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

C

In artikel 17d wordt «en 5» vervangen door «, 5 en 10».

D

In artikel 20, tweede lid, onderdeel b, wordt «en 5» vervangen door «, 5 en 10».

Licence