Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXII

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, vijfde lid, wordt «een personenauto» vervangen door «een personenauto of een bestelauto», wordt «de tabel in artikel 9, eerste of tweede lid,» vervangen door «artikel 9» en wordt «deze personenauto» vervangen door «deze personenauto of deze bestelauto».

B

In artikel 5, eerste lid, wordt «Voor een bestelauto» vervangen door «Voor een bestelauto als bedoeld in artikel 15 en 15a».

C

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 1°, wordt «of motorrijwiel» vervangen door «, motorrijwiel of bestelauto».

2. Onder 2°, wordt «een bestelauto» vervangen door «een bestelauto als bedoeld in artikel 15 en 15a».

D

In artikel 8 wordt «personenauto’s of motorrijwielen» vervangen door «personenauto’s, motorrijwielen of bestelauto’s».

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervallen «bestelauto of een» en «bestelauto of».

b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b, onder 2°, door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. voor een bestelauto € 66,91 vermenigvuldigd met het aantal gram/km CO2-uitstoot.

2. In het elfde lid wordt «een personenauto» vervangen door «een personenauto of een bestelauto».

3. In het dertiende lid wordt «een personenauto» telkens vervangen door «een personenauto of een bestelauto».

F

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met tiende lid tot derde tot en met negende lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «de personenauto of het motorrijwiel» vervangen door «de personenauto, het motorrijwiel of de bestelauto».

3. In het achtste lid (nieuw) wordt «het zesde lid» vervangen door «het vijfde lid».

4. In het negende lid (nieuw) wordt «het zesde, zevende of achtste lid» vervangen door «het vijfde, zesde of zevende lid».

G

In artikel 12a, derde en vijfde lid, wordt «een personenauto» vervangen door «een personenauto of een bestelauto».

H

De artikelen 13a en 13b vervallen.

I

In artikel 15, vierde lid, wordt «artikel 10, zesde lid» vervangen door «artikel 10, vijfde lid» en wordt «Artikel 10, derde, vierde, vijfde, negende en tiende lid» vervangen door «Artikel 10, derde, vierde, achtste en negende lid».

J

In artikel 15a, achtste lid, wordt «artikel 10, zesde lid» vervangen door «artikel 10, vijfde lid», wordt «artikel 10, eerste en zesde lid» vervangen door «artikel 10, eerste en vijfde lid» en wordt «artikelen 10, derde, vierde, vijfde en negende lid» vervangen door «artikelen 10, derde, vierde en achtste lid».

K

In artikel 16aa, tweede lid, aanhef, wordt «artikel 10, zesde lid» vervangen door «artikel 10, vijfde lid».

L

In artikel 16b, eerde lid, wordt «en op het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin» vervangen door «op de bedragen, genoemd in artikel 9, eerste lid, laatste volzin, artikel 9, tweede lid, laatste volzin en op het bedrag, genoemd in artikel 9, derde lid, onderdeel c».

M

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22

De artikelen 10, derde lid, 13a en 13b en de daarop berustende bepalingen, zoals die luidden op 31 december 2024, blijven van toepassing op een bestelauto waarvan de datum eerste toelating uiterlijk op 31 december 2024 is gelegen.

Licence