Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXIII

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden met ingang van 1 januari 2026 in artikel 24b, eerste lid, de bedragen, genoemd in de tweede en derde kolom van de tabel, verhoogd met 6,96%.

ARTIKEL XXIV

De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn bij het begin van het kalenderjaar 2024 van overeenkomstige toepassing op het bedrag, genoemd in artikel XXII, onderdeel E, subonderdeel 1, onder c.

Licence