Base description which applies to whole site

ARTIKEL XL

De Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt met ingang van 1 januari 2024 als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. GN-code:

de code, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256), zoals deze luidde op 1 januari 2022.

B

In artikel 6 wordt «mineraalwater en limonade» vervangen door «limonade en water, mineraalwater en spuitwater voor zover niet vallend onder GN-code 2201,».

C

Artikel 8 vervalt.

D

In artikel 10, eerste lid, wordt «€ 20,20» vervangen door «€ 22,67».

Licence