Base description which applies to whole site

ARTIKEL LIV

Indien het bij geleidende brief van 14 november 2019 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (Kamerstukken 35 335) tot wet is of wordt verheven en artikel XVI, onderdeel A, van die wet later in werking treedt dan artikel I, onderdeel EE, van deze wet, wordt in artikel XVI, onderdeel A, van die wet «artikel 10.2b, derde lid» vervangen door «artikel 10.2b, tweede lid».

Licence