Base description which applies to whole site

ARTIKEL LV

Indien het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2022 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (Kamerstukken 36 067) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel R, van die wet eerder in werking treedt of is getreden dan artikel I, onderdeel L, van deze wet, wordt in artikel I van deze wet na onderdeel EE een onderdeel ingevoegd, luidende:

EEa

In artikel 10.11, eerste lid, vervalt «, 3.68».

Licence