Base description which applies to whole site
+

2.3 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Sinds de herindeling is de nieuwe minister voor Immigratie en Asiel (I&A) gehuisvest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie voor I&A heeft geen aparte begroting. In onderstaande tabel wordt het Ministerie van BZK aangeduid als BZK en de portefeuille I&A als BZK/I&A.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 BZK of BZK/I&A

Wordt in 2011

Taken

   

Overige taken zoals AIVD, bestuur en democratie, kwaliteit rijksdienst enzovoort

BZK

BZK

 

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid, veiligheid en bestuur, inspectie openbare orde en veiligheid

BZK

 

VenJ

Veiligheidsregio’s en politie

BZK

 

VenJ

Rijkswet Nederlanderschap

Justitie

BZK

 

Vreemdelingenzaken, inclusief IND,COA, DTV en grensbewaking

Justitie

BZK/I&A

 

Wonen, rijkshuisvesting

WWI

BZK

 

Integratie

WWI

BZK/I&A

 

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

VROM

BZK

 

WWI middelen voor internationale samenwerking Zuid-Afrika

VROM

BZK

 

Uitgaven totaal BZK +BZK/I&A

(€ x 1 000)

5 795 086

4 410 627

 

Overige taken zoals AIVD, bestuur en democratie, kwaliteit rijksdienst etc. 1

498 781

514 366

 

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid, veiligheid en bestuur, inspectie openbare orde en veiligheid

136 464

 

147 200

Veiligheidsregio's en politie

5 159 841

 

5 447 398

Rijkswet Nederlanderschap 2

0

0

 

Vreemdelingenzaken, inclusief IND,COA, DTV en grensbewaking 3

777 094

765 573

 

Wonen, rijkshuisvesting3

2 775 676

2 778 726

 

Integratie3

351 548

351 962

 

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid 4

2 410

?

 

WWI middelen voor internationale samenwerking Zuid Afrika4

615

?

 
1

In de incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van BZK is er € 15 585 extra op deze posten begroot.

2

Bij deze taak is geen budget vermeld op de begroting van het Ministerie van Justitie.

3

Het Ministerie van BZK boekt andere budgetten voor deze beleidstaken in dan er bij de oorspronkelijke departementen uit de begroting verdwijnt.

4

Deze bedragen zijn apart vermeld op de VROM-begroting, maar dit is niet het geval op de BZK-begroting 2011.

Licence