Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.7 Verkeer en Waterstaat (XII)

Het Ministerie van V&W is in oktober 2010 met het grootste deel van het Ministerie van VROM samengevoegd tot het nieuwe Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM). Het nieuwe ministerie krijgt het begrotingsnummer XII.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 IenM

Wordt in 2011

Taken

   

Overig beleid zoals waterbeleid, mainport en logistiek, goede bereikbaarheid enzovoort

VenW

IenM

 

Innovatie:NLR: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

VenW

 

EL&I

Ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en luchtkwaliteit, duurzaam produceren, handhaving en toezicht enzovoort

VROM

IenM

 

Emissieautoriteit

VROM

IenM

 

Uitgaven totaal VenW/IenM

(€ x 1 000)

497 056

1 212 503

 

Overig beleid zoals waterbeleid, mainport en logistiek, goede bereikbaarheid enzovoort

470 669

470 699

 

Innovatie: NLR: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 1

26 357

 

?

Ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en luchtkwaliteit, duurzaam produceren, handhaving en toezicht enzovoort 2

741 924

741 804

 

Emissieautoriteit 3

?

?

 
1

In de incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van IenM is vermeld: «Dit betreft de overdracht van de innovatiemiddelen NLR van het Ministerie van IenM naar de begroting van EL&I. De bedragen gaan netto over, dat wil zeggen gecorrigeerd voor het aandeel in de subsidietaakstelling uit het regeerakkoord». In de begroting 2011 van EL&I is slechts één bedrag opgenomen voor innovatie, zie ook hierna.

2

Het Ministerie van IenM ontvangt een lager budget voor deze beleidstaken dan er bij het Ministerie van VROM uit de begroting verdwijnt. Dit komt volgens het Ministerie van IenM doordat ook middelen van beleidsartikelen naar apparaatsartikelen zijn overgegaan.

3

Emissieautoriteit gaat over naar IenM; het bijbehorend budget is niet bekend.

Licence