Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.15 Onduidelijkheden in de begrotingen 2011

Tot slotte geven we in onderstaande tabel een overzicht van alle wijzigingen in de begrotingen 2011 waarvan de bedragen onbekend zijn of verschillen en waarvoor wij geen verklaring hebben kunnen vinden.

Was Ministerie

Taak

Wordt Ministerie

 

Justitie

Rijkswet Nederlanderschap

BZK

Geen budget vermeld bij Justitie en BZK

Justitie

Vreemdelingenzaken, inclusief IND,COA, DTV* en grensbewaking

BZK/I&A

Bedrag verschilt, BZK ontvangt minder dan Justitie afboekt

BZK

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid, veiligheid en bestuur, inspectie openbare orde en veiligheid

VenJ

Bedrag verschilt, VenJ ontvangt meer dan BZK afboekt

BZK

Veiligheidsregio's en politie

VenJ

Bedrag verschilt, VenJ ontvangt meer dan BZK afboekt

BZK

Overige taken zoals AIVD, bestuur en democratie, kwaliteit rijksdienst etc.

BZK

Bedrag verschilt, BZK (nieuw) boekt meer in voor deze post dan er bij BZK voor was gebudgetteerd

OCW

TNO, MARIN, NLR en Deltares

EL&I

EL&I neemt een totaalbedrag op voor innovatie, voor taken van OCW en van VenW. EL&I boekt een lager bedrag in dan er bij OCW wordt afgeboekt

OCW

Wereldomroep

BuZa

Geen budget vermeld bij OCW en BuZa

Financiën

Regeldruk: Coördinatie vermindering administratieve lasten bedrijven en regeldruk bedrijven, inclusief verantwoordelijkheid voor Actal

EL&I

Bedrag verschilt, EL&I boekt een lager bedrag in dan er bij Financiën wordt afgeboekt

VROM

Ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en luchtkwaliteit, duurzaam produceren, handhaving en toezicht enzovoort

IenM

Bedrag verschilt, IenM boekt minder in dan er bij VROM verdwijnt. Dit komt volgens het Ministerie van IenM doordat ook middelen van beleidsartikelen naar apparaatsartikelen zijn overgegaan

VROM

Energie: Tegengaan klimaatverandering: CCS

EL&I

EL&I boekt één totaalbedrag voor energie, dat hoger is dan het bedrag dat in drie delen bij VROM wordt afgeboekt

VROM

Energie: Risicobeleid-project weerstandsverhoging

EL&I

EL&I boekt één totaalbedrag voor energie, dat hoger is dan het bedrag dat in drie delen bij VROM wordt afgeboekt

VROM

Energie: Bescherming tegen straling

EL&I

EL&I boekt één totaalbedrag voor energie, dat hoger is dan het bedrag dat in drie delen bij VROM wordt afgeboekt

VROM

Coördinatie en bevordering EU- en internationaal milieubeleid

BuZa

Geen budget vermeld bij VROM en BuZa

VROM

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid (ruimtelijke kwaliteit)

BZK

Deze post is apart vermeld bij VROM maar niet bij BZK

VROM

WWI middelen ten behoeve van internationale samenwerking Zuid Afrika

BZK

Deze post is apart vermeld bij VROM maar niet bij BZK

VROM

Emissieautoriteit

IenM

Geen budget vermeld bij VROM en IenM

VenW

Innovatie:NLR: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

EL&I

EL&I neemt een totaalbedrag op voor innovatie, voor taken van OCW en van VenW

WWI

Wonen, rijkshuisvesting

BZK

Bedrag verschilt, BZK boekt meer geld in dan er bij WWI wordt afgeboekt

WWI

Integratie

BZK/I&A

Bedrag verschilt, BZK boekt meer geld in dan er bij WWI wordt afgeboekt

Licence