Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Overzicht interventies financiële sector

Budgettair overzicht interventies kredietcrisis en Europa

Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd om het financiële stelsel gezond te houden en bij te dragen aan het herstellen van de rust op de financiële markten. Vanaf 2010 heeft de overheid ook aan Europese faciliteiten bijgedragen, in het bijzonder door het verstrekken van garanties. Deze bijlage geeft middels een aantal tabellen een overzicht van de verschillende interventies.

Tabel 5.1 geeft de kasstromen en de garanties die met de interventies gepaard gaan en de vindplaatsen ervan in de begroting IX integraal weer. Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: het EMU-saldo, de EMU-schuld en de staatsschuld per thema becijferd. De kolom «telling» geeft hierbij aan welke posten bij elkaar moeten worden opgeteld. Onderaan de tabel worden de totalen van alle maatregelen opgeteld.

Tabel 5.1a Budgettair overzicht interventies kredietcrisis (in miljoenen euro)

#

Stand: FJR 2014

Telling

2008–2012

2013

2014

Bron

 

A. Fortis/RFS/AA

         
             

1

Aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

 

27.955

0

0

IX art.3

2

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

3.088

   

CBS/Eurostat

3

Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

 

3.750

0

– 200

IX art. 11

             

4

Renteontvangsten overbruggingskredieten (voormalig) Fortis

 

– 1.695

– 103

– 98

IX art. 11

5

Dividend ABN Amro Group

 

– 250

– 400

– 325

IX art.3

6

Dividend ASR Verzekeringen

 

– 71

– 88

– 99

IX art.3

7

Dividend RFS Holdings

 

– 6

0

0

IX art.3

8

Dividend financiële instellingen

 

0

0

0

IX art.3

9

Premieontvangsten capital relief instrument

 

– 193

0

0

IX art.3

10

Premieontvangsten counter indemnity

 

– 78

– 26

– 12

IX art.3

             
 

Verleende garanties

         

11

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

 

32.611

   

IX art.3

12

waarvan vervallen

 

– 32.611

   

IX art.3

13

Counter Indemnity ABN-AMRO

 

950

   

IX art.3

14

waarvan vervallen

     

– 950

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

1, 3 t/m 10

29.412

– 617

– 734

 
 

Effect op EMU saldo

2, 4 t/m 10

– 795

617

534

 
 

Effect op EMU schuld

1, 3 t/m 10

29.309

– 617

– 734

 
 

Effect op staatsschuld1

1, 3 t/m 10

29.309

– 617

– 734

 
             
 

B. SNS Reaal

         
             

15

Kapitalisatie holding en bank

 

0

2.200

0

IX art.3

16

Overbruggingskrediet

 

0

1.100

0

IX art.3

17

Kapitalisatie Propertize (vastgoedorganisatie)

 

0

500

0

IX art.3

             

18

Renteontvangsten overbruggingskrediet

 

0

– 7

– 21

IX art.3

19

Dividend SNS Reaal N.V.

 

0

0

0

IX art.3

20

Premieontvangsten garantie Propertize

 

0

0

– 2

IX art.3

21

Resolutieheffing

 

0

0

– 1.005

IX art.1

             
 

Verleende garanties

         

22

Garantieverlening Propertize

 

0

4.166

 

IX art.3

23

waarvan vervallen

     

– 566

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

15 t/m 21

0

3.793

– 1.028

 
 

Effect op EMU saldo2

18 t/m 21

0

– 1.123

1.028

 
 

Effect op EMU schuld3

15 t/m 23

0

7.848

– 1.594

 
 

Effect op staatsschuld

15 t/m 21

0

3.793

– 1.028

 
             
 

C. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit

(€ 20 mld.)

         
             

24

Verstrekt kapitaal ING

 

2.250

– 750

– 1.500

IX art.3

25

Verstrekt kapitaal Aegon

 

0

0

0

IX art.3

26

Verstrekt kapitaal SNS Reaal

 

565

0

0

IX art.3

 

waarvan afgeboekt

 

– 565

   

IX art.3

             

27

Couponrente ING

 

– 718

– 31

– 90

IX art.3

28

Couponrente Aegon

 

– 177

0

0

IX art.3

29

Couponrente SNS Reaal

 

– 38

0

0

IX art.3

30

Repurchase fee ING

 

– 1.688

– 344

– 660

IX art.3

31

Repurchase fee Aegon

 

– 910

0

0

IX art.3

32

Repurchase fee SNS Reaal

 

0

0

0

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

24 t/m 32

– 716

– 1.125

– 2.250

 
 

Effect op EMU saldo

27 t/m 29

933

31

90

 
 

Effect op EMU schuld

24 t/m 32

– 716

– 1.125

– 2.250

 
 

Effect op staatsschuld

24 t/m 32

– 716

– 1.125

– 2.250

 
             
 

D. Back-up faciliteit ING

         
             

33

Meerjarenverplichting aan ING

 

7.655

– 4.933

– 2.722

IX art.3

34

Alt-A portefeuille

 

11.140

– 6.454

– 4.686

IX art.3

35

relevant voor de EMU schuld

 

7.501

– 4.779

– 2.722

CBS/

Eurostat

             

36

Back-up faciliteit ING totaal:

 

– 1

1

– 1.455

IX art.3

a

waarvan funding fee (rente + aflossing)

 

14.134

4.808

2.778

IX art.3

b

waarvan management fee

 

178

26

0

IX art.3

c

waarvan portefeuille ontvangsten

(rente + aflossing)

 

– 13.323

– 4.275

– 4.231

IX art.3

d

waarvan garantiefee

 

– 390

– 58

0

IX art.3

e

waarvan additionele garantiefee

 

– 392

– 87

0

IX art.3

f

waarvan additionele fee

 

– 193

– 35

– 1

IX art.3

g

waarvan verhandelbaarheidsfee

 

– 15

– 18

– 1

IX art.3

h

waarvan eenmalige uitkering

 

0

– 379

 

IX art.4

i

waarvan incidentele uitgave

 

0

19

 

IX art.3

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

36

– 1

1

– 1.455

 
 

Effect op EMU saldo

36b, f, g

30

27

2

 
 

Effect op EMU schuld

35

7.501

– 4.779

– 4.177

 
 

Effect op staatsschuld

36

– 1

1

– 1.455

 
             
 

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

         
             

37

Premieontvangsten garanties bancaire leningen

 

– 1.114

– 165

– 100

IX art.2

38

Schade-uitkeringen

 

0

0

0

IX art.2

             

39

Garanties bancaire leningen

 

50.275

   

IX art.2

40

waarvan vervallen

 

– 33.033

– 7.349

– 9.893

IX art.2

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

37, 38

– 1.114

– 165

– 100

 
 

Effect op EMU saldo

37, 38

1.114

165

100

 
 

Effect op EMU schuld

37, 38

– 1.114

– 165

– 100

 
 

Effect op staatsschuld

37, 38

– 1.114

– 165

– 100

 
             
 

F. IJsland

         

41

Vordering op IJsland

 

769

– 48

– 562

IX art.2

42

Tussenrekening «recovery oude topping up»

 

54

6

46

IX art.2

             

43

Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

 

1.428

0

0

IX art.2

44

Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

 

7

0

– 6

IX art.2

45

Renteontvangsten lening IJsland

 

0

0

0

IX art.2

46

Aflossing hoofdsom lening IJsland

 

– 734

– 77

– 617

IX art.2

             
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

43, 44, 45, 46

701

– 77

– 623

 
 

Effect op EMU saldo

44, 45

– 7

0

6

 
 

Effect op EMU schuld

43, 44, 45, 46

701

– 77

– 623

 
 

Effect op staatsschuld

43, 44, 45, 46

701

– 77

– 623

 
             
 

Totaal maatregelen «kredietcrisis»:

         
 

Toerekenbare rentelasten

 

6.213

767

656

 
 

Effect op EMU saldo

 

– 3.638

– 823

1.104

 
 

Effect op EMU schuld

 

35.681

1.085

– 9.478

 
 

Effect op staatsschuld

 

28.179

1.810

– 6.190

 
1

De conversie van de op de MCN lening opgebouwde rente (103 miljoen) telt wel mee in de uitgaven van 2010 maar niet in de staatsschuld.

2

Het door Eurostat toegerekende effect van de herkapitalisatie van SNS Reaal Holding en SNS Bank van EUR 2.200 miljoen aan het EMU-saldo is EUR 1.130 miljoen.

3

Het effect van de kapitaalinjectie van EUR 500 miljoen en de garantie op de funding fee van EUR 4.166 miljoen van Propertize telt in totaal voor EUR 4.666 miljoen mee in de EMU-schuld van 2013.

Tabel 5.1b Budgettair overzicht interventies eurocrisis (in miljoenen euro)

#

Stand per: FJR 2014

Telling

2008–2012

2013

2014

Bron:

 

G. Griekenland

         
                 

47

Vordering op Griekenland

 

3.198

0

0

IX art.4

                 

48

Rente lening Griekenland

 

– 186

– 26

– 14

IX art.4

49

Rentevergoeding Griekenland (ANFA)

 

13

13

13

IX art.4

50

Teruggave winsten SMP

 

0

126

112

IX art.4

                 

51

Verstrekt kapitaal EFSF

 

2

0

0

IX art.4

52

Verstrekt kapitaal ESM

 

1.829

1.829

915

IX art.4

                 

53

Crisisgerelateerde winst DNB

 

0

– 905

– 754

IX art.3

54

 

waarvan relevant voor het EMU saldo

 

0

807

658

IX art.3

                 
 

Garanties

         

55

Garantieplafond Nederland EFSF

 

97.782

– 48.142

0

IX art.4

   

effect verstrekte garantie op EMU schuld:1

 

8.594

2.352

583

CBS/Eurostat

     

voor Ierland

 

774

348

0

CBS/Eurostat

     

voor Portugal

 

1.193

405

74

CBS/Eurostat

     

voor Griekenland

 

6.627

1.599

509

CBS/Eurostat

                 

56

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

 

35.445

0

0

IX art.4

57

Garantieverlening DNB i.v.m.

ophoging middelen IMF

 

13.610

0

0

IX art.4

58

Garantieverlening DNB i.v.m. winstafdracht

 

0

5.700

0

IX art.3

59

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

 

2.832

– 42

– 12

IX art.4

                 
 

Totale uitgaven minus ontvangsten

47 t/m 53

4.856

1.037

272

 
 

Effect op EMU saldo

48 t/m 50, 54

173

694

547

 
 

Effect op EMU schuld

47 t/m 53, 56

13.451

3.389

855

 
 

Effect op staatsschuld

47 t/m 53

4.856

1.037

272

 
                 
 

Totaal maatregelen «Europa»:

         
 

Toerekenbare rentelasten (saldorelevant)

 

206

142

147

 
 

Effect op EMU saldo

 

– 33

552

400

 
 

Effect op EMU schuld

 

13.451

3.389

855

 
 

Effect op staatsschuld

 

4.856

1.037

272

 
1

Cijfers zijn voorlopig, omdat het jaarverslag van het EFSF gepubliceerd wordt na de publicatie van het FJR.

Balans interventies

In de onderstaande tabel zijn de bezittingen en schulden die vanwege de interventies (kredietcrisis en Europa) zijn ontstaan weergegeven. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen historische aankoopprijs, conform de bepalingen van de RBV die van toepassing zijn op het onderliggende departementale jaarverslag IX. De bezittingen zijn grotendeels gefinancierd met staatsschuld (zichtbaar in tabel 4.1). Verder is er het cumulatief saldo van kosten en opbrengsten («het resultaat») dat een deel van de bezittingen financiert (vanuit tabel 4.3).

Tabel 5.2 Balans interventies (in miljoenen euro)

Bezittingen

ultimo 2014

Bron

Schulden

ultimo 2014

Begroting

Fortis/RFS/AA

         
           

aanschaf ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

27.955

art. 3

staatsschuld

29.964

tabel 1

overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

3.550

art. 11

cumulatief resultaat

4.989

tabel 3

           

SNS Reaal en Propertize

         
     

cumulatieve rente

8.132

tabel 3

kapitalisatie holding en bank

2.200

art. 3

cumulatieve uitvoeringskosten

49

 

overbruggingskrediet

1.100

art. 3

     

kapitalisatie Propertize (vastgoedbeheerorganisatie)

500

art. 3

     
           

ING

   

ING

   
           

core-tier-1 securities

0

art. 3

     
           

back up facility:

   

back up facility:

   

vordering

0

art. 3

verplichting

0

art. 3

     

voorziening en onverdeeld resultaat

0

art. 3

           

IJsland

         
           

lening (incl rente)

159

art. 2

     
           

Griekenland

         
           

lening

3.198

art. 4

     
           

EFSF

         
           

deelneming

2

art. 4

     
           

ESM

         
           

deelneming

4.573

art. 4

technische aansluiting

104

 
           

Totaal:

43.237

Totaal:

43.237

 

Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van de interventies. Het resultaat betreft het jaarlijkse saldo dat op kasbasis gerealiseerd wordt. Eventuele afwaarderingen van activa (tabel 5.2) worden op het moment dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn in het resultaat meegenomen. Deze behandeling wijkt af van de systematiek van het EMU-saldo.

Tabel 5.3 Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in miljoenen euro)

Kosten en opbrengsten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cumulatief

Fortis/RFS/AA

               

dividend

0

0

6

200

121

488

424

1.239

premie counter indemnity

0

0

26

26

26

26

12

116

rente overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

502

705

167

169

152

103

98

1.896

premieontvangsten CRI

0

28

165

0

0

0

0

193

                 

SNS Reaal

               

couponrente SNS Reaal

0

38

0

0

0

0

0

38

repurchase fee SNS Reaal

0

0

0

0

0

0

0

0

afboeking core-tier-1 securities

       

– 565

   

– 565

dividend

0

0

0

0

     

0

rente overbruggingskrediet

         

7

21

28

Resolutieheffing

         

0

1.005

1.005

                 

Aegon

               

couponrente Aegon

0

166

11

0

0

0

0

177

repurchase fee Aegon

0

108

52

750

0

0

0

910

                 

ING

               

couponrente ING

0

645

39

0

34

31

90

839

repurchase fee ING

0

295

52

1.000

341

344

660

2.692

back up faciliteit (na vorming voorziening)

0

0

0

0

0

1.455

1.455

                 

Griekenland

               

rente en servicefee

0

0

30

115

41

26

14

226

rentevergoeding Griekenland (ANFA)

0

0

0

0

– 13

– 13

– 13

– 39

teruggave winsten SMP

0

0

0

0

0

– 126

– 112

– 238

                 

IJsland

               

topping up

 

– 106

         

– 106

recovery topping up

 

0

0

33

21

6

46

106

aangegroeide rente

 

74

– 23

42

27

23

16

159

                 

Europese instrumenten

               

crisisgerelateerde winst DNB

0

0

0

0

0

905

754

1.659

                 

Overige

               

premieontvangsten garanties bancaire leningen

0

116

407

361

230

165

100

1.379

uitvoeringskosten crisismaatregelen

– 9

– 31

– 3

2

– 1

– 12

5

– 49

toerekenbare rentelasten op staatsschuld

– 450

– 2.036

– 1.493

– 1.280

– 1.160

– 909

– 804

– 8.132

                 

Resultaat

43

2

– 564

1.418

– 746

1.064

3.771

4.989

In onderstaand overzicht staan de uitstaande garanties die in het kader van de kredietcrisis en Europa verstrekt zijn. Het cumulatief saldo geeft de stand van de uitstaande garanties per einde 2014 weer.

Tabel 5.4 Garantieoverzicht (bedragen in miljoenen euro)

Garanties «kredietcrisis en Europa»

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Som:

Bron:

A. Fortis/RFS/AA

                 
                   

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

0

32.611

0

0

0

0

0

32.611

IX art.3

waarvan vervallen

0

0

– 32.611

0

0

0

0

– 32.611

IX art.3

                   

Counter Indemnity ABN-AMRO

0

0

950

0

0

0

0

950

IX art.3

waarvan vervallen

           

– 950

– 950

IX art.3

                   

B. SNS Reaal

                 
                   

Garantieverlening Propertize

0

0

0

0

0

4.166

0

4.166

IX art.3

waarvan vervallen

           

– 566

– 566

IX art.3

                   

E. Garantiefaciliteit bancaire leningen

                 
                   

Garanties bancaire leningen

2.740

47.535

0

0

0

0

0

50.275

IX art.2

waarvan vervallen

0

– 3.174

– 8.103

– 5.823

– 15.933

– 7.349

– 9.893

– 50.275

IX art.2

                   

H. Europese instrumenten

                 
                   

Garantieplafond Nederland EFSF

0

0

25.872

71.910

0

– 48.142

0

49.640

IX art.4

effect verstrekte garantie op EMU schuld:

     

993

7.601

2.352

583

11.529

CBS/ Eurostat

voor Ierland

     

495

279

348

0

1.122

CBS/ Eurostat

voor Portugal

     

498

695

405

74

1.672

CBS/ Eurostat

voor Griekenland

     

0

6.627

1.599

509

8.735

CBS/ Eurostat

                   

Garantieverlening Nl-aandeel ESM

0

0

0

0

35.445

0

0

35.445

IX art.4

Garantieverlening DNB i.v.m. ophoging middelen IMF

0

0

0

13.610

0

0

0

13.610

IX art.4

Garantieverlening DNB i.v.m. winstafdracht

0

0

0

0

0

5.700

0

5.700

IX art.3

Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

0

0

2.946

– 120

6

– 42

– 12

2.778

IX art.4

                   

Totaal

2.740

76.972

– 10.946

79.577

19.518

– 45.667

– 11.421

110.773

 
Licence