Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorwoord

Dit Financieel Jaarverslag van het Rijk blikt terug op 2014, het eerste jaar waarvoor het kabinet Rutte-Asscher de begroting heeft opgesteld. Het is duidelijk dat het in 2013 ingezette economisch herstel zich heeft doorgezet en aan kracht heeft gewonnen. Na jaren van krimp groeide de economie vorig jaar weer. De gevolgen van de zware crisis, zoals de hoge werkloosheid, deden zich nog volop voelen.

Het economisch herstel werd grotendeels gedragen door de uitvoer. Daarnaast namen de bedrijfsinvesteringen toe. Dit was een duidelijke omslag in vergelijking met de krimp van de jaren ervoor. Het aantal huizenverkopen steeg ook, na de zeer lage verkoopaantallen van de voorgaande jaren. De consumptie van huishoudens was nog bescheiden, maar er was gemiddeld een stijging van de koopkracht.

Gunstigere omstandigheden en overheidsingrijpen leidden tot een lager begrotingstekort en overheidsschuld. De resultaten overtroffen de sombere verwachtingen voor 2014. Nadat in 2013 het tekort al onder de 3 procent werd gebracht kon Nederland in 2014 het spreekwoordelijke Europese strafbankje van het Stabiliteits- en Groeipact verlaten.

De wereldeconomie kenmerkte zich in 2014 door fragiel, maar aanhoudend herstel van de grote ontwikkelde economische blokken als de eurozone en de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zagen we geopolitieke risico’s voor de economie, zowel aan de rand van de Europese Unie als in het Midden-Oosten.

2014 was het eerste volledige jaar dat het aangescherpte beleid voor garanties van kracht was. De omvang van uitstaande risico’s en leningen daalde en waar mogelijk zijn onbenutte garantieregelingen afgebouwd. De meest opvallende garantie die afliep was de regeling interbancaire leningen met een waarde van 10 miljard euro. Daarnaast ging vorig jaar de bankenunie van start na een stevige Europese stresstest voor de financiële instellingen. 120 banken, goed voor 82 procent van de Europese bankensector, staan nu onder Europees toezicht.

Dit jaarverslag biedt verder inzicht in de bedrijfsvoering van het Rijk. Die is beheerst verlopen. De rechtmatigheid van de verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van het Rijk was in 2014 wederom hoog. Nederland voldoet op rijksniveau ruimschoots aan de nationale norm (99 procent).

2014 was kortom een goed begrotingsjaar. Het was ook een jaar waarin met steun van verscheidene politieke partijen stevige maar noodzakelijke maatregelen in wetgeving werden omgezet. Op die manier zijn achterstanden uit het verleden weggewerkt en is een fundament gelegd voor verder duurzaam economisch herstel.

Jeroen Dijsselbloem

Minister van Financiën

Licence