Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.042,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2019: investeren in waterveiligheid realisatie

‒ 18,3

Diversen

‒ 18,1

 

‒ 36,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

‒ 33,9

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

66,3

Saldo 2018

24,5

Saldo 2019 investeren in waterkwaliteit

‒ 33,5

Saldo 2019 investeren in waterveiligheid

61,7

Saldo 2019 investeren in zoetwatervoorziening

‒ 17,6

Diversen

‒ 10,2

 

57,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

12,0

 

12,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

32,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

1.075,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

1.075,8

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.042,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,6

 

7,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

36,5

Diversen

‒ 9,2

 

27,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

12,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

29,9

 

41,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

76,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

1.119,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

1.119,8

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Saldo 2019: investeren in waterveiligheid realisatie

De lagere uitgaven op het artikel investeringen in Waterveiligheid zijn voornamelijk het gevolg van vertraagde financiële afwikkeling bij de waterschapsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2, ‒ 10 miljoen euro), vertraging bij het project Versterking Eemdijk (-6,5 miljoen euro). en door vertraagde besluitvorming bij de waterschapsprojecten van het HWBP (-7 miljoen euro).

Diversen

De twee belangrijkste meevallers onder de post diversen bestaan uit een vertraging bij het project aanpak ecologie grote wateren (-6,3 miljoen euro) en lagere uitgaven voor het project Afsluitdijk omdat de beschikbaarheidsvergoeding Q3-2019 van het project niet is betaald (-4,9 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 zijn de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Kasschuiven investeren in waterveiligheid, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. De omvangrijkste kasschuiven hebben zich voorgedaan bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Saldo 2018, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het voordelig saldo over 2018 is bij Voorjaarsnota 2019 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2018 bedroeg 24,5 miljoen euro op de uitgaven en ‒ 5,5 miljoen euro op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkwam op 29,9 miljoen euro.

Saldo 2019 investeren in waterkwaliteit

Op artikel 7 is minder uitgegeven dan verwacht, met name doordat de pilots aanvullende zuivering van medicijnresten door waterschappen later starten (-25 miljoen euro).

Saldo 2019 investeren in waterveiligheid

Op artikel 1 is per saldo meer uitgegeven dan voorzien, met name door versnellingen op projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en reserveringen die doorschuiven naar komend jaar, zoals Koppelstukken Markermeerdijk waar betalingen eerder plaatsvinden (+19 miljoen euro) en Vecht-Zuid door samenvoeging van twee projecten (+7 miljoen euro). Daartegenover staan ook vertragingen in andere projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zoals het project Rivierverruiming Rijn en Maas (-6 miljoen euro) door vertraging in bestuurlijke afspraken en in project Ijsseldelta fase 2 door actualisatie van de uitvoeringsplanning (-6 miljoen euro).

Saldo 2019 investeren in zoetwatervoorziening

Op artikel 2 is minder uitgegeven dan verwacht, voornamelijk door vertragingen in project Lopikerwaard (-9,5 miljoen euro) als gevolg van een complex gebiedsproces en project Ecologische Maatregelen Markermeer (-7,6 miljoen euro) als gevolg van de Raad van State-uitspraak over Programma Aanpak Stikstof.

Diversen

Deze post bestaat met name uit het saldo 2019 van het artikel netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (-13,7 miljoen euro), het saldo 2019 van het DBFM contract Afsluitdijk (+10,1 miljoen euro) en het saldo 2019 van beheer, onderhoud en vervanging (-9,1 miljoen euro).

Technische mutaties

Diversen, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit is een saldo van verschillende technische mutaties, waaronder het uitkeren van de prijsbijstelling 2019 (23,9 miljoen euro), een overboeking naar Rijkswaterstaat voor de uitvoering van het programma Duurzaam voor Elkaar (3,7 miljoen euro) en enkele desalderingen wegens een overboeking aan het Gemeentefonds en Provinciefonds in het kader van Zoetwatervoorziening. (-5,2 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Onder deze post vallen een terugbetaling door het waterschap Hollandse Delta voor onderdelen van de compenserende maatregelen in zoetwatervoorziening (6,9 miljoen euro) en per saldo lagere ontvangsten (-4,2 miljoen euro) op het artikel investeren in waterveiligheid (voornamelijk het gevolg van lagere ontvangsten bij het HWBP omdat niet alle waterschappen in de gelegenheid waren de solidariteitsbijdrage in zijn geheel in 2019 te betalen).

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Onder deze post valt het saldo 2018 niet-belastingontvangsten (-5,5 miljoen euro).

Technische mutaties

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit is het Saldo 2018 dat in 2019 is toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.

Licence