Base description which applies to whole site
+

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

2485,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Afboeking loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (plafond r)

‒ 18,9

Afboeking loon- en prijsbijstelling tranche 2019 (plafond r)

‒ 19,0

Afboeking reservering wederopbouw sint maarten

‒ 177,7

Diversen

‒ 0,9

 

‒ 216,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Invullen in=uittaakstelling rijksbegroting

829,2

Kasschuif aanvullende middelen klimaatakkoord: warmtefonds

‒ 250,0

Kasschuif a3 belastingdienst

‒ 181,9

Kasschuif f29 cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

‒ 62,6

Kasschuif l107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 15,0

Kasschuif reservering groningen

‒ 15,3

Kasschuif reservering wederopbouw sint maarten

190,9

Opboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

‒ 776,4

Reservering klimaatakkoord

400,0

Reservering venezuela

23,8

Vrijval reservering bni-revisie

‒ 181,6

Diversen

‒ 17,7

Sociale zekerheid

 

Diversen

0,0

 

‒ 56,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Overboeking b12 ondermijningsbestrijdingsfonds

‒ 100,0

Overboeking b5 politie

‒ 37,2

Overboeking b6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

‒ 70,0

Overboeking c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

‒ 110,0

Overboeking e23 envelop klimaat

‒ 300,0

Overboeking f30 fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

‒ 50,0

Overboeking g39 maatschappelijke diensttijd

‒ 35,0

Overboeking g43 intensivering erfgoed en monumenten

‒ 35,6

Overboeking h59 preventiemaatregelen

‒ 41,2

Overboeking l105 reservering regionale knelpunten

‒ 209,7

Overboeking l108 gasfonds groningen

‒ 44,4

Overboeking reservering aanvullende middelen klimaatakkoord naar bzk

‒ 150,0

Overboeking reservering bni-revisie

‒ 318,5

Overboeking reservering groningen

‒ 82,6

Diversen

‒ 128,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Kasschuif j101 eigen vermogen invest-nl (niet-plafondrelevant)

‒ 400,0

Kasschuif j101 investnl

‒ 50,0

Overboeking j101 eigen vermogen invest-nl

‒ 50,0

 

‒ 2212,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 2485,2

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Afboeking loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (plafond r)

Een deel van de gereserveerde loon- en prijsbijstelling is in 2019 niet tot besteding gekomen en wordt daarom afgeboekt.

Afboeking loon- en prijsbijstelling tranche 2019 (plafond r)

Een deel van de gereserveerde loon- en prijsbijstelling is in 2019 niet tot besteding gekomen en wordt daarom afgeboekt.

Afboeking reservering wederopbouw sint maarten

In 2017 is 550 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor de wederopbouw van Sint Maarten. Van de gereserveerde middelen voor 2019 is 177,7 miljoen euro niet tot besteding gekomen. Deze middelen blijven behouden en worden toegevoegd aan de begroting van de aanvullende post voor 2020.

Diversen

De post diversen bevat de afboeking van de niet tot besteding gekomen Duitse oorlogsuitkeringen.

Beleidsmatige mutaties

Invullen in=uittaakstelling rijksbegroting

De in=uittaakstelling voor 2019, de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges, is gedurende 2019 gedeeltelijk ingevuld.

Kasschuif aanvullende middelen klimaatakkoord: warmtefonds

Met deze kasschuif worden de middelen die bij het sluiten van het Klimaatakkoord gereserveerd zijn voor een warmtefonds voor woningeigenaren in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif A3 belastingdienst

Een deel van de beschikbare middelen voor Beheerst vernieuwen voor de Belastingdienst voor 2019 komt dit jaar niet tot besteding en wordt middels een kasschuif naar latere jaren geschoven.

Kasschuif F29 cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

LNV heeft een kasschuif aangevraagd om de middelen op zo’n manier te verdelen dat de warme sanering van de varkenshouderij in samenwerking met lokale stakeholders doelmatig uitgevoerd kan worden. Deze kasschuif zet de gereserveerde in het juiste kasritme.

Kasschuif L107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

Het ritme van het budget voor de ombouw van industriële grootverbruikers van laag- naar hoogcalorisch gas komt niet meer overeen met de momenten waarop de middelen daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Met deze kasschuif worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

Kasschuif reservering Groningen

Voor 2019 was op de aanvullende post nog 97,9 miljoen euro beschikbaar voor Groningen waarvan nu 82,6 miljoen euro aan de begroting van EZK toegevoegd voor o.a. de versterkingsoperatie ‘batch 1588’ en de operationele kosten voor het woonbedrijf. De resterende middelen van 15,3 miljoen euro komen in 2019 niet tot besteding maar blijven beschikbaar voor Groningen en worden d.m.v. deze kasschuif toegevoegd aan de jaren 2020-2022.

Kasschuif reservering wederopbouw sint maarten

In 2017 is 550 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor de wederopbouw van Sint Maarten. Van de gereserveerde middelen is 191 miljoen euro nog niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2018 afgeboekt en worden nu middels kasschuif weer toegevoegd aan de begroting van de aanvullende post voor 2019.

Opboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

Bij Voorjaarsnota zijn de eindejaarsmarges uit 2018 toegevoegd aan de departementale begrotingen. De in=uittaakstelling, de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges, wordt ingeboekt op de aanvullende post.

Reservering klimaatakkoord

Voor het Klimaatakkoord zijn er middelen gereserveerd op de aanvullende post. Middelen worden na sluiting van het Klimaatakkoord uitgekeerd onder voorbehoud van een doelmatig bestedingsplan met daarin onder andere aandacht voor hoe en wanneer wordt geëvalueerd en hoe hiervoor data worden verzameld. Middelen kunnen, afhankelijk van de overwegingen op het gebied van doelmatigheid, voor meerdere jaren worden uitgekeerd.

Reservering Venezuela

Het kabinet maakt generale middelen vrij voor de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao voor de toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. De specifieke besteding van de middelen wordt gecoördineerd door de staatssecretaris van BZK en de middelen worden gereserveerd op de aanvullende post.

Vrijval reservering bni-revisie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het CBS is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Voor 2019 leidt dit via de jaarlijkse nacalculatie van de EU-afdrachten tot ophoging van deze afdracht met 318 miljoen euro. Eerder is hiervoor in de begroting een reservering van 500 miljoen euro getroffen. De verhoging van de afdracht wordt overgeboekt naar de begroting van Buitenlandse Zaken. De resterende 182 miljoen euro komt ten goede van de staatsschuld.

Diversen - Rijksbegroting

Onder de post diversen vallen overhevelingen van de aanvullende post naar verschillende begrotingen. Het gaat hier voornamelijk om middelen van het Regeerakkoord zoals cultuur, warme sanering varkenshouderij, visserij.

Diversen - Sociale zekerheid

Deze post bestaat uit de opboeking van de in=uittaakstelling op het deelplafond Sociale Zekerheid. De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges.

Technische mutaties

Overboeking B12 ondermijningsbestrijdingsfonds

Er is incidenteel 100 miljoen euro van de aanvullende post naar het ministerie van Justitie en Veiligheid overgeheveld ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals aangekondigd in de Nota van Wijziging (Kamerstukken 35000-VI, nr. 12).

Overboeking B5 politie

JenV ontvangt middelen vanaf de aanvullende post voor verschillende doeleinden uit het Regeerakkoord met betrekking tot de Politie, onder andere voor het terugdringen van arbeidsverzuim, voor een vrijgestelde hulpofficier voor ieder basisteam en voor het centraliseren van arrestantenzorg. Daarnaast is de volgende tranche van B5 Politie (bestedingsplan 2018) overgeheveld.

Overboeking B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen zijn overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Een deel van de middelen wordt ingezet voor dekking van tekorten in de justitiële ketens.

Overboeking C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

In het regeerakkoord is structureel 1,51 miljard euro aan extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. De reeks C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap was eerder al gedeeltelijk aan de Defensiebegroting toegevoegd. Met deze overboeking van de aanvullende post staat het volledige bedrag op de Defensiebegroting toegevoegd.

Overboeking E23 envelop klimaat

In het regeerakkoord is een enveloppe van 300 miljoen euro per jaar opgenomen op de aanvullende post voor klimaat (maatregel E23 uit het regeerakkoord). Nadat het Klimaatakkoord is afgesloten, zijn de middelen overgeheveld naar de departementale begrotingen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Overboeking F30 fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

In het regeerakkoord is opgenomen dat er, om de bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf te steunen, een fonds voor ondersteuning van bedrijfsopvolging bij jonge agrariërs komt. Dit wordt vormgegeven via een garantieregeling waarmee starters/overnemers aanvullende investeringen kunnen doen voor verduurzaming. Daarnaast worden jonge agrariërs ondersteund bij de socio-economische aspecten van overnames. Voor 2019 wordt 50 miljoen euro en voor 2020 wordt 25 miljoen euro overgeboekt naar de begroting van LNV.

Overboeking G39 maatschappelijke diensttijd

De resterende middelen voor 2019 voor Maatschappelijke diensttijd worden vrijgegeven voor een derde ronde projecten. Deze middelen worden toegevoegd aan de begroting van VWS. Het in stappen vrijgeven van middelen past bij de vroege fase van dit programma, waarbij de ervaringen uit pilotprojecten worden gebruikt om het definitieve instrument te ontwikkelen.

Overboeking G43 intensivering erfgoed en monumenten

Dit betreft de overboeking van de resterende middelen uit de Regeerakkoordreeks voor erfgoed en monumenten naar de begroting van OCW.

Overboeking H59 preventiemaatregelen

In het regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor preventiemaatregelen. Deze worden ingezet voor het Nationaal Preventieakkoord met als doel het verbeteren van de gezondheid van mensen, voor de preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen en onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies.

Overboeking L105 reservering regionale knelpunten

Deze overboeking betreft middelen vanuit de regio envelop voor de preferente opgaven Eindhoven en Zeeland. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de BES-eilanden. De middelen uit de Regio Envelop worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds of lopen direct via de departementale begrotingen.

Overboeking L108 gasfonds groningen

Voor het Nationaal Programma Groningen wordt 44,4 miljoen euro overgeheveld van de middelen die hiervoor op de aanvullende post staan gereserveerd naar de begroting van EZK. Hiervan is 2,4 miljoen euro voor kleine projecten in de regio en 42 miljoen euro voor de versterking van woningen in Batch 1588.

Overboeking reservering aanvullende middelen klimaatakkoord naar bzk

Vanuit de Klimaatenvelop zijn middelen aan de begroting van BZK toegevoegd voor het voortzetten van het innovatieprogramma CO2-neutrale gebouwde omgeving. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van een betaalbaar en aantrekkelijk verduurzamingsaanbod voor verschillende gebouwtypen, productiemethoden waarmee grote schaal bereikt kan worden en techniek voor inpassing van het nieuwe aanbod in het energiesysteem van de gebouwde omgeving. Tevens zijn ook middelen toegevoegd voor de Regionale Energie Strategie (RES), die de regio’s ondersteunt met expertise voor het organiseren van participatie en voor de uitbreiding van de gemeentelijke taken op dit gebied.

Overboeking reservering bni-revisie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het CBS is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Voor 2019 leidt dit via de jaarlijkse nacalculatie van de EU-afdrachten tot ophoging van deze afdracht met 318 miljoen euro. Eerder is hiervoor in de begroting een reservering van 500 miljoen euro getroffen. De verhoging van de afdracht wordt overgeboekt naar de begroting van Buitenlandse Zaken.

Overboeking reservering groningen

Dit betreft een overboeking vanuit de aanvullende post voor Groningen. Het betreft onder andere organisatiekosten, werkbudget, bijdragen aan provincie en gemeenten en een bijdrage van 42 miljoen euro voor de versterking van woningen in Batch 1588. de kosten bovengronds voor Groningen bestemd voor de projecten in 2019.

Diversen - Rijksbegroting

Deze post betreft de overboeking van de aanvullende post van tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling voor de middelen onder deelplafond Rijksbegroting.

Kasschuif J101 eigen vermogen invest-nl (niet-plafondrelevant)

Er is in totaal 450 miljoen euro uit 2019 doorgeschoven naar 2024.

Overboeking J101 eigen vermogen invest-nl (niet-plafondrelevant)

De middelen voor de kapitaalinjectie bij Invest-NL worden van de aanvullende post overgeheveld naar begroting IXB. De mutatie heeft alleen betrekking op het nationale deel van Invest-NL.

Licence