Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

108,8

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Voorlopige realisatie

‒ 34,8

Diversen

‒ 1,8

 

‒ 36,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Wederopbouw

28,0

Wisselkoersreserve

7,9

Diversen

‒ 2,3

 

33,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Overbruggingskrediet luchthaven sxm

13,2

Diversen

26,9

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Lening lopende inschrijving curacao 2019-2049

34,2

Liquiditeitssteun 2e tranche sxm

16,5

Diversen

0,0

 

90,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

87,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

196,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

196,4

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

38,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie

‒ 11,6

Voorlopige realisatie

11,3

 

‒ 0,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,6

 

0,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

9,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

7,6

 

17,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

17,4

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

55,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

55,7

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Voorlopige realisatie

Dit is een optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de begroting van Koninkrijksrelaties. De grootste posten zijn de niet-bestede middelen voor de wederopbouw (circa 25,4 miljoen euro) en het saldo van de wisselkoersreserve (circa 7,9 miljoen euro). Deze middelen worden buiten de eindejaarsmarge om toegevoegd aan de begroting van 2020.

Diversen

Dit betreft een bijstelling van de voorlopige realisatiecijfers van de begroting van Koninkrijksrelaties. Een aantal facturen is niet meer tot betaling gekomen in 2019.

Beleidsmatige mutaties

Wederopbouw Sint Maarten

De middelen voor wederopbouw op Sint Maarten die in 2018 niet zijn besteed, zijn buiten de eindejaarsmarge om aan de begroting 2019 van Koninkrijksrelaties toegevoegd.

Wisselkoersreserve

Het saldo van de wisselkoersreserve eind 2018 is buiten de eindejaarsmarge om toegevoegd aan de begroting 2019 van Koninkrijksrelaties.

Diversen

Mede gelet op de situatie in Venezuela biedt Nederland in 2019 en 2020 op diverse terreinen ondersteuning in antwoord op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao. In Curaçao wordt bijgedragen aan de uitbreiding en verbouwing van de vreemdelingenbewaring. In Aruba wordt bijgedragen aan de inventarisatie van irreguliere arbeid, aan het onderwijs en aan de rechtshandhaving. Een deel van de middelen voor de ondersteuning zijn middels een kasschuif doorgeschoven naar 2020 (2,1 miljoen euro). Daarnaast zijn in 2019 middelen voor de Integriteitskamer doorgeschoven naar 2020 (0,2 miljoen euro).

Technische mutaties

Overburggingskrediet luchthaven SXM

Vanuit de wederopbouwmiddelen voor Sint Maarten die gereserveerd staan op de aanvullende post is een gedeelte overgeboekt naar de begroting van Koninkrijksrelaties om het overbruggingskrediet (13,3 miljoen euro) voor de luchthaven op Sint Maarten te financieren. In het wederopbouwfonds bij de Wereldbank zijn reeds middelen gereserveerd voor de luchthaven. Wanneer deze worden vrijgegeven zal een verrekening plaats vinden met het overbruggingskrediet.

Diversen

Vanaf de begroting van BZK zijn middelen overgeboekt voor de informatiebeveiliging van Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) (3,4 miljoen euro), voor bestuursontwikkeling (4,1 miljoen euro), voor het Algemeen Pensioenfonds Curaçao i.v.m. een aanvulling op de wisselkoersverschillen voor pensioengerechtigden (1,2 miljoen euro) en voor Sint Eustatius in het kader van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing (1,9 miljoen euro). Daarnaast zijn in 2019 vanuit de begrotingen van de Ministeries van SZW en VWS middelen overgeboekt voor sociaaleconomische initiatieven (3,5 miljoen euro). Ook zijn de jaarlijkse departementale bijdragen aan SSO-CN overgeboekt naar de begroting van Koninkrijksrelaties. Gelet op de situatie in Venezuela heeft Nederland in 2019 de ondersteuning aan Aruba en Curaçao voortgezet. Hiervoor zijn middelen overgeboekt vanaf de Aanvullende Post (3,9 miljoen euro). Vanuit de begroting van het Ministerie van IenW zijn middelen overgeheveld voor de afronding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (1 miljoen euro). Tot slot zijn de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (1,4 miljoen euro).

Lening lopende inschrijving Curacao 2019-2049

Er is een nieuwe lening middels lopende inschrijving verstrekt aan Curaçao voor de periode 2019-2049.

Liquiditeitssteun 2e tranche SXM

Om niet de volledige liquiditeitsbehoefte van Sint Maarten voor 2019 uit de wederopbouwmiddelen te financieren is besloten om de volgende tranches liquiditeitssteun met een lopende inschrijving te verstrekken.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Realisatie

Dit betreffen voornamelijk meerontvangsten als gevolg van aflossingen op leningen door Curaçao en Sint Maarten.

Voorlopige realisatie

Dit is een optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de ontvangsten op de begroting van Koninkrijksrelaties. Het betreft met name niet-geraamde rente- en aflossingsontvangsten.

Diversen

Dit betreft een bijstelling van de voorlopige realisatiecijfers van de ontvangsten op de begroting van de Koninkrijksrelaties als gevolg van de wisselkoersafrekening 2019.

Beleidsmatige mutaties

Diversen - Rijksbegroting

De rente-ontvangsten zijn aangepast als gevolg van afgesloten leningen aan Curaçao en Sint-Maarten in 2017 en begin 2019.

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

In 2019 zijn de budgetten geactualiseerd als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Daarnaast is er na verrekening van de rijksbijdrage voor Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en Recherchesamenwerkingsteam (RST) over 2017 en 2018 4,3 miljoen euro teruggevloeid naar de begroting van Koninkrijksrelaties. Dit bedrag is ingezet voor het dekken van frictiekosten en tekorten op de uitzendbudgetten bij RST en TBO.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit betreffen voornamelijk meerontvangsten als gevolg van aflossingen op leningen door Curaçao en Sint Maarten.

Licence