Base description which applies to whole site
+

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

12.704,8

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Extra middelen rechtsbijstand

15,0

Invulling taakstelling

39,3

Lagere njn. bijdrage aan ind

‒ 24,3

Materieel sso's apparaatsuitgaven

18,3

Meevaller njn. rechtsbijstand

‒ 15,0

Nog onverdeeld apparaatsuitgaven

‒ 170,2

Slotwet: mee- en tegenvallers

‒ 40,4

Tegenvaller njn. bijdrage aan coa

20,6

Tegenvaller njn. bijdrage aan dji

25,0

Diversen

‒ 25,2

 

‒ 156,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Asiel: coa herijkingsreeks oda oud en nieuw (non-oda)

149,1

Asiel: coa mutatie vjn (oda)

‒ 22,9

Asiel: coa non-oda

‒ 40,1

Asiel: ind basisfinanciering

41,5

Asiel: ind mpp

32,9

Asiel: mpp nidos

‒ 20,7

Asiel: oda-toerekening

24,7

Asiel (van buza)

19,4

Eindejaarsmarge

24,7

Extra middelen aanpak ondermijning

110,0

Extra middelen rechtsbijstand

45,0

Extra middelen stroomstootwapens

25,0

Herstellen weeffout asiel onderwijs

‒ 45,6

Kasschuif frictiekosten

‒ 47,8

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (b12)

‒ 64,9

Kasschuiven: dji frictiekosten

77,1

Meevaller wsnp rechtsbijstand

‒ 21,0

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

49,0

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek jenv

‒ 79,5

Rechtsbijstand

‒ 19,7

Rechtspraak

50,0

Versleuteling interne problematiek

‒ 26,8

Diversen

118,0

 

377,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

B12 ondermijningsbestrijdingsfonds

100,0

B5 politie

49,8

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

70,0

Herstellen weeffout asiel onderwijs

45,6

Loonbijstelling

310,8

Prijsbijstelling

44,5

Diversen

81,7

 

702,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

922,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

13.627,4

Totaal Internationale samenwerking

34,8

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

13.662,3

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.600,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Afpakken

‒ 68,3

Meevaller njn. ontvangsten coa

15,1

Tegenvaller njn. boeten en transacties

‒ 51,1

Diversen

22,8

 

‒ 81,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Asiel: inzet asielreserve

21,5

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

‒ 29,3

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek jenv

75,7

Diversen

‒ 5,8

 

62,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

64,4

 

64,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

44,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

1.645,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

1.645,5

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Extra middelen rechtsbijstand

Dit betreft een herschikking om de meevaller rechtsbijstand bij Najaarsnota (NJN) toe te voegen aan de extra middelen (45 miljoen euro) die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de rechtsbijstand.

Invulling taakstelling

Bij NJN is de restanttaakstelling (ad 53,1 miljoen euro) voor 39,3 miljoen euro ingevuld met onderuitputting op de uitgaven en een aantal meevallers op de ontvangsten. Het resterende bedrag van de taakstelling dat na NJN nog moest worden ingevuld was 13,8 miljoen euro.

Lagere NJN. bijdrage aan IND

Deze meevaller van 24,3 miljoen euro is een combinatie van een hogere productie die moet worden bekostigd van 12,7 miljoen euro (een tegenvaller) en een meevaller van 37 miljoen euro als gevolg van een aanpassing van de kostprijzen Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze wijziging in de kostprijs IND is doorgevoerd, omdat de kosten bij IND lager zijn gebleken dan de kostprijzen.

Materieel SSO's apparaatsuitgaven

De tegenvaller bij materieel Shared Service Organisaties (SSO’s) apparaatsuitgaven bestaat onder andere uit een tegenvaller bij Directie Informatievoorziening en Inkoop van 5,7 miljoen euro, een tegenvaller bij Directie Personeel en Organisatie van 5,6 miljoen euro, een tegenvaller van 2,2 miljoen euro bij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en een tegenvaller van 1,3 miljoen euro bij het Diensten Centrum vanwege nagekomen facturen uit voorgaande jaren. Verder bestaat deze post uit diverse kleine mutaties.

Meevaller NJN. rechtsbijstand

Bij de rechtsbijstand werd bij NJN een meevaller van circa 15 miljoen euro verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit het te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa 5 miljoen euro); de vertraging van de uitvoering van het project intensiveringen Zo Snel Mogelijk (circa 8,5 miljoen euro) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel rechtsbijstand (circa 1,5 miljoen euro). Samen met de 45 miljoen euro die het kabinet extra beschikbaar stelt voor rechtsbijstand en de inzet van 13 miljoen euro binnen het programmabudget kan hierdoor 73 miljoen euro worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021.

Nog onverdeeld apparaatsuitgaven

Artikel 92 is een verdeel-artikel waarop nog te verdelen budgetten en taakstellingen worden geboekt in afwachting van een exacte toedeling aan de beleids- of apparaatsartikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen betalingen worden verricht. Bij Slotwet is artikel 92 op nul gezet. De onderbesteding wordt verklaard door twee omvangrijke posten. Op artikel 92 zijn de gelden geparkeerd in het kader van de brede aanpak ondermijning (110 miljoen euro) en zijn gelden gereserveerd voor maatregelen te nemen in het kader van de rechtsbijstand (60 miljoen euro). Op deze posten zijn in 2019 geen betalingen verricht. Naast een kleine overboeking naar artikel 33, zijn de overige middelen op artikel 92 vrijgevallen en hebben aldus bijgedragen aan het invullen van een tweetal taakstellingen op de Justitie en Veiligheid (JenV)-begroting. Het betreft de eveneens op artikel 92 opgenomen restant taakstelling onderuitputting (13,8 miljoen euro) en het JenV-aandeel in het tekort op de realisatie afpakken (23,8 miljoen euro).

Slotwet: mee- en tegenvallers

Deze post bevat enkele mee- en tegenvallers als gevolg van verschillen tussen raming en realisatie in 2019 die zijn verwerkt bij Slotwet 2019. Zo heeft zich een meevaller voorgedaan van 6,4 miljoen euro op de verkeershandhavingsmiddelen doordat de oplevering van trajectcontroles op het onderliggend wegennet vertraging heeft opgelopen. Bij het MH17-dossier is er een onderschrijding van 5,3 miljoen euro omdat een gedeelte van de verwachte kosten voor de vervolging en berechtiging van MH17-verdachten zich niet hebben voorgedaan, met name vanwege het later aanvangen van de eerste zittingsdag dan eerder verwacht werd. Bij het onderdeel versterken vreemdelingenketen was er ruim 5,7 miljoen euro onderuitputting omdat het beroep van Curaçao en Aruba op deze middelen niet in 2019 tot betaling is gekomen. Verder bestaat deze post uit diverse kleine mutaties.

Tegenvaller NJN. bijdrage aan COA

De bezetting bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kwam bij NJN hoger uit dan in de begroting werd verwacht. In de begroting 2019 werd uitgegaan van een gemiddelde bezetting in de opvang van 23.500. De meeste recente verwachting was dat de gemiddelde bezetting van asielzoekers bij COA in 2019 op zou lopen naar 24.800. Dit vergde een extra bijdrage aan het COA van 20,6 miljoen euro.

Tegenvaller NJN. bijdrage aan DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft dit jaar meer forensische zorg ingekocht dan verwacht in de ontwerpbegroting. Daarom is hiervoor bij NJN extra budget beschikbaar gesteld binnen de JenV-begroting.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties. De grootste mutaties zijn een desaldering van 12 miljoen euro. bij Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de vrijval reservering egalisatieschuld huisvesting binnen HGIS van 12 miljoen euro en een vrijval van onbestemde middelen voor 11,3 miljoen euro op artikel 92 die is ingezet voor invulling van de taakstelling 2019.

Beleidsmatige mutaties

Asiel: COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA)

De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers is met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en dat de toerekening en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel. Voorts wordt de eerstejaarsasielopvang voortaan op individueel niveau wordt bepaald. Daarnaast is een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. In de nieuwe systematiek wordt de raming gebaseerd op de verwachte bezetting in het COA in plaats van de asielinstroom. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. Gevolg van deze herijking is dat per saldo minder kosten mogen worden toegerekend aan ODA. Deze lagere toerekening is éénmalig generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Deze herijkingsreeks (non-ODA) is ook op de JenV-begroting inzichtelijk gemaakt en moet worden bezien in samenhang met de posten COA non-ODA en COA mutatie VJN (ODA).

Asiel: COA mutatie VJN (ODA)

De nieuwe systematiek voor de ODA-toerekening heeft geleid tot aanpassing van de stand van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsasielopvang. Zie toelichting bij de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Dat heeft tezamen met de nieuwe Meerjaren Productie Prognose (MPP) geleid tot aanpassing van de ODA-toerekening.

Asiel: COA non-ODA

De ramingsbijstelling naar aanleiding van de MPP en de stabielere financiering voor het COA heeft geleid tot een verhoging van de uitgaven voor het COA. Deze reeks voor het COA moet worden bezien in relatie tot de volgende posten: COA mutatie VJN (ODA) en de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Tezamen zorgden deze drie mutaties voor de benodigde verhoging van het budget voor COA.

Asiel: IND basisfinanciering

Het kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor de stabiele financiering van de asielketen, waaronder voor de IND.

Asiel: IND MPP

De ramingsbijstelling op basis van de MPP is tot en met 2021 verwerkt.

Asiel: MPP Nidos

Op basis van de MPP-raming werd voor Nidos een lagere bezetting verwacht. De uitgaven aan Nidos zijn daarop aangepast.

Asiel: ODA-toerekening

Vanwege de hogere asielinstroom in 2018 is de ODA-toerekening naar boven bijgesteld. JenV heeft 24,7 miljoen euro van de begroting van BHOS ontvangen.

Asiel (van BuZa)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA. De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is conform reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening gestegen is.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 24,7 miljoen euro is toegevoegd aan de begroting van JenV.

Extra middelen aanpak ondermijning

Het kabinet heeft incidenteel 110 miljoen euro geïnvesteerd in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van aanpak van de ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Extra middelen rechtsbijstand

Voor de rechtsbijstand is 45 miljoen euro extra beschikbaar gesteld uit de rijksbrede onderuitputting. Samen met de verwachte onderuitputting van 15 miljoen euro in 2019 op de rechtsbijstand op de begroting van JenV en de inzet van 13 miljoen euro binnen het programmabudget kan hierdoor 73 miljoen euro worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021.

Extra middelen stroomstootwapens

Het kabinet heeft incidenteel geïnvesteerd in veiligheid en bescherming. Het kabinet heeft als onderdeel daarvan 25 miljoen euro vrijgemaakt voor de invoering van het stroomstootwapen ten behoeve van de uitrusting van agenten, naast de 5 miljoen euro incidenteel die het kabinet bij voorjaarsnota beschikbaar heeft gesteld voor de financiering van het stroomstootwapen.

Herstellen weeffout asiel onderwijs

Voortaan wordt de toerekening aan ODA van onderwijsuitgaven ten behoeve van asielzoekerskinderen op de begroting van OCW geboekt in plaats van op de begroting van JenV. Hiervoor hebben een aantal budgettair neutrale boekingen plaatsgevonden tussen de begrotingen van JenV en BHOS en van BHOS en OCW. Op de begroting van JenV is de overboeking van de JenV-begroting naar de BHOS-begroting zichtbaar (niet-HGIS naar HGIS; deze gelden zijn vervolgens van BHOS naar OCW overgeheveld).

Kasschuif frictiekosten

Ter financiering van de frictiekosten van de capaciteitsafbouw DJI is een kasschuif bij DJI doorgevoerd ten gunste van 2020 en verder, en ten laste van 2019. Hiermee zijn de middelen in de juiste jaren beschikbaar gekomen.

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (B12)

Op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners zijn de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de jaren verdeeld.

Kasschuiven: DJI frictiekosten

De kasschuif van 77,1 miljoen euro is bedoeld ter financiering van de frictiekosten van de capaciteitsafbouw van DJI. Hiermee zijn onder meer de frictiekosten van de sluiting van vier gevangenislocaties gefinancierd, zoals aangekondigd in de brief capaciteitsmaatregelen DJI (Kamerstukken 24587, nr. 725) en de capaciteitsafbouw van justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s), zoals aangekondigd in de brief aanpak jeugdcriminaliteit (kamerstuk 28741, nr. 53).

Meevaller Wsnp rechtsbijstand

De wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in werking getreden op 1 oktober 2013. De vergoedingensystematiek van de Wsnp kent een periode van 6 jaar. Een zaak moet binnen 6 jaar leiden tot een betaling. De systematiek is na 6 jaar herijkt. Uit de realisaties blijkt dat het incassorisico lager is geweest dan geraamd.

Prognosemodel justitiële ketens (PMJ)

Dit betreft de budgettaire verwerking van de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De raming van de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens is verwerkt in de diverse uitgavenramingen op de JenV-begroting, voor de jaren 2019-2021, waaronder voor het Openbaar Ministerie en DJI.

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek jenv

JenV heeft verschillende incidentele meevallers, waaronder het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, en de prijsbijstelling ingezet ter dekking van de problematiek.

Rechtsbijstand

De meevallers in 2019 t/m 2021 volgend uit de PMJ-raming zijn ingezet om ingeboekte besparingen vanaf 2022 te compenseren. De besparingen gaan niet door vanwege het aanhouden van het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand.

Rechtspraak

De Rechtspraak kampt met een structureel tekort door de autonome terugloop van het aantal zaken en het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma "Kwaliteit en Innovatie".

Versleuteling interne problematiek

JenV interne problematiek is voor 3 jaar gedekt door de kosten (naar rato) over verschillende begrotingsartikelen te versleutelen.

Diversen

De post diversen bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder 5 miljoen euro incidenteel voor de aanschaf van toerusting voor de politie, extra middelen voor de Autoriteit persoonsgegevens in verband met extra werkzaamheden voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ramingsbijstelling Raad voor de Rechtspraak voor asielzaken. Ook bevat deze post de toegevoegde middelen voor de campagne tegen antisemitisme (1 miljoen euro per jaar t/m 2021), voor het Uitstapprogramma voor prostituees (RUPS) (1 miljoen euro per jaar t/m 2021), structureel 1 miljoen euro voor het tegengaan van drugsdumpingen en structureel 3 miljoen euro voor aanpak van contrabande. Voor dit laatste heeft het kabinet structureel 3 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast heeft het kabinet incidenteel geïnvesteerd in veiligheid en bescherming. Het kabinet heeft als onderdeel daarvan 10 miljoen euro vrijgemaakt voor een aanvullende impuls voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg. Ruim 0,1 miljoen euro betreft een bijdrage aan het OM in verband met terugbetalingen op eerder ontvangen afpakgelden.

Technische mutaties

B12 ondermijningsbestrijdingsfonds

Er is incidenteel 100 miljoen euro van de aanvullende post naar JenV overgeheveld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals aangekondigd in de Nota van Wijziging (Kamerstukken 35000-VI, nr. 12).

B5 politie

JenV heeft Regeerakkoordmiddelen vanaf de aanvullende post ontvangen voor verschillende doeleinden bij de Politie, onder andere voor het terugdringen van arbeidsverzuim en voor het centraliseren van arrestantenzorg. Een deel van de middelen is ingezet voor dekking van problematiek op de JenV-begroting. Daarnaast is de volgende tranche van B5 Politie (bestedingsplan 2018) overgeheveld.

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen zijn overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Een deel van de middelen is ingezet voor dekking van tekorten in de justitiële ketens.

Herstellen weeffout asiel onderwijs

Voortaan wordt de toerekening aan ODA van onderwijsuitgaven ten behoeve van asielzoekerskinderen op de begroting van OCW geboekt in plaats van op de begroting van JenV. Hiervoor heeft een aantal budgettair neutrale boekingen plaatsgevonden tussen de begrotingen van JenV en BHOS en van BHOS en OCW. Op de begroting van JenV is de overboeking van de JenV-begroting naar de BHOS-begroting zichtbaar (niet-HGIS naar HGIS; deze gelden zijn vervolgens van BHOS naar OCW overgeheveld).

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de begroting van JenV.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de begroting van JenV.

Diversen

In de post diversen zitten verschillende onderdelen, waaronder de Regeerakkoordmiddelen B10 voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en de overheveling van middelen voor de landelijke vreemdelingenvoorzieningen naar het gemeentefonds. Daarnaast bestaat deze post ook uit diverse desalderingen en overboekingen met andere departementen waarbij de grootse mutaties zijn: desalderingen bij DT&V (12 miljoen euro) en DJI (8,4 miljoen euro), een verrekening met OCW met betrekking tot de onderuitputting onderwijs Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) voor 8,4 miljoen euro en twee overboekingen naar het gemeentefonds van in totaal 13,4 miljoen euro voor de aanpak jihadisme (6,5 miljoen euro) en het faciliteitenbesluit (6,9 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Afpakken

Er is in totaal circa 68 miljoen euro minder afgepakt dan bij ontwerpbegroting was geraamd. In 2019 is één grote zaak ontvangen: Telia (183,7 miljoen euro). Het aantal grote zaken is bepalend voor de opbrengsten per jaar aan afpakken. Hierdoor fluctueren de opbrengsten per jaar.

Meevaller NJN. ontvangsten COA

De meevaller bij NJN op de ontvangsten van het COA bedraagt 15,1 miljoen euro. Deze meevaller bestaat uit de afrekening van de bijdrage aan COA in 2018 van 12 mln, waar in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden en de afroming van het eigen vermogen van COA met 3,1 miljoen euro bovenop de in de begroting geraamde afroming van 24 miljoen euro

Tegenvaller NJN. boeten en transacties

Bij Boeten & Transacties (B&T)-ontvangsten was bij NJN de verwachting dat er zich een minderopbrengst zou voordoen van 51,1 miljoen euro. De minderopbrengst werd vooral veroorzaakt door minder beschikkingen uit trajectcontroles (met name door de Trajectcontrole A4 - Leiden, die tot en met mei uit stond in verband met wegwerkzaamheden) en door minder beschikkingen dan geraamd, opgelegd door de politie op kenteken. Deze tegenvaller komt in lijn met de motie Zijlstra en Samson per 2017 ten laste van het generale beeld.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties waaronder een meevaller bij de afrekening over 2018 bij Nidos van 12,4 miljoen euro, hogere opbrengst aan griffierechten van 5,3 miljoen euro en een meevaller bij IND bij de afrekening 2018 van 5 miljoen euro. Daarnaast is er een tegenvaller op de administratiekostenvergoeding van 4,9 miljoen euro.

Beleidsmatige mutaties

Asiel: inzet asielreserve

De resterende middelen in de asielreserve zijn ingezet voor de problematiek.

Prognosemodel justitiële ketens (PMJ)

Dit betreft de budgettaire verwerking van de uitkomsten van PMJ. De raming van de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens is voor de jaren 2019-2021 verwerkt in de diverse ontvangstenramingen op de JenV-begroting, waaronder administratiekosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en griffierechten.

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek jenv

JenV heeft verschillende incidentele meevallers, waaronder het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, ingezet ter dekking van de problematiek.

Diversen

De post diversen betreft de actualisatie van de raming voor B&T.

Technische mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit een aantal mutaties, waarbij de grootste worden toegelicht. Dit zijn: een desaldering van 12,1 miljoen euro bij de DT&V en een desaldering op het onderdeel DJI van 8,4 miljoen euro.

Licence