Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

5.481,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie huurtoeslag

‒ 61,9

Voorlopige realisatie

‒ 29,8

Diversen

‒ 2,3

 

‒ 94,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Ejm h7

48,2

Ejm h7 (specifieke inzet)

‒ 28,4

Kasschuif step

‒ 22,5

Diversen

28,6

 

25,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Gf res (klimaatakkoord)

‒ 36,2

Gf/vng (klimaat)

150,0

Ondersteuning gemeenten klimaat

‒ 98,5

Diversen

148,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Benzinestations en bodemwinning

34,7

Diversen

4,6

 

203,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

135,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

5.616,3

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

5.616,8

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

679,4

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie huurtoeslag

‒ 65,2

Diversen

2,0

 

‒ 63,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Huurtoeslag

‒ 33,1

Diversen

26,9

 

‒ 6,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Kadercorrectie ontv veiling locaties benzinestations en bodemwinning

‒ 34,5

Diversen

115,7

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Kadercorrectie ontv veiling locaties benzinestations en bodemwinning

34,5

Diversen

27,4

 

143,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

73,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

753,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

753,1

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Realisatie huurtoeslag

Voor de huurtoeslag is sprake van een overuitputting van het budget van 31,4 miljoen euro ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Dit is het gevolg van lagere ontvangsten. Er is 98,5 miljoen euro minder binnengekomen als gevolg van lagere terugvorderingen. In 2019 is 67,1 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. De lagere uitgaven zijn het saldo van lagere voorschotten en hogere nabetalingen.

Voorlopige realisatie

Dit is een optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de hele BZK-begroting. De grootste post is de circa 9,8 miljoen euro onderuitputting op het budget voor loonheffingsafdracht in het kader van de werkkostenregeling, doordat de afdracht niet meer in 2019 heeft plaatsgevonden. Daarnaast betreft het onder meer circa 5,2 miljoen euro onderuitputting op het budget voor externe inhuur, circa 2,3 miljoen euro onderuitputting op de bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf voor paleizen en circa 2,6 miljoen euro onderuitputting op de investeringspost doordat er diverse projecten doorgeschoven zijn naar 2020.

Diversen

Dit betreft met name de onderuitputting op Urgenda-middelen. De niet-bestede middelen uit 2019 worden toegevoegd aan de begroting 2020.

Beleidsmatige mutaties

Ejm H7

De eindejaarsmarge van 54,6 miljoen euro is toegevoegd aan de begroting van BZK. Hiervan heeft BZK 6,4 miljoen euro ingezet via het generale beeld voor dekking van problematiek binnen de eigen begroting.

Ejm H7 (specifieke inzet)

BZK heeft een deel van de eindejaarsmarge binnen de eigen begroting ingezet, onder andere voor de Omgevingswet, het aanvullen van het negatief eigen vermogen 2018 van SSC-ICT, de desinformatiecampagne, de woondeals en de archiefachterstanden bij Doc-Direkt.

Kasschuif STEP

Op basis van een herziene prognose van RVO.nl is het kasritme van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aangepast. Aanvragen konden worden gedaan tot eind 2018. De subsidies worden twee jaar na verlening vastgesteld en uitbetaald in de periode tot aan het voorjaar 2022.

Diversen

Er zijn middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor de niet-huisvestingskosten die de gebruikers (Staten-Generaal, Raad van State, AZ) maken vanwege de renovatie van het Binnenhof. Daarnaast zijn middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor de Omgevingswet (cumulatief 40 miljoen euro t/m 2025) en voor bijdragen aan de AIVD voor de bestrijding van Jihadisme (5 miljoen euro structureel), het uitvoeren van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5 miljoen euro in 2019) en voor capaciteitsuitbreiding voor het uitvoeren van de Geïntegreerde Aanwijzing (14,5 miljoen euro structureel vanaf 2022 met ingroeipad). Verder heeft BZK een deel van de loon- en prijsbijstelling en de eindejaarsmarge ingezet voor onder andere de omgevingswet, het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen 2018 van SSC-ICT, de woondeals en de archiefachterstanden bij Doc-Direkt.

Technische mutaties

GF RES (Klimaatakkoord)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de Regionale Energiestrategieën (RES) in 2019 vorm moeten krijgen. De rijksbijdrage aan de RES is bedoeld om gemeenten in staat te stellen expertise te verwerven, te overleggen met stakeholders en burgerparticipatie te organiseren. Het budget hiervoor is vanaf de begroting van BZK overgeheveld naar het gemeentefonds. Gemeenten kunnen de middelen besteden aan het inhuren van expertise en het organiseren van bijeenkomsten.

GF/VNG (klimaat)

Aan de begroting van BZK zijn middelen toegevoegd voor aan het klimaatakkoord gerelateerde taken van gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten aanvullende middelen krijgen ter ondersteuning van het realiseren van de RES, de transitievisies warmte, het goed informeren van bewoners en particuliere gebouweigenaren en om in voorkomende gevallen een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Verder kan met de middelen een start worden gemaakt met laadpalenbeleid voor elektrisch vervoer. Het budget zal worden verstrekt aan het Gemeentefonds.

Ondersteuning gemeenten klimaat

BZK heeft middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategie (RES) bij de transitievisies warmte (71,7 miljoen euro), de wijkaanpak (14,4 miljoen euro) en informatievoorziening voor de burger via energieloketten (12,4 miljoen euro). Deze middelen zijn overgeboekt naar het gemeentefonds, aanvullend op de al gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop voor onder andere de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en de RES. Daarnaast heeft BZK 6,5 miljoen euro overgeboekt naar het btw-compensatiefonds.

Diversen - Rijksbegroting

Vanaf de aanvullende post zijn middelen overgemaakt voor het innovatieprogramma Gebouwde Omgeving (25 miljoen euro) en de Regionale Energiestrategieën (12,5 miljoen euro). Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van BZK (34,3 miljoen euro). Ook hebben op de begroting van BZK verschillende desalderingen plaatsgevonden. Zo zijn de uitgaven van de dienstverlening aan notarissen bij Doc-Direkt en de uitgaven met betrekking tot de dienstverleningsafspraken met de Shared Service Organisaties (SSO's) gedesaldeerd (circa 45 miljoen euro). Tevens zijn de meerontvangsten uit afrekeningen 2018 met organisaties zoals KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS ingezet voor problematiek binnen de BZK-begroting (16 miljoen euro). Ook is de jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (in 2019 29,8 miljoen euro) via de begroting van BZK gestort in de bestemde risicovoorziening NHG. In 2019 hebben meerdere departementen ook bijgedragen aan het beheer van de Basisregistratie personen (5 miljoen euro) en de dienstverlening door FMH in 2018 en 2019 (circa 6 miljoen euro).

Daarnaast zijn Urgenda-middelen uit 2019 teruggeboekt naar de begrotingsreserve bij het Ministerie van EZK (circa 28 miljoen euro). Deze middelen worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting. In 2019 zijn ook middelen voor de subsidieregelingen van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) voor Energie-innovaties in de gebouwde omgeving (7,3 miljoen euro) en de subsidieregeling innovaties aardgasvrije wijken en gebouwen vanuit de Demonstratie energie-innovatie regeling (12 miljoen euro) overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK. Naar de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten en de Kiesraad zijn middelen overgeboekt voor de kosten van dubbelbenoemingen bij de Raad van State (2,4 miljoen euro). Ook hebben er meerdere overboekingen plaatsgevonden naar de begroting van Koninkrijksrelaties voor onder andere kosten van technische ondersteuning bij bestuursontwikkeling (1,4 miljoen euro) en de informatiebeveiliging van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (3,4 miljoen euro).

Benzinestations en bodemwinning

In 2017 is de te betalen vennootschapsbelasting (VPB) door BZK over de generale ontvangsten in de begroting verwerkt. Naast de winst op de veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen blijkt dat ook VPB moet worden betaald over de bodemwinning. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de te betalen VPB geactualiseerd. In 2019 is hierbij rekening gehouden met de gerealiseerde ontvangsten in de jaren 2016 tot en met 2018.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

De geraamde te betalen vennootschapsbelasting (VPB) over de generale ontvangsten inzake de veiling van locaties voor benzinestations is gecorrigeerd van kader Rijksbegroting naar het kader Niet-relevant voor het uitgavenplafond. Volgens de begrotingsregels vallen veilingopbrengsten namelijk niet onder het uitgavenplafond.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Realisatie huurtoeslag

Voor de huurtoeslag is sprake van een overuitputting van het budget van 31,4 miljoen euro ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Dit is het gevolg van lagere ontvangsten. Er is 98,5 miljoen euro minder binnengekomen als gevolg van lagere terugvorderingen. In 2019 is 67,1 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. De lagere uitgaven zijn het saldo van lagere voorschotten en hogere nabetalingen.

Diversen

Dit is een optelling van de realisatiecijfers van de ontvangsten op de hele BZK-begroting. Het betreft onder andere meerontvangsten met betrekking tot veiligheidsonderzoeken.

Beleidsmatige mutaties

Huurtoeslag

Voor de huurtoeslag is sprake van een overuitputting van het budget van 31,4 miljoen euro ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. Dit is het gevolg van lagere ontvangsten. Er is 98,5 miljoen euro minder binnengekomen als gevolg van lagere terugvorderingen. In 2019 is 67,1 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot. De lagere uitgaven zijn het saldo van lagere voorschotten en hogere nabetalingen.

Diversen

Conform de regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen 2018 van FMHaaglanden (FMH) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij Voorjaarsnota 2019 afgeroomd (13,1 miljoen euro). Het bedrag is ingezet voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen in 2018 van SSC-ICT. Daarnaast heeft de verkoop van bufferzonegronden geleid tot incidentele meeropbrengsten (3,8 miljoen euro). Ook zijn er overlopende ontvangsten geweest voor onder andere de centrale bekostiging en rijksbrede ICT-voorzieningen (8,5 miljoen euro).

Technische mutaties

Kadercorrectie ontvangsten veiling locaties benzinestations en bodemwinning

De generale ontvangsten inzake de veiling van locaties voor benzinestations en bodemwinning zijn gecorrigeerd van kader Rijksbegroting naar het kader Niet-relevant voor het uitgavenplafond. Volgens de begrotingsregels vallen delfstofbaten en veilingopbrengsten namelijk niet onder het uitgavenplafond.

Diversen - Rijksbegroting

Het betreft onder andere de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direkt voor de dienstverlening aan notarissen en een desaldering voor de ontvangsten van de Shared Service Organisaties (SSO's) (circa 45 miljoen euro). Daarnaast zijn de detacheringsontvangsten en –uitgaven structureel hoger bijgesteld (0,7 miljoen euro) en nemen de ontvangsten voor veiligheidsonderzoeken structureel toe (1,5 miljoen euro) als gevolg van de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken.

De jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn via de BZK-begroting in de risicoreserve gestort in de risicovoorziening NHG (29,8 miljoen euro). Daarnaast hebben de laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden geleid tot een hogere ontvangst van 5 miljoen euro. Tot slot hebben de vaststellingen van bijdragen voor 2018 aan organisaties zoals KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS tot meerontvangsten geleid (16 miljoen euro).

Kadercorrectie ontvangsten veiling locaties benzinestations en bodemwinning

De generale ontvangsten inzake de veiling van locaties voor benzinestations en bodemwinning zijn gecorrigeerd van kader Rijksbegroting naar het kader Niet-relevant voor het uitgavenplafond. Volgens de begrotingsregels vallen delfstofbaten en veilingopbrengsten namelijk niet onder het uitgavenplafond.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

De veilingopbrengsten van de benzinestations langs Rijkswegen vielen in 2019 hoger uit dan geraamd (17 miljoen euro). De meevaller is ten gunste gekomen van het generale beeld. Daarnaast was er in 2019 ook sprake van meeropbrengsten uit bodemmaterialen uit 2018 en 2019 (8,4 miljoen euro).

Licence