Base description which applies to whole site
+

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

41.923,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevaller studiefinanciering (r)

‒ 50,0

Mutaties studiefinanciering autonoom (r)

‒ 55,5

Referentieraming

84,0

Slotwetmutatie

‒ 34,7

Tegenvaller reisvoorziening gift

25,0

Diversen

‒ 35,8

 

‒ 67,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Beta techniek

41,0

Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten

40,0

Convenant extra geld aanpak lerarentekort

300,0

Herstellen weeffout asiel onderwijs

45,6

Inzet lpo tranche 2019

‒ 145,3

Kasschuif ov

50,0

Kasschuif werkdrukmiddelen g33 po

40,5

Diversen

4,5

 

376,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Loonbijstelling tranche 2019

876,8

Prijsbijstelling tranche 2019

163,6

Diversen

34,5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Leningen studiefinanciering

‒ 89,7

Meevaller uitgaven studiefinanciering (nr)

‒ 128,0

Mutaties studiefinanciering autonoom (nr)

‒ 179,1

Uitdeling prijsbijstelling niet-relevant tranche 2019

72,2

Diversen

30,5

 

780,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.089,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

43.013,7

Totaal Internationale samenwerking

61,7

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

43.075,4

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.329,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Mutaties studiefinanciering autonoom ontvangsten (r)

‒ 30,8

Diversen

‒ 11,3

 

‒ 42,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

6,6

 

6,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

29,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

74,5

 

103,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

68,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

1.397,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

1.397,6

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Meevaller studiefinanciering (r)

Deze post bestaat voornamelijk uit een meevaller van 30 miljoen euro doordat door het nieuwe PVS (Programma Vernieuwing Studiefinanciering)-systeem minder achterstallig lager recht (ALR) is geboekt. Hierdoor zijn ook minder kortlopende vorderingen als relevante uitgaven geboekt.

Mutaties studiefinanciering autonoom (r)

De uitgaven aan studiefinanciering zijn voor 2019 circa 56 miljoen euro lager. Dit wordt deels veroorzaakt door lagere uitgaven op de omzettingen van prestatiebeurs in gift in de beroepsopleidende leerweg in het mbo. Ook zijn er lagere uitgaven aan de OV-studentenkaart omdat uit de realisatie 2018 blijkt dat het aandeel ho-studenten dat de reisvoorziening activeert lager is dan aanvankelijk geraamd. Dit valt mede te verklaren doordat het aandeel internationale studenten zonder recht op ov stijgt. Daarnaast bestaat deze post uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Referentieraming

Uit de Referentieraming 2019 blijkt dat het totale aantal leerlingen en studenten hoger uitvalt dan de aantallen die in de OCW-begroting 2019 waren geraamd. Dit geldt vooral in het hoger onderwijs en het primair onderwijs.

Slotwetmutatie

Deze post bestaat voor een groot deel uit een meevaller van 35 miljoen euro op de bekostiging in het primair onderwijs als gevolg van lagere uitgaven op de gewichtenregeling en hogere fusieopbrengsten.

Tegenvaller reisvoorziening gift

Het budget voor de OV-studentenkaart die als gift wordt uitgekeerd is met 25 miljoen euro verhoogd op basis van realisatiegegevens. Sinds 2019 vallen onder deze post ook de OV-uitgaven die een directe gift betreffen (voornamelijk bol 1 en bol 2). Deze uitgaven vallen hoger uit.

Diversen (mee- en tegenvallers)

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Bèta techniek

Het Kabinet heeft structureel 41 miljoen euro vrij gemaakt voor bèta-techniek. Deze middelen worden ingezet ter demping van de herverdeeleffecten van de herziening van de bekostiging in het hoger onderwijs, naar aanleiding van het advies van de Commissie Van Rijn (10 miljoen euro in het hbo en 27 miljoen euro in het wo). Daarnaast wordt er 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zij-instroom leraren in het mbo voor de sector bèta-techniek.

Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten

Op basis van de motie Pechtold (Kamerstuk 35 000, nr. 17) worden de tegenvallende reclame-inkomsten voor 2019 met 40 miljoen euro gecompenseerd.

Convenant extra geld aanpak lerarentekort

In het najaar van 2019 is een convenant gesloten waarin een gezamenlijke aanpak tegen het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs is afgesproken. Eén van de maatregelen is een extra investering in het primair en voortgezet onderwijs van 300 miljoen euro in 2019. Zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs wordt 150 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Herstellen weeffout asiel onderwijs

Voortaan worden onderwijsuitgaven ten behoeve van asielzoekerskinderen op de OCW-begroting toegerekend aan ODA. Hiervoor vindt een budgettair neutrale boeking plaats tussen de begrotingen van BHOS en OCW.

Inzet lpo tranche 2019

Een deel van de verplichte loon-en prijsbijstelling tranche 2019 wordt ingezet als dekking voor de taakstelling op artikel 91 en de onderhoud- en vervangingsproblematiek bij DUO.

Kasschuif ov

In 2019 wordt 50 miljoen euro vooruitbetaald aan OV-bedrijven voor het studentenreisproduct in 2020. Contractueel is vastgelegd dat OCW de vergoeding voor de OV-studentenkaart uiterlijk medio januari van het betreffende jaar aan de vervoerbedrijven betaalt. Door de betaling aan de vervoerbedrijven (gedeeltelijk) al aan het eind van het voorafgaande jaar in plaats van aan het begin van het betreffende jaar te doen, kan zonder af te wijken van de afspraken met de vervoerbedrijven een bijdrage worden geleverd aan de optimalisering van de kasritmes van de staat over de jaren heen.

Kasschuif werkdrukmiddelen G33 po

Deze kasschuif vindt plaats om de werkdrukmiddelen vanuit 2022 en 2023 naar voren te schuiven waardoor het budget eerder beschikbaar is, namelijk al in schooljaren 2019/2020 tot en met 2022/2023.

Diversen

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen

Technische mutaties

Loonbijstelling tranche 2019

De tranche 2019 van de loonbijstelling is overgemaakt naar OCW.

Prijsbijstelling tranche 2019

De tranche 2019 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar OCW.

Diversen

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller uitgaven studiefinanciering (nr)

Deze post bestaat grotendeels uit een meevaller van 130 miljoen euro op de niet-relevante rentedragende lening. Uit de realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2019 blijkt dat de stijgende trend in de leenbedragen van de afgelopen jaren dit jaar kleiner is.

Mutaties studiefinanciering autonoom (nr)

De niet-plafondrelevante uitgaven aan studiefinanciering zijn voor 2019 circa 179 miljoen euro lager. Ruim de helft van dit bedrag wordt veroorzaakt door lager geraamde uitgaven aan leningen (rentedragende lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet) als gevolg van lagere realisatie in 2018. De andere helft wordt veroorzaakt door diverse mutaties.

Leningen studiefinanciering

Deze post wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de uitgaven aan leenvoorziening met 147 miljoen euro lager uitvallen. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat de stijgende trend in leenbedragen van de afgelopen jaar over 2019 kleiner is.

Uitdeling prijsbijstelling niet-relevant tranche 2019

De tranche 2019 (niet-relevant) van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de begroting van OCW.

Diversen - Niet-relevant voor het uitgavenplafond

Deze post bestaat uit twee niet-plafondrelevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Mutaties studiefinanciering autonoom ontvangsten (r)

De niet-relevante ontvangsten van terugbetaalde leningen zijn naar boven bijgesteld op grond van de realisatie in 2018.

Diversen

Deze post bestaat uit mee-en tegenvallers die onder de ondergrens vallen

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Diversen - Niet-relevant voor het uitgavenplafond

Deze post bestaat uit niet-relevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence