Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.370,0

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vaste schuld

‒ 192,6

Diversen

‒ 4,1

 

‒ 196,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 7,1

 

‒ 7,1

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Verstrekte leningen

‒ 190,6

Diversen

47,6

 

‒ 143,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 346,8

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

7.023,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

7.023,2

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

11.097,0

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Rente vlottende schuld

‒ 100,2

Diversen

‒ 0,9

 

‒ 101,1

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Mutatie in rekening courant en deposito

1.372,1

Rente derivaten

‒ 259,0

Diversen

46,0

 

1.159,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.058,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

12.155,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

12.155,0

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Rente vaste schuld

De rentelasten op de vaste schuld vallen mee als gevolg van lagere rentestanden, een kleiner dan verwachte financieringsbehoefte en als gevolg van vervroegde aflossingen tussen begin september 2018 en eind december 2019.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutatie

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Verstrekte leningen

Deze mutatie betreft een kleinere vraag naar leningen bij agentschappen (- 291 miljoen euro) en een grotere vraag naar leningen bij rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) (100 miljoen euro).

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft de mutatie op de totale rekening courantstanden van alle agentschappen samen (44,8 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Rente vlottende schuld

De rentebaten op de vlottende schuld zijn ca. 100 miljoen euro lager uitgevallen. Dit komt door minder ontvangen rente op de kortlopende schuld die lager is uitgevallen als gevolg van het begrotingsoverschot.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Mutatie in rekening courant en deposito

De eindstanden op de rekeningen courant en deposito’s van de sociale fondsen, RWT’s en derden en de decentrale overheden samen zijn per saldo 1.372 miljoen euro hoger uitgevallen. Dit betekent voor het Rijk een extra instroom van middelen.

Rente derivaten

Het Agentschap heeft in de laatste maanden van 2018, na het opstellen van de begroting van 2019, nog rentederivaten voortijdig beëindigd. Dit is gedaan om het renterisico op de schuldportefeuille bij te sturen. Bij de voortijdige beëindiging van renteswaps wordt de netto contante waarde van de toekomstige rentestromen in één keer ontvangen. Als gevolg hiervan dalen de rentebaten op derivaten in latere jaren.

Diversen

De aflossingen op leningen binnen het schatkistbankieren zijn per saldo hoger uitgevallen dan was geraamd bij het opstellen van de begroting.

Licence