Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.205,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Afdrachten staatsloterij

102,8

Belasting- en invorderingsrente

38,5

Bijdrage aan sso's

15,4

Bijstelling bcf

‒ 35,3

Ict opdrachten

22,7

Overig materieel

‒ 28,7

Overige opdrachten

‒ 15,3

Schades ekv

‒ 55,0

Diversen

‒ 14,0

 

31,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijdrage logius (gdi)

68,0

Bijstelling bcf

194,8

Eigen personeel (overig bd)

47,0

Inhuur externen

47,4

Kapitaaluitbreiding tennet

410,0

Kasschuiven

‒ 146,9

Rvu (dekking problematiek)

‒ 30,1

Diversen

3,0

 

593,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Loonbijstelling

78,9

Diversen

90,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Aankoop air france-klm (holding)

744,4

Invest-nl

50,0

Schades ekv

184,7

Teruggave gelden smp/anfa

‒ 33,0

Uitgaven verkoop sabb

93,3

Diversen

28,9

 

1.237,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.861,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

9.067,6

Totaal Internationale samenwerking

366,8

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

9.434,5

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

2.385,1

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Afdrachten staatsloterij

102,8

Belasting- en invorderingsrente

182,3

Boetes en schikkingen

15,4

Dividenden staatsdeelnemingen

140,0

Dnb winstafdracht

40,8

Doorbelasten kosten vervolging

41,5

Mutatie begrotingsreserve ekv

‒ 51,0

Diversen

38,1

 

509,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Rvu (dekking problematiek)

95,1

Diversen

2,5

 

97,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Recuperaties ekv

‒ 127,1

Schaderestituties ekv

‒ 44,9

Diversen

16,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Dividenden financiele deelnemingen

36,3

Dividenden financiele deelnemingen volksbank

212,5

Dividenden staatsdeelnemingen

541,0

Recuperaties ekv

127,1

Verkoop sabb

490,5

Diversen

6,4

 

1.258,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.865,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

4.251,0

Totaal Internationale samenwerking

2,8

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

4.253,8

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Afdrachten staatsloterij

Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen in de WOK (Wet op de Kansspelen), dat alle afdrachten van de Staatsloterij aan de staat toekomen, is een boekhoudkundige reeks opgenomen voor afdrachten staatsloterij.

Belasting- en invorderingsrente

De uitgaven voor de belasting- en invorderingsrente zijn ca. 38,5 miljoen euro hoger dan verwacht. Dit is met name het gevolg van hogere belastingteruggaven en verminderingen waarover rente moet worden vergoed en van gewijzigde verdeelsleutels met de sociale fondsen, die ertoe leiden dat een groter deel van de renteontvangsten en -uitgaven wordt verantwoord op begroting IX.

Bijstelling BCF

De bijdrage aan gemeenten is ca. 87 miljoen euro lager uitgevallen dan geraamd, omdat gemeenten minder btw gedeclareerd hebben dan verwacht. De bijdrage aan provincies is ca. 51 miljoen euro hoger uitgevallen dan geraamd, omdat provincies meer btw gedeclareerd hebben dan verwacht.

Bijdrage aan sso's

Met name als gevolg van een technische herschikking tussen Bijdrage aan sso's en de Materiële uitgaven is de realisatie op dit onderdeel hoger dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast zijn de bijdrage aan sso's hoger dan geraamd door een toename van diensten die geleverd worden door sso's.

ICT opdrachten

De Belastingdienst staat voor een grote opgave op het gebied van ICT. Het proces om de (reguliere) ICT in den brede te verbeteren wordt opgepakt. De hiermee samenhangende investeringen in ICT die in 2019 worden verricht, leiden tot meer ICT-uitgaven dan geraamd.

Schades ekv

Het totaal aan schade-uitkeringen in 2019 is geraamd op 190 miljoen euro. Bij Voorjaarsnota werd voorzien dat er zich een grote schade zou voordoen op een ekv-polis in Mexico, die niet eerder was geraamd. Binnen het geraamde totaal van 190 miljoen euro komen de voorlopige schade-uitkeringen naar verwachting 49 miljoen euro hoger uit dan geraamd in de 1e suppletoire begroting en de definitieve schade-uitkeringen naar verwachting 55 miljoen euro lager uit.

Overig materieel

Een deel van de uitgaven die begroot waren onder overig materieel zijn bij nader inzien gerealiseerd en verantwoord onder Bijdrage SSO en in mindere mate bij Bijdrage ZBO’s/RWT en ICT opdrachten. Dit heeft in 2019 geleid tot lagere uitgaven op Overig materieel.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Bijdrage logius (gdi)

Het budget is in lijn gebracht met de raming van de uitgaven aan Logius voor de ICT-dienstverlening. De kosten voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) aan Logius worden gedekt binnen de begroting van Financiën

Bijstelling bcf

Dit betreft de jaarlijkse bijstelling van de raming van het btw-compensatiefonds (BCF).

Eigen personeel (overig bd)

In verhouding tot het eerder vastgestelde formatiekader is sprake van een overschrijding. Om het budget in lijn te brengen met de nieuwe formatiekaders wordt de verwachte meevaller bij de belasting- en invorderingsrente als dekking ingezet. Deze meevaller wordt naar toekomstige jaren geschoven om aan te sluiten bij het juiste tempo.

Inhuur externen

De uitgaven voor externe inhuur zijn hoger dan voorzien. Dit wordt veroorzaakt door een onderbezetting op eigen personeel ten opzichte van de nieuwe kaders, waardoor meer externe inhuurkrachten voor ICT zijn ingezet voor beheer en onderhoud en nieuwe wetgeving. De hogere uitgaven worden verder verklaard door meer uitzendkrachten bij de Belastingtelefoon om de toenemende gesprekken op te vangen.

Kapitaaluitbreiding TenneT (niet relevant voor uitgavenplafond)

Dit betreft een kapitaalinjectie van 410 miljoen euro aan het Nederlandse deel van TenneT. Deze kapitaalstorting is een verplichting geworden voor de Nederlandse staat nadat gebleken is dat TenneT aanvullende middelen nodig heeft voor behoud van de kredietwaardigheid.

Kasschuiven

Met behulp van kasschuiven worden middelen van 2019 doorgeschoven naar 2020 en verder, waarmee het budget in lijn gebracht wordt met het ritme van de verwachte uitgaven. Een deel van de schuif heeft betrekking op de budgetten voor het personeel van de Belastingdienst. Daarnaast vindt een aantal kleinere kasschuiven plaats, waaronder een schuif van middelen voor Invest-NL en de uitvoeringskosten van fiscale beleidswijzigingen.

RVU (dekking problematiek)

Een uitspraak van de belastinginspecteur heeft tot gevolg dat de vertrekregeling bij de Belastingdienst niet als Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) wordt aangemerkt (zie ook antwoord op Kamervragen 2018–2019, aanhangsel nr. 945). De hieruit resulterende meevaller wordt ingezet als onderdeel van de dekking voor de bijdrage aan Logius.

Diversen

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Loonbijstelling

De loon- en prijsbijstelling tranche 2019 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Diversen

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Aankoop air france-klm (holding) (niet relevant voor uitgavenplafond)

Op 26 februari 2019 is bekend gemaakt dat de staat aandelen Air France-KLM koopt. In de incidentele suppletoire begroting is een maximumbedrag van 1 miljard euro opgenomen. Vervolgens is er een Nota van Wijziging (NvW) naar de Kamer gestuurd waarin dit bedrag naar beneden is bijgesteld tot ca. 744 miljoen euro.

Invest-NL (niet relevant voor uitgavenplafond)

In december 2019 is de Machtigingswet oprichting Invest-NL in werking getreden. Op basis hiervan heeft de minister van Financiën Invest-NL N.V. opgericht met de Staat als enig aandeelhouder. De eerste kapitaalstorting bedroeg 50 miljoen euro.

Schades ekv

Na de revisie van de nationale rekeningen verwerkt het CBS de schaderestituties van de EKV als financiële transacties. Dit betekent dat de schaderestituties geen effect hebben op het EMU-saldo. Volgens de begrotingsregels betekent dit dat de schaderestituties daarom ook niet meer plafondrelevant zijn. Met deze mutatie wordt deze aanpassing budgettair verwerkt.  Daarnaast komen de voorlopige schade-uitkeringen naar verwachting 49 miljoen euro hoger uit dan geraamd in de 1e suppletoire begroting binnen het geraamde totaal van 190 miljoen euro .

Teruggave gelden smp/anfa (niet relevant voor uitgavenplafond)

Binnen de EU is een nieuw ritme afgesproken voor de teruggave van gelden SMP/ANFA aan Griekenland.

Uitgaven verkoop sabb (niet relevant voor uitgavenplafond)

Deze mutatie betreft de uitgaven die gemoeid zijn met de aandelenverkoop Saudi British Bank (SABB). De uitgaven bestaan onder andere uit het schikkingsbedrag, de belastingverplichtingen en verkoopkosten.

Diversen

Deze post bestaat uit niet-plafondrelevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Afdrachten staatsloterij

Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen in de WOK (Wet op de Kansspelen) dat alle afdrachten van de Staatsloterij aan de staat toekomen wordt een boekhoudkundige reeks opgenomen voor afdrachten staatsloterij.

Belasting- en invorderingsrente

De ontvangsten voor de belasting- en invorderingsrente zijn ca. 182 miljoen euro hoger dan eerder geraamd. Dit is met name het gevolg van hogere belastingaanslagen waarover rente moet worden betaald en van gewijzigde verdeelsleutels met de sociale fondsen, die ertoe leiden dat een groter deel van de rente-uitgaven wordt verantwoord op begroting IXB.

Boetes en schikkingen

Dit betreft een mutatie op de ontvangsten van de boetes en schikkingen. Bij de boeteontvangsten heeft zich een meevaller voorgedaan van ca. 15 miljoen euro. Dit is met name het gevolg van een toename van het aantal verzuimboetes en van gewijzigde verdeelsleutels met de sociale fondsen, die ertoe leiden dat een groter deel van de boeteontvangsten wordt verantwoord op begroting IXB.

Dividenden staatsdeelnemingen

De nieuwste winstrealisaties van de staatsdeelnemingen leiden tot een hogere dividendraming.

Dnb winstafdracht

De raming winstafdracht DNB wordt aangepast n.a.v. de meest recente winstrealisatie.

Doorbelasten kosten vervolging

De aan burgers en bedrijven doorbelaste kosten van vervolging, die voortkomen uit het niet betalen van belasting, vallen hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal invorderingsmaatregelen (zoals aanmaningen) bij de Belastingdienst.

Mutatie begrotingsreserve ekv

Ontvangen premies worden gestort in de begrotingsreserve, tegenover uitgaven aan definitieve schades op afgesloten polissen en de uitvoeringskosten van Atradius die gedekt worden met onttrekkingen uit de begrotingsreserve.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

RVU (dekking problematiek)

Een uitspraak van de belastinginspecteur heeft tot gevolg dat de vertrekregeling bij de Belastingdienst niet als Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) wordt aangemerkt (zie ook antwoord op Kamervragen 2018–2019, aanhangsel nr. 945). Deze meevaller wordt ingezet als onderdeel van de dekking voor de bijdrage aan Logius.

Diversen

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Recuperaties ekv

Na de revisie van de nationale rekeningen verwerkt het CBS de schaderestituties en recuperaties van de exportkredietverzekering (EKV) als financiële transacties. Dit betekent dat de schaderestituties en recuperaties geen effect hebben op het EMU-saldo. Volgens de begrotingsregels betekent dit dat de schaderestituties en recuperaties daarom ook niet meer plafondrelevant zijn. Met deze mutatie wordt deze aanpassing budgettair verwerkt.

Schaderestituties ekv

Na de revisie van de nationale rekeningen verwerkt het CBS de schaderestituties van de EKV als financiële transacties. Dit betekent dat de schaderestituties geen effect hebben op het EMU-saldo. Volgens de begrotingsregels betekent dit dat de schaderestituties daarom ook niet meer plafondrelevant zijn. Met deze mutatie wordt deze aanpassing budgettair verwerkt.

Diversen - Rijksbegroting

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Dividenden financiele deelnemingen

Het uiteindelijk ontvangen dividend financiële deelnemingen is 36 mln hoger uitgekomen.

Dividenden financiële deelnemingen volksbank

De Volksbank heeft zoals 16 december 2019 aangekondigd in de Veegbrief begrotingsmutaties 2019 Ministerie van Financiën, na goedkeuring van de toezichthouder (DNB/ECB), een kapitaaluitkering van 250 miljoen euro voorgesteld aan haar aandeelhouder NLFI. In 2019 is 212,5 miljoen euro hiervan ontvangen. De resterende 37,5 miljoen euro betreft terug te ontvangen dividendbelasting en wordt naar verwachting in 2020 ontvangen.

Dividenden staatsdeelnemingen

De nieuwste winstrealisaties van de staatsdeelnemingen leiden tot een hogere dividendraming.

Recuperaties ekv

Na de revisie van de nationale rekeningen verwerkt het CBS de schaderestituties en recuperaties van de exportkredietverzekering (EKV) als financiële transacties. Dit betekent dat de schaderestituties en recuperaties geen effect hebben op het EMU-saldo. Volgens de begrotingsregels betekent dit dat de schaderestituties en recuperaties daarom ook niet meer plafondrelevant zijn. Met deze mutatie wordt deze aanpassing budgettair verwerkt.

Verkoop sabb

De Staat heeft in 2019 491 miljoen euro ontvangen als gevolg van de verkoop van de aandelen in SABB.

Diversen - Niet relevant voor het uitgaven plafond

Deze post bestaat uit niet-plafondrelevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence