Base description which applies to whole site
+

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

10.270,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen voorlopige rekening

‒ 25,3

Lagere realisatie div. optronica projecten, munitie f16

‒ 30,7

Project digitale veiliheid is nog niet aanbesteed

‒ 111,6

Diversen

‒ 27,8

 

‒ 195,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen materiele en personele uitgaven w.o militaire uitrustingen

15,0

Budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

15,3

Digitale veiligheid

75,5

Doorwerking ontvangsten

48,0

Eindejaarsmarge 2018

81,5

Hogere uitgaven instandhouding luchtwapensystemen

16,0

Hogere uitgaven voor instandhouding materieel

15,0

Hogere uitgaven voor kleding en uitrusting, div personele en materieel

15,0

Kasschuif tbv dekking abvw 2019

31,7

Diversen

29,1

 

342,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Interne herschikking

33,0

Kasschuiven julibrief 2019

‒ 300,0

Loonbijstelling

144,0

Overboeking c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

110,0

Prijsbijstelling

91,5

Diversen

43,3

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 10,2

 

111,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

258,2

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

10.528,8

Totaal Internationale samenwerking

190,6

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

10.719,5

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

310,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 3,0

 

‒ 3,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen ontvangsten

48,0

Diversen

16,0

 

64,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Interne herschikking

33,0

Diversen

13,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 18,1

 

28,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

89,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

400,0

Totaal Internationale samenwerking

6,4

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

406,4

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Bijstellen voorlopige rekening

Dit is het saldo van diverse mutaties waaronder het bijstellen van bekostiging van wetenschappelijk onderzoek wegens een toename in opdrachten voor kennisgebruik en het bijstellen van IT-exploitatie projecten wegens een lagere realisatie voor onderhoud aan netwerken en datacenters. Daarnaast betreft dit lagere personele en materiële uitgaven als gevolg van minder salaris en persoonlijk gebonden uitgaven voor in het buitenland geplaatste attaches en een verlaging van materiele uitgaven wegens het achterblijven van facturen van FMS-vliegeropleidingen.

Lagere realisatie div. optronica projecten, munitie F16

De realisatie van de uitgaven voor nieuw materieel is per saldo 30,6 miljoen euro lager dan voorzien in de tweede suppletoire begroting. Dit betreft vertragingen in enkele investeringsprojecten zoals de optronica projecten, Standard Missile en munitie voor de F16. Daarentegen zijn ook enkele projecten sneller dan verwacht gerealiseerd zoals de F35 en de mijnenbestrijdingscapaciteit.

Project digitale veiligheid is nog niet aanbesteed

Bij IT is de realisatie van de uitgaven 111,6 miljoen euro lager dan was voorzien in de tweede suppletoire begroting. De verplichtingen voor de IT-projecten digitale veiligheid en delen van het GrIT project zijn nog niet aangegaan.

Diversen

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder het bijstellen van claims voor Chroom-6 en de Invictus Games.

Bijstellen aflossing lening ABP

De bijstelling van de lening ABP betreft tussentijdse aflossingen op de lening van het kapitaaldekkingsstelsel voor de militaire pensioenen.

Beleidsmatige mutaties

Bijstellen materiële en personele uitgaven w.o. militaire uitrustingen

Dit betreft uitgaven voor instandhouding van het materieel wegens het verhogen van voorraden en het inhalen van achterstanden zoals voor militaire uitrustingen.

Budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de brigade speciale beveiligingsopdrachten hevelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken 15,3 miljoen euro over naar Defensie.

Digitale veiligheid

Om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen is 75,5 miljoen euro aan de Defensiebegroting toegevoegd.

Doorwerking ontvangsten

De IT-uitgaven op artikel 7 (Defensie Materieel Organisatie) zijn met 21 miljoen euro verhoogd als gevolg van hogere ontvangsten. Deze verhoging wordt gerealiseerd door betalingen van andere departementen aan Defensie voor het gebruik van het Netherlands Armed Forces Integrated Nework (zie ook niet-belastingontvangsten). Daarnaast is er een internationaal samenwerkingsverband voor onderhoud aan M-fregatten beëindigd waarbij Nederland 14,7 miljoen euro heeft ontvangen van de resterende middelen. Deze verkregen ontvangsten van 14,7 miljoen euro (zie ook niet-belastingontvangsten) zijn ingezet voor hogere instandhoudingsuitgaven van CZSK.

Eindejaarsmarge 2018

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan de begroting van Defensie in 2019.

Hogere uitgaven instandhouding luchtwapensystemen

Het budget voor instandhouding is met 15,3 miljoen euro overschreden door snellere leveringen dan verwacht en het eerder versturen van facturen voor onderhoud van onder meer de C-130 Hercules en een hogere bijdrage aan Foreign Military Sales (FMS) voor de luchtwapensystemen.

Hogere uitgaven voor instandhouding materieel

Dit betreft uitgaven voor instandhouding van het materieel wegens het verhogen van voorraden en het inhalen van achterstanden zoals voor infanteriegevechtsvoertuigen.

Hogere uitgaven voor kleding en uitrusting, div personele en materieel

Dit betreft hogere uitgaven voor militaire kleding en uitrusting om de voorraad verder aan te vullen.

Kasschuif tbv dekking abvw 2019

De uitgaven ten behoeve van de dekking van het in 2019 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord zijn met deze kasschuif in het juiste kasritme gezet.

Diversen

Dit betreft diverse uitgaven waaronder structureel toegevoegde middelen voor de invulling van een deel van de capaciteitendoelstelling van de NAVO, uitvoering van de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het toevoegen van budget voor Chroom-6.

Technische mutaties

Interne herschikking

Defensie herschikt budget binnen haar begroting op basis van de jaarlijkse mid-term review.

Kasschuif julibrief 2019

Met de kasschuif in het voorjaar van 2019 is het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bestedingen.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Overboeking C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

In het regeerakkoord is structureel 1,51 miljard euro aan extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. De reeks C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap was eerder al gedeeltelijk aan de Defensiebegroting toegevoegd. Met deze overboeking van de aanvullende post staat nu het volledige bedrag op de Defensiebegroting.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 is toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Diversen

De bijstelling van de lening ABP betreft tussentijdse aflossingen op de lening van het kapitaaldekkingsstelsel voor de militaire pensioenen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit is het saldo van verschillende mutaties waaronder lagere verkoopopbrengsten voor de F-16 en hogere btw-ontvangsten voor de bevoorrading van oorlogsschepen.

Beleidsmatige mutaties

Bijstellen ontvangsten

Dit is het saldo van verschillende mutaties, waaronder een ontvangst van 21 miljoen euro door betalingen die andere departementen hebben gedaan aan Defensie voor het gebruik van het Netherlands Armed Forces Integrated Network. Het saldo van ontvangsten wordt ook beïnvloed door een incidentele ontvangst(terugbetaling) van 14,7 miljoen euro bij CZSK vanuit een beëindigd internationaal samenwerkingsverband voor onderhoud aan M-fregatten.

Diversen

Dit betreft het saldo van diverse mutaties waaronder hogere personele ontvangsten zorgdeclaraties en hogere ontvangsten uit de VN en van bondgenoten voor de bijdragen aan missies.

Technische mutaties

Interne herschikking

Defensie herschikt budget binnen haar begroting op basis van de jaarlijkse mid-term review.

Diversen

De technische mutaties bij de niet-belastingontvangsten bestaan uit een saldo van diverse mutaties, waaronder een afdracht van het surplus van het agentschap operations (OPS).

Herijking aflossing lening abp

Bij Najaarsnota 2018 is een groot deel van de financieringsconstructie met het ABP voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel voor militaire pensioenen versneld afgelost. Defensie herijkt nu de reeds ingeboekte afbetalingen.

Licence