Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

9.527,0

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Laadinfra

‒ 15,0

Regeringsvliegtuig

‒ 16,2

Diversen

‒ 21,8

 

‒ 53,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dekking voor vullen taakstellende onderuitputting

‒ 23,5

Ejm regeringsvliegtuig

28,3

Invullen taakstellende onderuitputting

32,5

Kasschuif dkti-regeling 2019

‒ 21,7

Kornwerderzand

40,0

Diversen

‒ 1,7

 

53,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Actualisatie investeringsritme

‒ 1.544,3

E23 envelop klimaat

65,9

Inpassing dbfm a16 rotterdam

‒ 95,2

Inpassing dbfm a24 blankenburgverbinding

‒ 181,9

Loon- en prijsbijstelling 2019

213,8

Diversen

‒ 7,2

 

‒ 1.548,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 1.548,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

7.979,0

Totaal Internationale samenwerking

26,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

8.005,0

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

19,4

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 3,7

 

‒ 3,7

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

36,2

 

36,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

32,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

51,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

51,9

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Laadinfra

Middelen uit het Klimaatakkoord (15 miljoen euro) voor laadinfrastructuur, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de plaatsing hiervan, zijn in 2019 niet tot besteding gekomen.

Regeringsvliegtuig

Een deel van de kosten (16,2 miljoen euro) voor de aankoop van het regeringsvliegtuig zijn in 2019 niet meer tot betaling gekomen. Het gaat voornamelijk om inklaringskosten.

Diversen

Deze post bevat per saldo lagere uitgaven dan verwacht. Dit zijn onder andere een autonome meevaller vanwege uitblijvende facturering c.q. vertraging in de opdrachtuitvoering en opdrachtverlening bij Duurzame Mobiliteit (-3,1 miljoen euro), lagere uitgaven door RVO voor werkzaamheden op het terrein van subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (-1,6 miljoen euro), en lagere uitgaven op het apparaatsartikel i.v.m. minder afgesloten contracten voor interne dienstverlening (-1,5 miljoen euro). Bovendien is er een aantal kleinere meevallers op personeelskosten ivm lagere inhuur/interne dienstverlening.

Beleidsmatige mutaties

Dekking voor vullen taakstellende onderuitputting en Invullen taakstellende onderuitputting

De taakstellende onderuitputting op artikel 99 nominaal en onvoorzien is budgettair ingevuld op de beleidsbegroting van IenW (HXII). Om 2019 te ontlasten is middels een kasschuif budget uit de jaren 2020, 2021 en 2022 naar 2019 gehaald om de negatieve eindejaarsmarge 2018 te dekken.

Ejm regeringsvliegtuig

In 2016 is een reservering getroffen van 90 miljoen euro op de IenW-begroting voor de vervanging van het regeringsvliegtuig. In 2017 is het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig getekend en is het oude regeringsvliegtuig verkocht. Het niet-bestede deel (28,3 miljoen euro) van de reservering voor het regeringsvliegtuig uit 2018 is toegevoegd aan de IenW-begroting 2019. Dit omdat één van de betalingen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig pas later plaatsvindt. Eind 2019 was het niet-bestede deel nog 16,2 mln, zie toelichting onder Regeringsvliegtuig hierboven.

Kasschuif dkti-regeling 2019

Voor de DKTI (Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport) zijn in het jaar 2019 middelen toegevoegd aan de beleidsbegroting van IenW bij Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2018-2019, 35 000 XII, nr. 6). Omdat de innovatieve projecten een meerjarig karakter hebben, is het kasritme middels deze kasschuif aangepast aan het moment dat de projecten tot uitbetaling komen.

Kornwerderzand

Ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand is een bijdrage van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2019. Deze middelen zijn nog niet tot besteding gekomen.

Diversen

Dit is een saldo van verschillende beleidsmatige mutaties, waaronder (de dekking van) bijdragen aan prioritaire dossiers, o.a. een bijdrage van 3,4 miljoen euro in 2019 aan BZK voor het Informatiepunt Omgevingswet. Tevens valt de dekking van de negatieve eindejaarsmarge uit 2018 onder dit saldo.

Technische mutaties

Actualisatie investeringsritme

Zowel middelen uit de investeringsimpuls voor bereikbaarheid als reguliere bestedingsmiddelen zijn bij ontwerpbegroting 2020 uit de jaren 2019 t/m 2021 geschoven naar latere jaren. Met een analyse van totale projectportefeuille en de mogelijkheden om programmering, raming en realisatie van projecten te optimaliseren, is het risico op onderuitputting opnieuw in kaart gebracht. Deze analyse heeft geleid tot een plafondcorrectie waarmee middelen in een op dat moment zo realistisch mogelijk kasritme zijn gezet.

E23 envelop klimaat

Via een Nota van Wijziging zijn de Regeerakkoordmiddelen uit de Klimaatenvelop 2019 voor Mobiliteit (43,4 miljoen euro) en Circulaire Economie (22,5 miljoen euro) aan de begroting van IenW toegevoegd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000, nr. 6).

Inpassing dbfm a16 rotterdam en a24 blankenburgverbinding

De projectbudgetten voor de DBFM (Design, Build, Finance & Maintain)-projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding zijn omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Loon- en prijsbijstelling 2019

De tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen

Deze post bestaat met name uit overboekingen van en naar andere departementen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • een bijdrage (15 miljoen euro) vanuit het Klimaatakkoord (via de Begroting BZK) ten behoeve van Laadinfrastructuur.;

  • een bijdrage van LNV vanuit de regio-envelop ten behoeve van het herstel van de zeehaven op Saba (12,5 miljoen euro) ;

  • een bijdrage van EZK voor het maritiem informatievoorziening servicepunt;

  • een overboeking naar Defensie t.b.v. MOC Kustwacht (-9,4 miljoen euro);

  • aantal decentrale uitkeringen aan het Gemeentefonds en/of Provinciefonds in het kader van o.a. de Waterschapsverkiezingen, Ruimtelijke adaptatie, Zoetwatervoorziening en het programma Beter benutten (-41,4 miljoen euro);

  • aantal overboekingen naar het BTW Compensatiefonds (-19,1 miljoen euro)

Aangezien de bijdrage aan de waterschapsverkiezingen van het DF komt, heeft er op artikel 26 (fondsvoeding) ook een desaldering plaatsgevonden (-12 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Er zijn op HXII minder ontvangsten binnengekomen uit bestuurlijke boetes (-2 miljoen euro), minder uitgaven gedaan voor Baten-Lastendiensten dan vooraf geraamd (-1,4 miljoen euro) en het ontvangstenbudget op HXII is verlaagd door de overboeking van de bijdrage van andere landen aan het programma van de Global Commission on Adaptation ( GCA) naar het Deltafonds (-1,9 miljoen euro). Daartegenover staan hogere ontvangsten voor facilitaire zaken voor derden (1,7 miljoen euro).

Technische mutaties

Diversen

Op deze post zijn hogere ontvangsten binnengekomen dan geraamd, met name vanwege het feit dat de bijdrage aan de waterschapsverkiezingen (van het DF naar het gemeentefonds) via HXII loopt. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten t.b.v. interne dienstverlening (o.a. voor agentschappen, 6 miljoen euro) en is op HXII de bijdrage van cofinancierders aan de te realiseren doelstellingen van de Global Commision on Adaptation binnengekomen.

Licence