Base description which applies to whole site
+

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

30.148,0

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Wijziging betalingsverloop au 2019

‒ 34,5

Wijziging betalingsverloop du 2019

‒ 51,9

Diversen

‒ 1,2

 

‒ 87,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Jeugdhulp

70,0

Wijziging betalingsverloop alg.-uitk. 2018

33,2

Wijziging betalingsverloop dec.-uitk. 2018

276,1

Diversen

2,7

 

382,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aardgasvrije wijken

34,1

Afrekening accres 2018 incidenteel

‒ 147,7

Afrekening accres 2018 structureel

‒ 147,7

Afrekening bcf 2018

‒ 66,9

Buurtsportcoaches

73,3

Jeugdhulp

350,0

Loon- en prijsbijstelling 2019

260,8

Maatschappelijke begeleiding

32,6

Mutatie accres tranche 2019

‒ 144,0

Ondersteuning gemeenten klimaat

98,5

Perspectief op werk

35,0

Regiodeals, tweede tranche

37,0

Regio-enveloppe eindhoven 2019

41,6

Regionale energiestrategie

34,6

Voorlopige afrekening bcf 2019

80,8

Diversen

133,7

Sociale zekerheid

 

Loon- en prijsbijstelling 2019

57,2

Diversen

‒ 2,6

Zorg

 

Ambulantisering in de ggz

38,0

Loon- en prijsbijstelling 2019

57,0

 

855,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.150,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

31.298,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

31.298,0

GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2019

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2019. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2019 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2020 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2020 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen – mee- en tegenvallers

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen, waaronder wijzigingen in het betalingsverloop van de voormalige integratie uitkering sociaal domein.

Beleidsmatige mutaties

Jeugdhulp – beleidsmatig en technisch

Gemeenten zijn nog niet in staat geweest om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp binnen een termijn van vier jaar te realiseren. Daarvoor komt het kabinet de gemeenten de komende jaren tegemoet. Het extra budget in 2019 bedroeg 420 mln,, waarvan 70 miljoen euro als beleidsmatige mutatie en 350 miljoen euro als technische mutatie.

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2018

Dit betreft de afrekening van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2018. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2018 niet meer tot betaling komen. Omdat gemeenten recht hebben op deze bedragen is het kasbudget van 2019 met dit bedrag opgehoogd. Dit maakte het mogelijk om de uitkeringen in 2019 alsnog tot betaling te laten komen.

Diversen – beleidsmatig

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen, waaronder wijzigingen in het betalingsverloop van de voormalige integratie uitkering sociaal domein.

Technische mutaties

Aardgasvrije wijken mutatie

Voor het programma Aardgasvrije wijken heeft BZK in 2019 34,1 miljoen euro overgeheveld naar het gemeentefonds. Met deze uitkering ontvingen de 28 deelnemende gemeenten uit de eerste tranche het resterende deel van het toegezegde budget.

Afrekening accres 2018

De omvang van het gemeentefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Omdat het Rijk in 2018 meer heeft uitgegeven dan het jaar ervoor, ontvangen gemeenten accres. Het definitieve accres voor 2018 ligt 147,7 miljoen euro lager ten opzichte van de raming ten tijde van de Miljoenennota 2019. Deze bijstelling van de accrestranche die betrekking heeft op 2019 en verder is structureel verwerkt bij Voorjaarsnota. De verwerking van de accrestranche 2018 die betrekking heeft op het boekjaar 2018 is incidenteel verwerkt bij Voorjaarsnota.

Afrekening bcf 2018

Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (bcf). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het bcf wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. De definitieve afrekening van het bcf 2018 is ‒ 66,9 miljoen euro.

Buurtsportcoaches

Dit betreft de overboeking vanuit de ministeries van VWS (60,8 miljoen euro) en OCW (12,5 miljoen euro) voor de decentralisatie-uitkering buurtsportcoaches 2019. Aan deze decentralisatie-uitkering zijn voorwaarden verbonden die volgens de Algemene Rekenkamer niet zijn toegestaan. Omdat gemeenten deze middelen ten tijde van de Voorjaarsnota verwachtten, is besloten om ze in 2019 wel als decentralisatie-uitkering met voorwaarden uit te keren. Voor 2020 en verder zijn de achterliggende afspraken tussen Rijk en gemeenten aangepast.

Loon- en prijsbijstelling 2019 – rijksbegroting

Jaarlijks worden de budgetten van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein gecorrigeerd voor loon- en prijsbijstellingen. De middelen in de voormalige integratie-uitkering sociaal domein vallen deels onder het plafond rijksbegroting.

Maatschappelijke begeleiding

De middelen voor de jaarlijkse bijdrage aan het programma Maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden zijn vanuit SZW overgeboekt (32,6 miljoen euro).

Mutatie accres tranche 2019

Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2019 lag de accrestranche 2019 voor het gemeentefonds 144,0 miljoen euro lager dan de raming ten tijde van de Miljoenennota 2019.

Ondersteuning gemeenten klimaat (incl. regionale energiestrategie)

BZK heeft voor de periode 2019 t/m 2021 middelen ter beschikking gesteld (140 miljoen euro). Deze middelen zijn aanvullend op de al gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop voor onder andere de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Nadruk bij deze aanvullende middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de regionale energiestrategieën (34,6 miljoen euro) bij de transitievisies warmte (71,7 miljoen euro), de wijkaanpak (14,4 miljoen euro) en informatievoorziening voor de burger via energieloketten (12,4 miljoen euro). Daarnaast heeft BZK een overboeking van 6,5 miljoen euro naar het btw-compensatiefonds gemaakt.

Perspectief op werk

In het kader van de Intentieverklaring Perspectief op Werk (PoW) hebben 35 gemeenten namens hun arbeidsmarktregio elk een impulsfinanciering van 1 miljoen euro ontvangen voor hun actieplan om de kansen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten.

Regiodeals, tweede tranche

Vanuit LNV zijn de middelen voor de tweede tranche van de regiodeals toegevoegd. Het betreft de middelen voor vijf gemeenten.

Regio-enveloppe Eindhoven 2019

De middelen voor de tranche 2019 vanuit de regio-enveloppen uit het Regeerakkoord zijn vanuit LNV overgeboekt. Deze bijdrage is bestemd voor Brainport Eindhoven. Aan deze decentralisatie-uitkering zijn voorwaarden verbonden die volgens de Algemene Rekenkamer niet zijn toegestaan. Omdat de regio Eindhoven deze middelen ten tijde van de Voorjaarsnota verwachtte, is besloten om ze in 2019 nog als decentralisatie-uitkering met voorwaarden uit te keren. De implicaties voor de vormgeving van deze bijdrage in volgende jaren worden momenteel bezien.

Voorlopige afrekening bcf 2019

Gemeenten kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (bcf). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het bcf wordt dit aan het gemeentefonds toegevoegd. Tussentijds wordt de ruimte geraamd. Op basis van de raming vond bij Miljoenennota een voorlopige afrekening plaats (80,8 miljoen euro) tussen het btw-compensatiefonds en het gemeentefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen - technisch

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het gemeentefonds ovoor uiteenlopende onderwerpen, met name decentralisatie-uitkeringen. Deze vallen onder de ondergrens.

Loon- en prijsbijstelling 2019 – sociale zekerheid

Jaarlijks worden de budgetten van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein gecorrigeerd voor loon- en prijsbijstellingen. De middelen in de voormalige integratie-uitkering sociaal domein vallen deels onder het plafond sociale zekerheid

Diversen – sociale zekerheid

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Ambulantisering in de ggz

Middels het «Hoofdlijnenakkoord ggz» en «Zorg op de Juiste Plaats» wordt binnen het ggz-domein ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot meer zorg in het gemeentelijk domein. Daartoe zijn er middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.

Loon- en prijsbijstelling 2019 – zorg

Jaarlijks worden de budgetten van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein gecorrigeerd voor loon- en prijsbijstellingen. De middelen in de voormalige integratie-uitkering sociaal domein vallen deels onder het plafond zorg.

Licence