Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.368,0

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2019 hoofdvaarwegennet realisatie

‒ 17,3

Diversen

‒ 36,4

 

‒ 53,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2018

351,5

Saldo 2019 hoofdwegennet

‒ 44,0

Saldo 2019 megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 58,7

Saldo 2019 spoorwegen

‒ 103,6

Saldo 2019 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

24,1

Diversen

‒ 15,1

 

154,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Actualisatie investeringsritme

‒ 1.544,3

Actualisatie ontvangsten 2019

‒ 38,1

Afrekening t3 2018 prorail

46,7

Bijdragen derden hoofdwegennet

37,2

Inpassing dbfm a16 rotterdam

‒ 95,2

Inpassing dbfm a24 blankenburgverbinding

‒ 181,9

Kornwerderzand

40,0

Prijsbijstelling 2019

126,7

Diversen

‒ 98,7

 

‒ 1.707,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 1.607,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

5.760,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

5.760,8

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.368,0

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 5,1

 

‒ 5,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2018

155,9

Saldo 2019 hoofdwegennet ontvangsten

‒ 46,0

Saldo 2019 megaprojecten verkeer en vervoer ontvangsten

‒ 156,9

Diversen

5,6

 

‒ 41,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Actualisatie investeringsritme

‒ 1.544,3

Actualisatie ontvangsten 2019

‒ 38,1

Afrekening t3 2018 prorail

46,7

Bijdragen derden hoofdwegennet

37,2

Inpassing dbfm a16 rotterdam

‒ 95,2

Inpassing dbfm a24 blankenburgverbinding

‒ 181,9

Kornwerderzand

40,0

Prijsbijstelling 2019

126,7

Diversen

‒ 98,7

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Saldo 2018

195,5

 

‒ 1.512,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 1.558,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

5.809,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

5.809,3

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Saldo 2019 hoofdvaarwegennet realisatie

De lagere uitgaven op het hoofdvaarwegennet realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging bij een aantal projecten waaronder de Nieuwe Sluis Terneuzen (-5,7 miljoen euro) en het project Lemmer-Delfzijl 1 (-2,6 miljoen euro) en de Maasroute 2e fase (-1,1 miljoen euro).

Diversen

Onder diversen vallen verschillende mutaties die bij Slotwet zijn opgetreden, voornamelijk op de artikelen Spoor (-16,6 miljoen euro, grotendeels door vertraging in belsuitvorming rondom het project infraspeed en bij aanleg HSL-Zuid) en het artikel Hoofdwegennet (per saldo ‒ 7,5 miljoen euro, voornamelijk door vertraging bij het project Wantijbrug).

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2018 - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het voordelig saldo over 2018 is in 2019 toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds. Het saldo 2018 bedraagt 351,5 miljoen euro op de uitgaven en 155,9 miljoen euro op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 195,5 miljoen euro

Saldo 2019 Hoofdwegennet

Er is minder uitgegeven dan verwacht op het artikel Hoofdwegennet. Dit bedrag bestaat met name uit lagere uitgaven aan beheer en onderhoud (-6,1 miljoen euro) door vertraging in de vervanging- en renovatieprojecten van KWN200 Rijnlandse Boezemwater en door een gewijzigd kasritme bij het project Vervanging en Investering Tunnels II.

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

Er is minder uitgegeven dan verwacht op het artikel Megaprojecten verkeer en vervoer. Dit bedrag bestaat met name uit:

  • Lagere uitgaven aan project ERTMS (-54,5 miljoen euro) doordat de programmabeslissing later genomen is dan gepland, als gevolg van het opvolgen van aanbevelingen van de Bureau ICT Toetsing (BIT-toets).

  • Lagere uitgaven aan project Zuidas Dok (-19,2 miljoen euro) door uitloop van werkzaamheden aan de OV-terminal.

  • Hogere uitgaven dan verwacht (+20,1 miljoen euro) aan Programma Hoogfrequent Spoor.

Saldo 2019 Spoorwegen

Op dit artikel was sprake van:

  • Lagere uitgaven aan beheer en onderhoud (-12,6 miljoen euro) door lagere uitgaven aan ProRail omdat de subsidievaststelling 2018 lager uit is gevallen en de compensatie BTW gebruiksvergoeding december niet meer tot betaling is gekomen in 2019.

  • Lagere uitgaven aan aanleg (-82,0 miljoen euro) door vertraging bij onder andere het project Fietsparkeren Den Haag en Zwolle (-24,0 miljoen euro) en het programma overwegen (-14,0 miljoen euro) door een langere doorlooptijd in de planuitwerking.

  • Lagere uitgaven aan geïntegreerde contracten (-9,0 miljoen euro) doordat betalingen voor Infraspeed niet meer plaats hebben gevonden in 2019.

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Er is minder uitgegeven dan verwacht op het artikel. Dit bedrag bestaat uit:

  • Lagere uitgaven aan Verkenningen (-5,0 miljoen euro) o.a. korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil

  • Per saldo lagere uitgaven aan Reserveringen (-12,3 miljoen euro) door hogere uitgaven aan MOC Kustwacht (+8,8 miljoen euro) en lagere uitgaven aan Metropool Regio Den Haag (-9,8 miljoen euro) en subsidieregeling Derde Spoor Duitsland (1,7 miljoen euro).

  • Hogere uitgaven dan verwacht op Investeringsruimte Wegen (+37,0 miljoen euro) door terugbetaling aan Rijkswaterstaat voor een Landelijk Tunnelregisseur.

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit saldo 2019 Hoofdvaarwegennet (-7,0 miljoen euro) o.a. doordat de reservering Kornwernderzand in 2019 niet tot uitgaven heeft geleid (-40,0 miljoen euro), lagere uitgaven op het project Lichtere IJmuiden (energiehaven) (-24,8 miljoen euro) en hogere uitgaven aan o.a. Renovatie Waalbrug door Chroom 6 (+13,3 miljoen euro) . Daarnaast nog uitgaven aan Spoorknoop Groningen (-4,7 miljoen euro) en project Daalsetunnels (-4,1 miljoen euro).

Technische mutaties

Actualisatie programma - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft het deel van de actualisatie waarbij de prognoses voor de ontvangsten en de prognose hoofdvaarwegennet zijn bijgesteld middels desalderingen.

Afrekening t3 2018 prorail - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Per tertaal verstrekt IenW een voorschot aan subsidie aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Vervolgens is op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. In t3 was het voorschot hoger dan de afrekening. Dit verschil is als ontvangst geboekt.

Bijdragen derden hoofdwegennet- uitgaven en niet-belastingontvangsten

De hogere bijdragen van derden hebben vooral betrekking op de projecten A15 Ressen (extra werk aanleg snelfietsroute), N35 Nijverdal-Wierden (extra werk aan ecoduct ivm spoor), N18 Varsseveld-Enschede (Bijdrage Haaksbergen voor verdiepte ligging Geukerdijk) en Beter Benutten (Extra bijdrage van de prov GLD aan het project Multimodaal Overslag Het Zwarte Schaar Doesburg in verband met hogere kosten voor zwaardere damwanden).

Inpassing DBFM a 16 Rotterdam en a24 Blankenburgverbinding - uitgaven en niet-belastingontvangsten

De projectbudgetten voor de DBFM-projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding zijn omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Kornwerderzand - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand is een bijdrage van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2019.

Prijsbijstelling 2019 - uitgaven en niet-belastingontvangsten

De prijsbijstelling tranche 2019 voor het Infrastructuurfonds is vanuit de IenW-begroting toegevoegd.

Diversen - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post bestaat voor een belangrijk deel uit overboekingen naar het PF/GF (-36,2 miljoen euro, o.a. voor Smart mobility, het programma beter benutten en slimme/duurzame mobiliteit) en naar het BCF (-22,3 miljoen euro). Daarnaast is er budget overgeboekt naar HXII artikel 25 (Brede Doel Uitkering),in het kader van het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (-20,2 miljoen euro) en het programma Beter Benutten en Snelfietsroutes (-12,5 miljoen euro) .

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

De per saldo lagere ontvangsten zijn met name het gevolg van het uitblijven van een ontvangst van de gemeente Amsterdam inzake afrekening BTW (-9,5 miljoen euro) en lagere ontvangsten op het hoofdwegennet (-7.5 miljoen euro). Daartegenover staan hogere ontvangsten op het hoofdvaarwegennet (9,2 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Saldo 2019 hoofdwegennet ontvangsten

Deze post bestaat met name uit lagere ontvangsten dan verwacht vanuit provincie Limburg door vertraging ontstaan door stikstof problematiek (-25,0 miljoen euro) en vertraging in een tracébesluit op N33 Zuidbroek Appingedam (-22,3 miljoen euro).

Saldo 2019 megaprojecten verkeer en vervoer ontvangsten

Deze post bestaat met name uit ontvangsten van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught voor het Programma Hoogfrequent Spoor-project Meteren-Boxtel die niet in 2019 plaatsvinden (-130 miljoen euro) en vertraging bij Zuidas Dok waardoor de bijdrage vanuit Provincie Noord-Holland niet meer in 2019 plaatsvindt (-27,0 miljoen euro).

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit saldo 2019 Hoofdvaarwegennet (-7,0 miljoen euro) bestaande uit het niet tot besteding komen van de reservering Kornwernderzand (-40,0 miljoen euro) en Lichtere IJmuiden (energiehaven) (-24,8 miljoen euro) en hogere uitgaven aan o.a. Renovatie Waalbrug door Chroom 6 (+13,3 miljoen euro) . Daarnaast nog uitgaven aan Spoorknoop Groningen (-4,7 miljoen euro) en project Daalsetunnels (-4,1 miljoen euro).

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Dit is het Saldo 2018 dat in 2019 is toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds.

Licence