Base description which applies to whole site

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

5.679,30

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Hogere uitvoeringskosten RVO

20,4

Lagere vergoeding waardedaling Groningen

‒ 118,3

Onderuitputting PVI/DEI+

‒ 19,8

Onderuitputting Urgendamiddelen

‒ 29,6

Onderuitputting verduurzaming industrie

‒ 19

Realisatiebijstelling BMKB-regulier

‒ 20

Realisatiebijstelling DVI

‒ 21,2

Realisatiebijstelling ISDE

‒ 18,6

Realisatiebijstelling SDE

‒ 107,5

Realisatiebijstelling SDE+

93,8

Realisatiebijstelling Seed Capital

‒ 46,4

Storting begrotingsreserve Duurzame Energie

31,8

Diversen

‒ 144,6

 

‒ 399

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanv. middelen t.b.v. liberalisering elektriciteitsproductiemarkt

16,5

Bijdrage aan NPG voor BZK

42,1

Bijstelling prognose schadevergoedingen door IMG

70

Budget verduurzaming voor BZK

16,8

Eindejaarsmarge Toekomstfonds

138,8

Interne problematiek

27,9

Kasschuif middelen amendement Mulder

‒ 60

Kasschuif PPS-toeslag

‒ 50

Kasschuif TTT-regeling

‒ 41,9

Onttrekking begrotingsreserve Duurzame Energie bij voorjaarsnota

‒ 63

Onttrekkingen reserve CO2-maatregelen voor industrie 2020

26,1

Overheveling niet benutte urgenda-middelen 2019

‒ 26,1

Urgenda 1: doorschuiven urgendamiddelen

‒ 17

Verplichtingenschuif kapitaalstortingen ROM's

‒ 16

Diversen

‒ 47,7

 

16,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanpassing raming kosten immateriële schades

‒ 145

Aanpassing raming schadebetalingen

200

Aanpassing raming schades waardedaling

‒ 112

Aanpassing uitvoeringskosten schadebetalingen

45

Amendement Mulder ophoging ISDE MKB

100

BMKB

180

Correctie kader COL

‒ 300

Klein Krediet Corona

164

GO-corona

1.000,00

Horecasubsidie

40

Immateriële schade Groningen

150

Kasschuif GO-corona

‒ 900

Loonbijstelling

31,2

Noodloket (TOGS) 1e isb

475

Noodloket (TOGS) 2e isb

1.170,00

Nota van wijziging overgang taken Groningen naar BZK

‒ 85,4

Onttrekking begrotingsreserve Duurzame Energie bij voorjaarsnota

63

Onttrekking teruggehevelde urgenda-middelen 2019 aan reserve

66,2

Ophoging Garantie Ondernemersfinanciering

75

Overboeking niet benutte middelen 2019 NPG naar BZK

‒ 42,1

Qredits

31

Ramingsbijstelling TVL1.0

‒ 300

Realisatiebijstelling coronamaatregelen ROM's

‒ 90,4

Realisatiebijstelling coronamodule BMKB

‒ 203

Realisatiebijstelling coronamodule GO-regulier

‒ 75

Realisatiebijstelling GO-corona

‒ 100

Realisatiebijstelling KKC

‒ 164

Realisatiebijstelling TVL

‒ 150,3

ROM's

375

Storting reserve coronamodule BMKB

214,6

Storting reserve coronamodule GO-regulier en GO-corona

177

Storting reserve KKC

164,8

Tegemoetkoming Vaste Lasten

1.371,00

Tegemoetkoming Vaste Lasten bijstelling kostenraming

‒ 500

Tegemoetkoming Vaste Lasten in noodpakket 3.0

453,5

Verbreding TVL

140

Verlaging budget TOGS

‒ 775

Waardedaling Groningen

410

Diversen

125,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Bedrijfssteun

100

Correctie kader COL

300

Kasschuif SGR

‒ 100

Overbruggingsfaciliteit IHC

40

Diversen

‒ 2,9

 

3.616,60

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

3.233,90

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

8.913,20

Totaal Internationale samenwerking

24

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

8.937,20

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

4.879,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Lagere ontvangsten Groningen schadebetalingen

‒ 158,4

Lagere ontvangsten NAM voor de uitvoeringskosten

‒ 51,9

Lagere ontvangsten NAM waardedaling Groningen

‒ 97,8

Meevallers ontvangsten artikel 2

15,3

Tegenvallers op de ontvangsten artikel 2

‒ 26

Diversen

‒ 32,6

 

‒ 351,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanpassing volume aardgasbaten

‒ 20

Dekking interne problematiek

68,2

Lagere ontvangsten Groningen schadebetalingen

‒ 50

Lagere ontvangsten NAM waardedaling Groningen

‒ 200

NAM ontvangsten schadevergoedingen

58,9

Ramingsbijstelling boeteontvangsten ACM

75,3

Diversen

‒ 10,5

 

‒ 78,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanpassing raming kosten immateriële schades

‒ 145

Aanpassing raming schadebetalingen

200

Aanpassing raming schades waardedaling

‒ 112

Aanpassing uitvoeringskosten schadebetalingen

45

Amendement Mulder ophoging ISDE MKB

100

Immateriële schade Groningen

150

Nota van wijziging overgang taken Groningen naar BZK

‒ 75

Onttrekking begrotingsreserve Duurzame Energie bij voorjaarsnota

63

Onttrekking teruggehevelde urgenda-middelen 2019 aan reserve

66,2

Waardedaling groningen

410

Diversen

126,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Aanpassing raming prijs aardgasbaten

‒ 420

Bijstelling ETS-raming

‒ 70

Opbrengst 5G veiling

822,6

Ophoging ETS-ontvangsten 2020

60

Overig effecten aardgas (o.a.nieuwe ramingsmethode)

‒ 120,1

Prijseffect aardgasbaten

‒ 290,9

Realisatie bijstelling ontvangsten ODE

133,9

Verlaging raming inkomsten mijnbouwwet

‒ 130

Diversen

‒ 25,7

 

788,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

358,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

5.237,90

Totaal Internationale samenwerking

0,3

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

5.238,20

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Hogere uitvoeringskosten RVO

De begroting van het IMG voor 2020 is laat in het jaar aangepast. De aanpassing betrof onder andere hogere uitvoeringskosten. Het IMG wordt via RVO gefinancierd. Het voorschot voor de RVO is daarom met 20,4 miljoen euro verhoogd.

Lagere vergoeding waardedaling Groningen

Door een betalingsstop vanaf 22 december is door het IMG 118,3 miljoen euro minder aan waardedalingsvergoedingen uitgekeerd dan verwacht.

Onderuitputting PVI/DEI+

19,8 miljoen euro van het programma Verduurzaming industrie (PVI/DEI+) is in 2020 niet benut, omdat (uit)financiering van de aangegane verplichtingen wordt uitgesmeerd in een (vast) kasritme van 5 jaar. Dit betreft voornamelijk de klimaatenveloppe-middelen voor de pilots en demo’s ten behoeve van CO2 reductie industrie.

Onderuitputting Urgendamiddelen

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Urgendadoelen tot besteding gekomen. Bijvoorbeeld de onderuitputting op de VEKI-regeling (10 miljoen euro). Daarnaast was de nadeelcompensatie voor de sluiting van de Hemweg-centrale lager dan het gereserveerde bedrag (11,6 miljoen euro).

Onderuitputting verduurzaming industrie

Dit betreft de onderuitputting als gevolg van het niet doorgaan of het optreden van vertraging van/bij een aantal maatwerkbeschikkingen, zoals Sabic en Stoomcasus Botlek.

Realisatiebijstelling BMKB-regulier

De benutting van de reguliere BMKB lag 20,0 miljoen euro lager dan de oorspronkelijke raming, vanwege het lage aantal faillissementen. Hierdoor hebben weinig schadebetalingen plaatsgevonden. Het resterende kasbudget is gestort in de begrotingsreserve.

Realisatiebijstelling DVI

Voor het Dutch Venture Initiative (DVI) is 21,2 miljoen euro minder uitgegeven dan de raming. De omvang en het moment van de uitgaven in het kader van het Dutch Venture Initiative worden bepaald door de investeringen en terugontvangsten van de fondsen bij hun portfolio-bedrijven. Deze investeringen en ontvangsten fluctueren in aantal en omvang. Vooraf zijn deze fluctuaties niet precies te ramen, waardoor realisatie sterk kan afwijken van begroting.

Realisatiebijstelling ISDE

De uitgaven op de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) zijn bijna 99 miljoen euro lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Deels was dit voorzien, zodat al bij Voorjaarsnota 2020 60 miljoen euro van de voor het MKB beschikbare 100 miljoen euro (amendement-Mulder) naar 2021 en 2022 is geschoven. De realisatie op de resterende middelen valt 18,6 miljoen euro lager uit dan bij NJN begroot. De gehele onderuitputting op de ISDE is in de Begrotingsreserve duurzame energie gestort.

Realisatiebijstelling SDE en SDE+

RVO geeft gecombineerde prognoses af voor de uitgaven op de SDE en de SDE+. Over het geheel van SDE en SDE+ is 13,7 miljoen euro minder aan kasuitgaven gerealiseerd dan bij NJN geraamd. Het saldo van niet-gebruikte middelen is in de begrotingsreserve Duurzame Energie gestort. Voor de SDE zijn de uitgaven 107,5 miljoen euro lager uitgevallen dan bij NJN geraamd. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een tragere realisatie van de subsidiabele productie dan was. Voor de SDE+ zijn de uitgaven 93,8 mijoen euro hoger uitgevallen dan bij NJN geraamd.

Realisatiebijstelling Seed Capital

Voor de Seed Capital regeling is 46,4 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. De uitfinanciering van de verplichtingen van de Seed Capital regeling vindt plaats op basis van liquiditeitsbehoefte van de Seedfondsen. Dit kan van jaar op jaar fluctueren.

Storting begrotingsreserve Duurzame Energie

De onderuitputting van 31,8 miljoen euro op de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+), de SDE/SDE+ en de ISDE sinds NJN is in de begrotingsreserve Duurzame Energie gestort. Dit betreft de onderuitputting die ten opzichte van de raming bij NJN is gerealiseerd. Zie voor het totaal aan stortingen en onttrekkingen van de begrotingsreserve Duurzame Energie in 2020 het departementale jaarverslag van EZK.

Diversen

Deze post bestaat uit mee-en tegenvallers die onder de ondergrens van 15 miljoen euro vallen.

Beleidsmatige mutaties

Aanvullende middelen t.b.v. liberalisering van de elektriciteitsproductiema

Bij de liberalisering van de elektriciteitsproductiemarkt zijn enkele juridisch procedures tegen het ministerie van EZK aangespannen door energieleveranciers. Er is 16,2 miljoen euro gereserveerd voor afronding van deze procedures.

Bijdrage aan NPG voor BZK

De overgebleven middelen (42,1 miljoen euro) voor Nationaal Programma Groningen (NPG) uit 2019 zijn bij Voorjaarsnota opgevraagd. Voor het dossier Groningen boekt het ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 vervolgens over naar het ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar BZK zijn overgekomen.

Bijstelling prognose schadevergoeding door IMG

Naar aanleiding van nieuwe ramingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn de uitgaven voor de schadebetalingen verhoogd met 70 miljoen euro. Deze kosten zijn conform gebruikelijke systematiek aan de NAM in 2021 gefactureerd.

Budget verduurzaming voor BZK

De overgebleven middelen voor verduurzaming uit 2019 (16,8 miljoen euro) zijn opgevraagd door BZK. Deze middelen voor verduurzaming zijn overgeboekt naar BZK.

Eindejaarsmarge Toekomstfonds

EZK heeft de onderuitputting van het Toekomstfonds over 2019 (138,8 miljoen euro) in 2020 toegevoegd aan de begroting. Dit conform de afspraak dat onbenutte kas-, verplichtingen- en ontvangstenruimte volledig worden meegenomen naar het volgende jaar.

Interne problematiek

De interne problematiek (27,9 miljoen euro) bestaat onder andere uit noodmaatregelen om de leveringszekerheid van energie op Bonaire zeker te stellen, overlopende (bestuurlijke) verplichtingen voor een windtunnel in de provincie Flevoland (hier zijn afspraken in 2019 over gemaakt in een Regiodeal, maar het budget is nog niet beschikbaar gesteld), verduurzaming van de industrie (hiervoor zijn in 2019 verplichtingen aangegaan, het kasbudget volgt met deze mutatie) en een aantal knelpunten op het apparaat.

Kasschuif middelen amendement Mulder

Bij amendement (Mulder c.s.) is 100 miljoen euro uit de begrotingsreserve duurzame energie toegevoegd aan het ISDE-budget in de begroting voor 2020 voor investeringssubsidies op het gebied van duurzame energie voor het mkb. Conform het amendement wordt deze 100 miljoen euro met deze kasschuif verdeeld over de jaren 2020-2022. 60 miljoen euro is naar 2021 en 2022 geschoven.

Kasschuif PPS-toeslag

Een uitgavenbedrag van 50 miljoen euro is dit jaar niet benut. Het is van belang dat het budget behouden blijft voor de regeling aangezien dit in latere jaren nodig is voor de uitfinanciering van de verplichtingen die in het kader van de PPS-toeslag worden aangegaan. Het bedrag is daarom doorgeschoven naar 2023 e.v., aangezien de uitgavenbudgetten voor 2021 en 2022 toereikend zijn.

Kasschuif TTT-regeling

Omdat de uitgaven voor zowel het subsidie als het leningen gedeelte van deze regeling plaatsvinden op basis van de liquiditeitsbehoefte, is de raming van de middelen aangepast naar het jaar waarin ze nodig zijn. Het budget dat aanvankelijk in 2020 was geraamd is verschoven naar latere jaren.

Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie bij voorjaarsnota

Met deze onttrekking zijn de middelen beschikbaar gekomen voor de Urgendamaatregelen waarvan financiering bij Voorjaarsnota is verwerkt. In verband met de technische verwerking komt deze mutatie terug bij zowel de ontvangsten als de uitgaven. De onttrokken middelen zijn via de Aanvullende Post beschikbaar gesteld aan de verschillende departementen.

Onttrekking reserve CO2-maatregelen voor industrie 2020

Bij Najaarsnota 2019 is 26,1 miljoen euro van de Urgenda-middelen die niet tot uitputting kwamen overgeboekt naar de begrotingsreserve CO2-maatregelen (Urgenda-reserve). Dit bedrag is bij Voorjaarnota 2020 weer teruggeboekt.

Overheveling niet benutte Urgenda-middelen 2019

Dit betreft de overheveling van de niet-benutte middelen voor CO2-maatregelen industrie naar het juiste artikel.

Urgenda 1: doorschuiven Urgendamiddelen

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn niet alle beschikbare middelen voor Urgendadoelen tot besteding gekomen. Wanneer met deze middelen, middels dezelfde regeling als waar het budget voor was bedoeld in 2020, de beoogde CO2-reductie kan worden bewerkstelligd in 2021, worden zij doorgeschoven. Dit betreft in totaal 17 miljoen euro. Ook op andere begrotingen worden urgendamiddelen doorgeschoven.

Verplichtingenschuif kapitaalstortingen ROM’s

Betreft een verplichting- en kasschuif van 2020 (16 miljoen euro) naar 2022 (12 miljoen euro) en 2023 (4 miljoen euro). Dit in verband met de tweede kapitaalstortingen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland in 2022 en 2023.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens van 15 miljoen euro vallen.

Technische mutaties

Aanpassing raming kosten immateriële schades

Dit betreft een ramingsbijstelling van de uitgaven door IMG voor de vergoeding van immateriële schade in Groningen en de ontvangsten van de NAM voor de financiering van deze vergoedingen.

Aanpassing raming schadebetalingen

Naar aanleiding van nieuwe prognoses van TCMG/IMG is de raming van schadebetalingen aangepast.

Aanpassing raming schades waardedaling

Dit betreft een ramingsbijstelling voor de uitgaven door IMG voor de vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen en de ontvangsten van de NAM voor deze vergoeding.

Aanpassing uitvoeringskosten schadebetalingen

Op basis van de offerte van RVO voor 2020 is de raming van de uitvoeringskosten voor schadebetalingen Groningen naar boven bijgesteld. Deze toename wordt veroorzaakt door de stijging van de schadebetalingen die door TCMG/IMG verwacht wordt.

Amendement mulder ophoging ISDE MKB

Bij amendement (Mulder c.s.) is 100 miljoen euro uit de reserve duurzame energie toegevoegd aan het ISDE-budget ten behoeve van investeringssubsidies op het gebied van duurzame energie voor het MKB.

Bijstelling raming schadebetalingen Groningen 

Dit betreft een bijstelling van de raming voor schadebetalingen in Groningen door het IMG en de ontvangsten daarvan van NAM.

BMKB

Samenhangend met de verhoging van het garantiebudget van de BMKB naar 1,5 miljard euro en inclusief de gevolgen van de premieverlaging is aanvullend in totaal 180 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het opvangen van de verwachte verliesdeclaraties als gevolg van de coronacrisis.

Correctie kader COL

Een budget van 300 miljoen euro is ten behoeve van de Corona-Overbruggingslening (COL) beschikbaar gesteld aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers kunnen met de COL via de ROM’s Coronaoverbruggingskredieten tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro aanvragen. Per abuis is dit budget foutief geboekt. Dit betreft een technische correctie op de boekingswijze.

Garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een garantieregeling specifiek bedoeld voor kleine ondernemers met kredietaanvragen van 10.000 euro tot 50.000 euro. Voor de KKC is een kasbuffer van 164 miljoen euro beschikbaar gesteld om eventuele verliezen op te vangen.

GO-corona

Als gevolg van de verruiming van het garantiebudget van de Garantie Ondernemingsfinanciering naar 10 miljard euro ten behoeve van de Coronamodule en de aanname van een jaarlijks schadepercentage van 4% is een minimale kasbuffer van 1 miljard euro noodzakelijk en beschikbaar gesteld voor het opvangen van verliesdeclaraties.

Horeca subsidie

Als onderdeel van de steunmaatregelen corona is het budget van TVL2.0 met 40 miljoen euro verhoogd voor een eenmalige toeslag voor ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid

Immateriële schade Groningen

Dit betreffen de verwachte uitgaven door IMG voor de vergoeding van immateriële schade in Groningen en de verwachte ontvangsten van de NAM voor de financiering van deze vergoedingen.

Kasschuif GO-c

Op basis van een jaarlijks schadepercentage van 4% is een minimale kasbuffer van 1 miljard euro noodzakelijk en beschikbaar gesteld voor het opvangen van verliesdeclaraties op de GO-c. Middels deze kasschuif worden de beschikbare middelen over de jaren verdeeld waarin verliesdeclaraties geclaimd kunnen worden.

Loonbijstelling

De tranche 2020 van de loonbijstelling is toegevoegd aan de departementale begroting.

Noodloket (TOGS) 1e ISB

Dit betreft een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.

Noodloket (TOGS) 2e ISB

De uitbreiding van de lijst van sectoren waarin ondernemingen voor tegemoetkoming in aanmerking komen zorgt voor een toename van het benodigde budget met circa 1 miljard euro ten opzichte van de oorspronkelijke beleidsregel (d.d. 27 maart 2020); de toevoeging van non-food retail (d.d. 28 maart 2020) zorgt daarnaast voor een toename van 170 miljoen euro.

Nota van wijziging overgang taken Groningen naar BZK

Omdat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de versterkingsoperatie en het Nationaal Programma Groningen vanaf 16 oktober 2019 bij de minister van BZK ligt, zijn bij Nota van Wijziging de bijbehorende budgetten van EZK per 1 januari 2020 overgeheveld naar BZK.

Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie bij voorjaarsnota

Met deze onttrekking zijn de middelen beschikbaar gekomen voor de Urgendamaatregelen waarvan financiering bij Voorjaarsnota is verwerkt. In verband met de technische verwerking van deze onttrekking komt deze mutatie terug bij zowel de ontvangsten als de uitgaven.

Onttrekking teruggehevelde urgenda-middelen 2019 aan reserve

Bij Najaarsnota 2019 zijn de Urgenda-middelen die niet tot uitputting kwamen overgeboekt naar de begrotingsreserve CO2-maatregelen (Urgenda-reserve). Dit bedrag is bij Voorjaarnota 2020 deels overgeboekt naar BZK en LNV.

Ophoging garantie ondernemersfinanciering

Dit betreft een financiële buffer ter dekking van de verruimingen van de Garantie Ondernemingsfinanciering in het kader van de Coronacrisis. Het garantieplafond is verhoogd met 1,1 miljard euro naar 1,5 miljard euro en de maximale GO-faciliteit per onderneming is substantieel verhoogd van 50 miljoen euro naar 150 miljoen euro.

Overboeking niet benutte middelen 2019 NPG naar BZK

De overgebleven middelen voor NPG uit 2019 zijn bij Voorjaarsnota opgevraagd. Voor het dossier Groningen heeft EZK de overgebleven budgetten uit 2019 vervolgens overgeboekt naar BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar BZK zijn overgekomen.

Qredits

In de Kamerbrief over het noodpakket voor banen en de economie van 17 maart jl. heeft het kabinet aangekondigd Qredits financieel te ondersteunen, zodat Qredits uitstel van aflossing kan verstrekken met rentekorting aan kleine ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt. Qredits wil haar doelgroep ook voorzien van een overbruggingskrediet tegen een lagere rente. Hiervoor is aan Qredits een aanvullende bijdrage van 25 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Ramingsbijstelling TVL 1.0

Een neerwaartse bijstelling van het budget voor de TVL met 300 miljoen euro, omdat naar verwachting een lager beroep op de regeling is gedaan dan het aanvankelijk geraamde budget. De resterende ruimte binnen het TVL-budget is gebruikt om de verruiming van de TVL als onderdeel van het Steun- en herstelpakket te dekken.

Realisatiebijstelling coronamaatregelen ROM's

De fondsversterkingsmaatregel is in 2020 niet meer tot uitvoering gekomen, waardoor 75 miljoen euro onderuitputting wordt gemeld. Aanvullend is 15,4 miljoen euro van het kasbudget van de COL niet tot besteding gekomen.

Realisatiebijstelling coronamodule BMKB

De Coronamodule van de BMKB is minder benut dan verwacht, omdat bedrijven ook gebruik kunnen maken van andere steunmaatregelen. Daarnaast zijn er geen verliesdeclaraties ingediend voor het coronaluik in de BMKB. De kasbedragen BMKB-C wordt afgestort naar de begrotingsreserve.

Realisatiebijstelling coronamodule GO-regulier

De Coronamodule van de GO-regulier is minder benut dan verwacht, omdat beperkt verliesdeclaraties zijn ingediend. Ook hier geldt dat bedrijven eerst de andere steunmaatregelen benutten voordat krediet wordt aangevraagd. Het resterende kasbudget wordt gestort in de reserve.

Realisatiebijstelling GO-corona

De GO-Corona is minder benut dan verwacht, omdat beperkt verliesdeclaraties zijn ingediend. Ook hier geldt dat bedrijven eerst de andere steunmaatregelen benutten voordat krediet wordt aangevraagd. Het resterende kasbudget wordt gestort in de begrotingsreserve.

Realisatiebijstelling KKC

De benutting van KKC is fors lager dan de aanvankelijke raming, omdat bedrijven o.a. ook gebruik kunnen maken van andere steunmaatregelen. Het resterende kasbudget wordt afgestort in de reserve.

Realisatiebijstelling TVL

De kasuitgaven zijn 150,3 miljoen euro lager dan geraamd, doordat het omzetverlies in het najaar van 2020 lager is geweest dan geraamd. Minder bedrijven kwamen hierdoor boven de omzetdervingsdrempel van 30% en bedrijven die hebben aangevraagd kregen een lager voorschotbedrag.

ROM's

Het kabinet heeft overbruggingskredieten toegankelijk gemaakt voor nonbancair gefinancierde bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen op verzoek van het kabinet deze kredieten verstrekken. Het kabinet heeft hiervoor als eerste tranche 100 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Storting reserve coronamodule BMKB

Het saldo van de ontvangsten en uitgaven van de coronamodule BMKB, inclusief de beschikbaar gestelde kasbuffer, is toegevoegd aan reserve BMKB.

Storting reserve GO en GO-corona

Het saldo van de ontvangsten en uitgaven van GO-regulier en GO-corona, inclusief de beschikbaar gestelde kasbuffer, is toegevoegd aan de reserve GO.

Storting reserve KKC

Het saldo van de ontvangsten en uitgaven van de KKC, inclusief de beschikbaar gestelde kasbuffer, is toegevoegd aan reserve KKC.

Tegemoetkoming vaste lasten

Betreft het beschikbaar gestelde budget voor de eerste openstelling van de TVL naar aanleiding van de Kamerbrief van 26 mei 2020.

Tegemoetkoming vaste lasten bijstelling kostenraming

Het budget voor de TVL 1.0 in het Noodpakket banen en economie 2.0 is met 500 miljoen euro verlaagd, om aan te sluiten op de actuele kostenraming.

Tegemoetkoming vaste lasten in noodpakket 3.0

Het budget van de TVL 2.0 is met 453,5 miljoen euro verhoogd voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Verbreding TVL

Als onderdeel van de steunmaatregelen corona is het budget van TVL2.0 met 140 miljoen euro verhoogd voor de verbreding van de TVL-regeling.

Verlaging budget TOGS

Het budget van de TOGS is verlaagd. Deze verlaging vloeit terug naar het generale beeld. Na de laatste uitbetalingen wordt de eindbalans opgemaakt, waarna een tekort generaal wordt aangevuld en een overschot terugvloeit naar het generale beeld.

Waardedaling Groningen

Op basis van de ramingen van TCMG zijn de uitgaven voor de vergoedingen van waardedaling voor 2020 met 90 miljoen euro verlaagd.

Waardedaling Groningen

Dit betreffen de verwachte uitgaven door IMG voor de vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen en de verwachte ontvangsten van de NAM voor de vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen

Diversen – technische mutaties

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens van 30 miljoen euro vallen.

Technische mutaties – Niet relevant voor het uitgavenplafond

Bedrijfssteun en Kasschuif SGR

Vanwege de coronacrisis hebben reisorganisaties vanaf half maart 2020 op grote schaal pakketreizen geannuleerd. Consumenten hebben voor geannuleerde reizen in veel gevallen reisvouchers gekregen. SGR ondersteunt de uitgifte van de vouchers door deze onder te brengen in een garantieregeling. Om te borgen dat vouchers gedekt blijven heeft het kabinet SGR een lening verstrekt van 150 miljoen euro, waarvan 100 miljoen euro in 2020 en 50 miljoen euro in 2021. Door deze lening kan SGR consumenten schadeloos blijven stellen bij faillissement van aangesloten reisorganisaties.

Correctie kader COL

Een budget van 300 miljoen euro is ten behoeve van de Corona-Overbruggingslening (COL) beschikbaar gesteld aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers kunnen met de COL via de ROM’s Coronaoverbruggingskredieten tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro aanvragen. Per abuis is dit budget foutief geboekt. Dit betreft een technische correctie op de boekingswijze.

Overbruggingsfaciliteit IHC

Het kabinet heeft bijgedragen aan de interventie ten behoeve van de continuïteit van Royal IHC (Kamerbrief van 30 april jl.). Als onderdeel van deze interventie heeft het Ministerie van EZK een overbruggingskrediet aan IHC verstrekt van 40 miljoen euro. Het overbruggingskrediet loopt af zodra IHC het schip waarop de Staat via de exportkredietverzekering additionele garanties heeft afgegeven volledig heeft opgeleverd, waarna de nieuwe financiers de positie van de Staat zullen overnemen.

Diversen – technische mutaties

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens van 30 miljoen euro vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Lagere ontvangsten Groningen schadebetalingen

Een gedeelte van de schadevergoedingen die zijn uitgekeerd viel in het vierde kwartaal en de ontvangsten hiervoor komen daarom pas in 2021 binnen. Daarnaast is ook het derde kwartaal pas in 2021 binnen gekomen.

Lagere ontvangsten nam voor de uitvoeringskosten

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling en uitvoeringskosten, omdat deze pas in 2021 worden verwacht.

Lagere ontvangsten NAM waardedaling Groningen

Alle waardedalingsvergoedingen werden in het vierde kwartaal van 2020 uitbetaald en de ontvangsten hiervoor komen pas in 2021 binnen.

Meevallers ontvangsten artikel 2 

Dit betreft meevallers op de diverse ontvangsten binnen artikel 2. De grootste meevallers vinden plaats bij de octrooiontvangsten (8,3 miljoen euro) en teruggave in het kader van de RVO-opdracht 2019 (5,6 miljoen euro).

Tegenvallers op de ontvangsten artikel 2

Deze post betreft een saldo van diverse tegenvallers op de ontvangsten van artikel 2. In het bijzonder een tegenvaller op de ontvangsten luchtvaartkrediet (4,3 miljoen euro) door o.a. niet succesvol beëindigde projecten, afdracht F-35 door lagere realisatie van de omzet dan verwacht (3,7 miljoen euro), niet aflossen lening Industriepark Swentibold (18,8 miljoen euro) en lager dan geraamde ontvangsten vanuit de EU voor Eurostars (4,0 miljoen euro).

Diversen– mee- en tegenvallers

Deze post bestaat uit mee-en tegenvallers die onder de ondergrens van 15 miljoen euro vallen.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing volume aardgasbaten

Het kabinet heeft op 21 februari besloten tot de versnelde afbouw van de gaswinning. Dit volume effect is conform Regeerakkoord in de aardgasbaten verwerkt.

Dekking interne problematiek

Door de inzet van een meevaller (verlate NAM-betaling van het vierde kwartaal van 2019) en enkele meevallers op het gebied van bedrijfsvoering, wordt de interne problematiek binnen de begroting van EZK gedekt.

Lagere ontvangsten Groningen schadebetalingen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM, die samenhangt met de uitgaven voor de schadeafhandeling en uitvoeringskosten. Deze kosten worden conform gebruikelijke systematiek aan de NAM in 2021 gefactureerd.

Lagere ontvangsten nam waardedaling Groningen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling en uitvoeringskosten. Deze kosten worden conform gebruikelijke systematiek aan de NAM in 2021 gefactureerd.

NAM ontvangsten schadevergoedingen

De raming van de ontvangsten van NAM voor de schadevergoedingen is naar boven bijgesteld, omdat de TCMG heeft aangegeven in 2020 meer schades af te handelen. Dat betekent dat er in 2020 ook meer uitvoeringskosten worden gemaakt. Daarom zijn de ramingen voor de schadebetalingen en de bijbehorende uitvoeringskosten van de RVO naar boven bijgesteld. Deze worden per kwartaal achteraf aan NAM gedeclareerd.

Ramingsbijstelling boeteontvangsten ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in 2020 een boete opgelegd aan sigarettenfabrikanten. Hierdoor zijn de boeteontvangsten naar boven bijgesteld.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat uit beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens van 15 miljoen euro vallen.

Technische mutaties

Aanpassing raming kosten immateriële schades

Dit betreft een ramingsbijstelling van de verwachte uitgaven door IMG voor de vergoeding van immateriële schade in Groningen en de verwachte ontvangsten van de NAM voor de financiering van deze vergoedingen.

Aanpassing raming schadebetalingen

Naar aanleiding van nieuwe prognoses van TCMG/IMG is de raming van schadebetalingen aangepast.

Aanpassing raming schades waardedaling

Dit betreft een ramingsbijstelling voor de uitgaven door IMG voor de vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen en de ontvangsten van de NAM voor de vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen.

Aanpassing uitvoeringskosten schadebetalingen

Op basis van de offerte van RVO voor 2020 is de raming van de uitvoeringskosten voor schadebetalingen Groningen naar boven bijgesteld. Deze toename wordt veroorzaakt door de stijging van de schadebetalingen die door TCMG/IMG verwacht wordt.

Amendement mulder ophoging ISDE MKB

Bij amendement (Mulder c.s.) is 100 miljoen euro uit de reserve duurzame energie toegevoegd aan het ISDE-budget ten behoeve van investeringssubsidies op het gebied van duurzame energie voor het MKB.

Bijstelling raming schadebetalingen Groningen

Dit betreft een bijstelling van de raming voor schadebetalingen in Groningen door het IMG en de ontvangsten daarvan van NAM.

Immateriële schade Groningen

Dit betreffen de verwachte uitgaven door IMG voor de vergoeding van immateriële schade in Groningen en de verwachte ontvangsten van de NAM voor de financiering van deze vergoedingen.

Nota van wijziging overgang taken Groningen naar BZK

Omdat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de versterkingsoperatie en het Nationaal Programma Groningen vanaf 16 oktober 2019 bij de minister van BZK ligt, zijn bij Nota van Wijziging de bijbehorende budgetten van EZK per 1 januari 2020 overgeheveld naar BZK.

Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie bij voorjaarsnota

Met deze onttrekking komen de middelen beschikbaar voor de Urgendamaatregelen waarvan financiering bij Voorjaarsnota is verwerkt. In verband met de technische verwerking van deze onttrekking komt deze mutatie terug bij zowel de ontvangsten als de uitgaven.

Onttrekking teruggehevelde Urgenda-middelen 2019 aan reserve

Bij Najaarsnota 2019 zijn de Urgenda-middelen die niet tot uitputting kwamen overgeboekt naar de begrotingsreserve CO2-maatregelen (Urgenda-reserve). Dit bedrag is bij Voorjaarnota 2020 deels overgeboekt naar BZK en LNV.

Waardedaling Groningen

Op basis van de ramingen van TCMG/IMG zijn de uitgaven voor de vergoedingen van waardedaling voor 2020 met 90 miljoen euro verlaagd.

Waardedaling Groningen

Dit betreffen de verwachte uitgaven door IMG voor de vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen en de verwachte ontvangsten van de NAM voor de vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen.

Diversen - technische mutaties

Deze post bestaat uit technische mutaties die onder de ondergrens van 30 miljoen euro vallen.

Technische mutaties – Niet relevant voor het uitgavenplafond

Aanpassing raming prijs aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten is naar beneden bijgesteld als gevolg van de neerwaarts bijgestelde raming van de gasprijs in de komende jaren.

Bijstelling ETS-raming

Op basis van nieuwe ETS-ramingen zijn de ramingen meerjarig in de begroting aangepast. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van 70 miljoen euro.

Opbrengst 5G veiling

De veilingen van de zogenoemde frequentiebanden voor 700, 1400 en 2100 Megahertz zijn in juli 2020 afgerond. De opbrengst van deze veiling bedraagt 1,23 miljard euro. De opbrengst van de veiling wordt overeenkomstig de afspraken in 2020 en 2021 betaald.

Ophoging ETS-ontvangsten 2020

Op basis van bijgestelde ramingen van de ETS-ontvangsten zijn de inkomsten bij NJN met 60 miljoen euro naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling is met name het gevolg van een sneller en sterker herstel van de ETS-prijs dan verwacht bij de vorige ramingen, nadat de ETS-prijs in maart een sterke daling kende.

Overig effecten aardgas (o.a. nieuwe ramingsmethode)

De gasbaten zijn naar beneden bijgesteld. Het cumulatieve verschil tussen de oude raming en nieuwe raming is circa 1016 miljoen euro. Behalve de gasprijs, die circa 779 miljoen euro van de derving van de aardgasbaten veroorzaakt, zijn er overige en niet van elkaar te isoleren elementen onderdeel van deze bijstelling. Deze overige oorzaken bestaan bijvoorbeeld uit mogelijke verschillen tussen oude en nieuwe wijze van ramen en lagere inkomsten uit EBN vanwege hogere voorzieningen voor aardbevingsschade. Opgeteld komen deze oorzaken in de nieuwe raming tot een derving van de aardgasbaten van circa 237 miljoen euro.

Prijseffect aardgasbaten

De gasbaten zijn naar beneden bijgesteld. Het cumulatieve verschil tussen de oude raming en nieuwe raming is circa 1016 miljoen euro. Onderdeel hiervan is een lagere raming voor de gasprijs die cumulatief circa 779 miljoen euro. van de derving van de aardgasbaten veroorzaakt.

Realisatie bijstelling ontvangsten ODE

De inkomsten uit de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) zijn 133,9 miljoen euro (5,6%) hoger dan geraamd, hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de heffingskorting volledig ten laste van de energiebelasting is gebracht en niet gedeeltelijk ten laste van de ODE-heffing.

Verlaging raming inkomsten i.h.k.v. de mijnbouwwet

Vanwege een terugbetaling van de Belastingdienst over het in 2018 te veel betaald winstaandeel door NAM en andere vergunninghouders, is de ontvangstenraming in het kader van de Mijnbouwwet voor 2020 met een bedrag van 130 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Diversen – niet relevant voor het uitgavenplafond

Deze post bestaat uit niet-plafondrelevante mutaties die onder de ondergrens van 30 miljoen euro vallen.

Licence