Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.546,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2020 hoofdwegennet geïntegreerde contractvormen

‒ 28,1

Saldo 2020 spoor aanleg

‒ 27

Diversen

‒ 59

 

‒ 114,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Actualisatie programma infrastructuurfonds

‒ 288,1

Saldo 2019

253

Saldo 2020 art 17 megaprojecten

34,5

Saldo 2020 hoofdwegennet

103

Strategisch plan verkeersveiligheid

50

Diversen

0

 

152,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Afrekening t3 2019 prorail

43,1

Beschikbaarheidsvergoeding ov

‒ 166,9

Generale kasschuif infrastructuurfonds

‒ 166,4

Inpassing dbfm contract a9 badhoevedorp holendrecht

‒ 143,1

Loon- en prijsbijstelling 2020

129,1

Maaslijn

32,4

Overboeking afgeroomd eigen vermogen rws

‒ 39,4

Saldo 2020 hoofdwegennet

110,9

Saldo 2020 spoorwegen

152,6

Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 97,8

Diversen

‒ 67,3

 

‒ 212,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 174,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

6.371,40

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

6.371,40

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.546,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2020 hoofdwegennet ontvangsten

‒ 18,3

Diversen

‒ 0,6

 

‒ 18,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Actualisatie programma infrastructuurfonds

‒ 238,1

Saldo 2019

204,4

 

‒ 33,7

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Afrekening t3 2019 prorail

43,1

Beschikbaarheidsvergoeding ov

‒ 166,9

Generale kasschuif infrastructuurfonds

‒ 166,4

Inpassing dbfm contract a9 badhoevedorp holendrecht

‒ 143,1

Loon- en prijsbijstelling 2020

129,1

Maaslijn

32,4

Overboeking afgeroomd eigen vermogen rws

‒ 39,4

Saldo 2020 hoofdvaarwegennet ontvangsten

‒ 44,4

Diversen

‒ 95,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Voordelig saldo 2019 ontvangsten

48,6

 

‒ 402,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 454,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

6.091,30

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

6.091,30

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Saldo 2020 hoofdwegennet geïntegreerde contractvormen

De lagere uitgaven op het hoofdwegennet geïntegreerde contractvormen komen o.a. door vertraging in de werkzaamheden bij de trajecten A12/A15 Ressen-Oudbroeken (-10,5 miljoen euro), SAA A9 Gaasperdammer (-4 miljoen euro), SAA A6 Almere (-4 miljoen euro), A1-A6 (-2,4 miljoen euro) en A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten (-1,9 miljoen euro).

Saldo 2020 spoor aanleg

De lagere uitgaven op het aanlegbudget spoor wordt met name verklaard door het doorschuiven van het budget voor het project Railterminal Gelderland Valburg (-12,4 miljoen euro) en lagere uitgaven op de trajecten van het grensoverschrijdend spoorvervoer Heerlen-Landgraaf, Venlo Kaldenkirchen en exploitatie Wunderline (samen ‒ 8.5 miljoen euro).

Diversen

Onder deze post vallen alle overige realisaties op het infrastructuurfonds. Het gaat o.a. om lagere realisaties op het hoofdwegennet door verschillende vertragingen (-14,4 miljoen euro), vertraging op het artikel geïntegreerde contractvormen spoor doordat de afwikkeling van het bezwaar tegen btw op rentebijstellingen is doorgeschoven naar 2021 (-10,9 miljoen euro) en lagere uitgaven op megaprojecten, o.a. Zuidasdok (-6,9 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Actualisatie programma infrastructuurfonds - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie zijn bij Miljoenennota actualisaties van alle projectbudgetten op het Infrastructuurfonds doorgevoerd.

Saldo 2019 - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het totale saldo op het Infrastructuurfonds bedroeg in 2019 253 miljoen euro aan de uitgavenkant en 204,4 miljoen euro aan de ontvangstenkant. Daarmee komt het voordelig saldo (uitgaven minus ontvangsten) op het Infrastructuurfonds over 2019 uit op 48,6 miljoen euro. Het voordelig saldo en de totale saldi aan de uitgavenkant en ontvangstenkant zijn bij Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds.

Saldo 2020 art 17 megaprojecten

Dit betreft een specifieke uitkering ten behoeve van Arriva die aan de provincie Limburg is overgeboekt.

Saldo 2020 hoofdwegennet

Op het hoofdwegennet heeft een overschrijding plaatsgevonden van 103 miljoen euro op het beheer en onderhoud als het gevolg van tegenvallers op BenO hoofdwegen. Via een negatieve eindejaarsmarge wordt dit meegenomen naar 2021.

Strategisch plan verkeersveiligheid

In 2020 is meer aanspraak gemaakt op de regeling strategisch plan verkeersveiligheid dan vooraf aangenomen werd. Dat heeft geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget met 50 miljoen euro. Deze middelen zijn via een kasschuif bij Najaarsnota uit 2021 naar voren gehaald.

Technische mutaties

Afrekening t3 2019 prorail - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Per tertaal verstrekt IenW een voorschot aan subsidie aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Vervolgens is op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. In het derde tertaal was het voorschot hoger dan de afrekening. Dit verschil is als ontvangst geboekt.

Beschikbaarheidsvergoeding OV - uitgaven en niet-belastingontvangsten

In 2020 heeft het kabinet besloten tot een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer onder concessie. De vergoeding past bij het verzoek van het kabinet aan vervoerders om een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen en de inkomsten nog beperkt zijn door toedoen van Corona. Deze mutatie betreft de bijdrage van IenW aan de beschikbaarheidsvergoeding in 2020.

Generale kasschuif infrastructuurfonds - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Nieuwe uitvoeringsinformatie op het Infrastructuurfonds evenals behoefte tot extra overprogrammering leiden tot een kasschuif van middelen naar latere jaren. Daartegenover staat een versnelling op het programma instandhouding en de opbouw van capaciteit bij RWS. Per saldo verschuift circa 1,1 miljard euro op het IF uit de meerjarenperiode naar latere jaren.

Inpassing DBFM contract Badhoevedorp Holendrecht - uitgaven en niet-belastingontvangsten

De aanleg- en beheer en onderhoudsbudgetten voor het DBFM-project A9 Badhoevedorp Holendrecht zijn omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Loon- en Prijsbijstelling 2020- uitgaven en niet-belastingontvangsten

Onder deze post valt de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor 2020 om het IF op het actuele prijspeil te brengen.

Maaslijn - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft een terugbetaling van de subsidie Electrificatie Maaslijn uit het Provinciefonds omdat IenW zelf opdrachtgever wordt van dit onderdeel van het project Maaslijn (26,4 miljoen euro).

Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het eigen vermogen van RW overschreed in 2020 het maximum van 5% en is daarom afgeroomd.

Saldo 2020 Hoofdwegennet

De realisatiecijfers bij Najaarsnota op het Infrastructuurfonds lieten een overschrijding zien van ca. 111 miljoen euro op het hoofdwegennet. Dit hing voor een groot deel samen met de overprogrammering die op het IF wordt gehanteerd op aanlegbudgetten. Over de gehele looptijd van het fonds leidt dit niet tot overschrijding, aangezien de programmering in latere jaren (2021 en 2023) hierop wordt aangepast.

Saldo 2020 Spoorwegen

De realisatiecijfers bij Najaarsnota op het Infrastructuurfonds lieten een overschrijding zien van ca. 153 miljoen euro op het spoorartikel. Dit hing voor een groot deel samen met de overprogrammering die op het IF wordt gehanteerd op aanlegbudgetten. Over de gehele looptijd van het fonds leidt dit niet tot overschrijding, aangezien de programmering in latere jaren (2021 en 2023) hierop wordt aangepast.

Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Op het artikel verkenningen, reserveringen en investeringsruimte was per saldo sprake van onderuitputting. De grootste componenten hiervan zijn ca. 56 miljoen euro aan reserveringen voor o.a. slimme/duurzame mobiliteit (24 miljoen euro) en enkele projecten zoals de A2 Deil-Vught (12 miljoen euro) en het programma SBaB (10 miljoen euro) die in 2020 niet meer tot uitgaven leiden.

Diversen - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post bestaat uit verschillende mutaties < 30 miljoen euro, waarvan de voornaamste zijn:

  • De afroming van het surplus eigen vermogen rws (+25,9 miljoen euro);

  • Drie overboekingen naar HXII voor een specifieke uitkering Energiehaven Ijmond (-27,6 miljoen euro), een SPUK Smartwayz (-24,5 miljoen euro) en snelfietsroutes (-15,5 miljoen euro);

  • Een overboeking naar HXII voor Beheer en onderhoud Caribisch Nederland (-18 miljoen euro);

  • Een afdracht aan het BTW compensatie fonds t.b.v. de regeling impuls verkeersveiligheid (-17,5 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Saldo 2020 hoofdwegennet ontvangsten

De ontvangsten op het hoofdwegennet zijn lager uitgevallen, o.a. als gevolg van lagere ontvangsten op de trajecten A12/15 Ressen (-4.9 miljoen euro) en N33 Assen Zuidbroek (-2.9 miljoen euro) alsmede op het programma Aansluitingen i.v.m. een garantstemming van de gemeente Dordrecht die niet is ontvangen (-3.3 miljoen euro).

Diversen

Het gaat hier om een aantal kleinere saldomutaties die min of meer tegen elkaar wegvallen.

Technische mutaties

Saldo 2020 hoofdvaarwegennet ontvangsten

De per saldo lagere ontvangsten op het Hoofdvaarwegennet van ruim 44 miljoen euro werd met name veroorzaakt door de lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang Ijmond (42,2 miljoen euro). De verwachting is dat de ontvangsten in 2022 binnen zullen komen.

Niet relevant voor het uitgavenplafond - Voordelig saldo 2019 ontvangsten

Dit is het saldo 2019 dat in 2020 is toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds.

Licence