Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

366

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Kot nom uitdelen nom

‒ 66

Niet-indexeren akw 2020

‒ 52,8

Pwet uitdelen nom

‒ 118,6

Wajong nom uitdelen nom

‒ 82,8

Wkb uitdelen nom

‒ 60

Diversen

‒ 23,8

 

‒ 404

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Nominale ontwikkeling

37,9

 

37,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 366

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

0

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

39

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 10,4

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

‒ 28,5

 

‒ 38,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 39

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Sociale zekerheid

Niet-indexeren algemene kinderbijslagwet (AKW) 2020

De eisen die in de kinderbijslag (AKW) werden gesteld aan 16- en 17-jarigen zijn per 1 januari 2020 vervallen. Het gaat om verlies van het recht boven de bijverdiengrens en verlies van het recht wanneer het kind gaat studeren aan het hoger onderwijs. De verruiming van de AKW werkt ook door in het kindgebonden budget (WKB) aangezien het recht op AKW een voorwaarde is voor het recht op WKB. Dekking voor de extra kosten in beide regelingen is het niet-indexeren van de AKW in 2020.

Uitdelen nominale ontwikkeling (o.a. Kinderopvangtoeslag (KOT), Participatiewet, Wajong, Wet kindgebonden budget (WKB))

Dit betreft de mutaties waarmee de toegekende nominale ontwikkeling (loon- en prijsindexaties) van de begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid worden overgeheveld naar de betreffende artikelen op hoofdstuk 15 (SZW begrotingsgefinancierd). Hiermee zijn deze uitkeringsregelingen op prijspeil van 2020 gebracht.

Diversen

Betreft onder andere dekking van het amendement Renkema, dat is aangenomen bij de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong. Dit amendement zorgt ervoor dat Wajongers die meer dan vier dagen werken met loondispensatie een totaalinkomen ontvangen gelijk aan het functieloon. De kosten hiervan worden gedekt door het deels niet-indexeren van het re-integratiebudget van het UWV in 2020.

Technische mutaties

Sociale zekerheid

Nominale ontwikkeling

Hieronder vallen de aanpassingen in de geraamde nominale ontwikkeling (loon- en prijsindexaties) van de begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Deze ramingen worden gedurende het jaar bijgesteld op basis van CPB-cijfers. Daarnaast leiden mutaties in de ramingen van de onderliggende regelingen tot mutaties in de nominale ontwikkeling van die regelingen (grondslagmutaties).

Ontvangsten

Technische mutaties

Sociale zekerheid

Diversen: Wet op kindgebonden budget (WKB) ontvangsten nominale ontwikkeling

Dit betreft een correctieboeking met betrekking tot de geraamde nominale ontwikkeling (loon- en prijsindexatie) van het kindgebondenbudget (WKB). De terugontvangsten WKB hebben voor het overgrote deel betrekking op terugvordering van voorschotten over toeslagjaren uit het verleden. Het prijspeil van deze voorschotten staat daarmee reeds vast en hoeft niet te worden geïndexeerd. Om deze reden is het nominaal artikel voor 2020 leeg geboekt.

 
Licence