Base description which applies to whole site

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.415,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Onderuitputting l105 regionale knelpunten

‒ 20

Onderuitputting l108 gasfonds groningen

‒ 55,6

Onderuitputting reservering compensatie zeeland

‒ 70,9

Onderuitputting reservering digitale veiligheid

‒ 201

Onderuitputting reservering groningen

‒ 19

Onderuitputting reservering wederopbouw sint maarten

‒ 101,1

Onderuitputting resterende lpo aanvullende post

‒ 65,3

Onderuitputting urgenda middelen

‒ 30

Diversen

‒ 2

 

‒ 564,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

reservering investeringspakket julibrief

150

Invullen in=uit rijksbegroting

1.149,10

Invullen in=uittaakstelling rijksbegroting

200

Invullen onderuitputting rijksbegroting

500

Kasschuif g39 maatschappelijke diensttijd

‒ 35,4

Kasschuif lpo tranche 2019

25,2

Kasschuif l105 reservering regionale knelpunten

‒ 61,3

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018 (plafond r)

‒ 21,5

Loon- en prijsbijstelling tranche 2019 (plafond r)

‒ 32,2

Maatregelen urgenda voorjaarsnota

63

Opboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

‒ 1.336,00

Opboeking taakstellende onderuitputting rijksbegroting

‒ 500

Reservering compensatie zeeland

75,9

Reservering maatregelenpakket stikstofproblematiek

124,7

Reservering onderwijs (aanpak lerarentekort)

28,5

Reservering wederopbouw sint maarten

177,7

Tegenboeken reservering investeringspakket julibrief

‒ 150

Diversen

‒ 26,4

Sociale zekerheid

 

Invullen in=uit sociale zekerheid

47,3

Opboeken in=uittaakstelling sociale zekerheid

‒ 47,3

 

331,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Onderuitputting reservering inkomstenderving gemeenten

‒ 130

Onderuitputting reservering solvabilitietsfonfds

‒ 50

Onderuitputting reservering tegemoetkoming dierentuinen

‒ 39

Overboeking aanvullende middelen klimaatakkoord tbv mobiliteit

‒ 33

Overboeking b6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

‒ 45,1

Overboeking e25 natuur en waterkwaliteit

‒ 40

Overboeking noodvoorraad beschermingsmiddelen

‒ 69,3

Overboeking reservering investeringspakket julibrief defensie

‒ 60

Overboeking reservering investeringspakket julibrief jenv

‒ 60

Overboeking reservering wederopbouw sint maarten derde tranche

‒ 76,6

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - veenweide

‒ 50

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - warmtefonds

‒ 60

Overheveling belastingdienst

‒ 30,4

Overheveling l105 reservering regionale knelpunten

‒ 92,8

Overheveling maatregelen urgenda voorjaarsnota

‒ 33

Overheveling maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek

‒ 109,2

Overheveling reservering groningen

‒ 82,1

Overheveling reservering rijksbijdrage woningbouw

‒ 250

Reservering aanvullend inkomstenderving gemeenten

30

Reservering inkomstenderving agv corona na 1 juni

100

Reservering noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

70

Reservering regeling tegemoetkoming dierentuinen

39

Reservering solvabiliteitsfonds

50

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief defen

60

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief jenv

60

Diversen

‒ 106,9

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 3

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Kasschuif j101 eigen vermogen invest-nl

‒ 170

 

‒ 1.181,40

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 1.415,00

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

0

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Onderuitputting L105 Regionale knelpunten

De middelen die bij het Regeerakkoord waren gereserveerd voor de regionale knelpunten in 2020, zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting L108 Gasfonds Groningen

De middelen die bij het Regeerakkoord waren gereserveerd voor het gasfonds Groningen in 2020, zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering compensatie Zeeland

De middelen die waren gereserveerd voor de compensatie van Zeeland in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering digitale veiligheid

De middelen die waren gereserveerd voor Digitale Veiligheid in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering Groningen

De middelen die waren gereserveerd voor Groningen in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering wederopbouw Sint Maarten

De middelen die waren gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Onderuitputting reservering lpo aanvullende post

Op de Aanvullende Post wordt lpo gereserveerd voor de lpo-gevoelige reeksen. Een deel van deze middelen is in 2020 niet tot besteding gekomen en wordt nu geboekt als onderuitputting. Deze onderuitputting is deels ingezet om de overschrijding bij Najaarsnota te kunnen dekken.

Onderuitputting Urgenda middelen

De middelen die waren gereserveerd voor Urgenda in 2020 zijn voor een deel niet uitgegeven en worden nu geboekt als onderuitputting. Deze zijn middels de extra eindejaarsmarge op de Aanvullende Post meegenomen naar 2021.

Diversen

Dit betreft o.a. onderuitputting op de gereserveerde middelen voor stikstof, die ook via de extra eindejaarsmarge mee zijn genomen naar 2021.

Beleidsmatige mutaties

Reservering investeringspakket julibrief

Het kabinet heeft ingestemd met een additioneel uitgavenpakket voor corona gerelateerde kosten op het terrein van JenV en Defensie, compensatie voor sportclubs met een gebouw in eigen beheer en extra middelen voor de uitvoering van de TOGS-regeling. Deze uitgavenvoorstellen zijn toegevoegd aan de Aanvullende Post (AP) en verwerkt in het budgettaire beeld

Invullen in=uit rijksbegroting

Als tegenhanger van de eindejaarsmarge wordt een in=uittaakstelling geboekt op de aanvullende post. De gedachte achter de in=uittaakstelling is dat er aan het einde van dit jaar weer in dezelfde mate als in 2020 sprake zal zijn van onderbesteding op de begrotingen. Door hiervoor alvast een taakstelling in te boeken zorgt het uitkeren van de eindejaarsmarge 2020 niet voor een belasting van het uitgavenplafond.

Invullen onderuitputting rijskbegroting

De in=uit taakstelling is met 200 miljoen euro ingevuld.

Kasschuif q39 maatschappelijke diensttijd

Aanpassing van het subsidieproces voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) leidt vanaf 2021 naar verwachting tot versnelde uitbetaling aan MDT-aanbieders. De middelen die in 2020 stonden gereserveerd op de aanvullende post ‘Algemeen’ zijn verplaatst naar 2021, 2022 en 2023 om aan te sluiten bij het nieuwe kasritme.

Kasschuif lpo tranche 2019 en loon- en prijsbijstelling 2018 en 2019 (plafond R)

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen zijn drie moties ten behoeve van middelen voor zedenpolitie, mensenhandel en democratie aangenomen die leiden tot extra uitgaven. De moties zijn gedekt uit de loon- en prijsbijstelling op de aanvullende postmiddelen tranches 2018 en 2019. Om deze middelen in het juiste ritme te zetten is een kasschuif ingezet.

Kasschuif L105 reservering regionale knelpunten

Dit betreft een kasschuif voor de 3e tranche Regio Deals en de Regio Deal Caribisch Nederland om de middelen in het juiste ritme te zetten.

Maatregelen Urgenda Voorjaarsnota

Dit betreft het deel van de Urgenda-maatregelen waarvan financiering in de voorjaarsnota is verwerkt. Hiervoor gelden specifieke afspraken met betrekking tot eindejaarsmarge en kasschuiven.

Opboeken in=uit taakstelling rijksbegroting

De in=uittaakstelling voor 2020 op de aanvullende post is opgehoogd met hetzelfde bedrag dat aan de departementale begrotingen is uitgekeerd aan eindejaarsmarges. De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de eindejaarsmarge.

Opboeking taakstellende onderuitputting rijksbegroting

Bovenop de jaarlijkse in=uittaakstelling is in 2020 een taakstellende onderuitputting verwerkt van 500 miljoen euro en in 2021 van 950 miljoen euro. Hiervan is het bedrag in 2020 volledig ingevuld, voor 2021 resteert de taakstelling nog. In de afgelopen 3 jaar was dat sprake van forse onderuitputting op de departementale begrotingen. Om te voorkomen dat ruimte onder het uitgavenplafond die gedurende de resterende kabinetsperiode ontstaat niet meer (doelmatig) kan worden ingezet, heeft het kabinet besloten hierop te anticiperen door een taakstellende onderuitputting te verwerken. Het kabinet creëert zo eenmalig maximale ruimte voor extra uitgaven in 2020 en 2021.

Reservering compensatie Zeeland

De MR heeft ingestemd met een mandaat waarmee de staatssecretaris van BZK Zeeland een compensatiepakket heeft aangeboden omdat de verhuizing van de Marinierskazerne niet doorgaat. De dekking voor dit mandaat bestaat voor een deel uit generale dekking. Deze dekking is gereserveerd op de aanvullende post ‘algemeen’.

Reservering maatregelenpakket stikstofproblematiek

Het kabinet komt met een aanvullend maatregelenpakket dat de stikstofneerslag verder beperkt en de natuur herstelt. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op de aanvullende post. Verder zijn de middelen voor de landelijke beëindigingmaatregel met een kasschuif in het juiste ritme gezet. De middelen komen zo in meer tranches vrij zodat met de maatregel zoveel mogelijk stikstofemissiereductie wordt behaald en/of de middelen op termijn effectiever kunnen worden ingezet voor andere maatregelen uit het stikstofpakket.

Reservering onderwijs (aanpak lerarentekort)

Voor de aanpak van het lerarentekort wordt structureel 32 miljoen euro beschikbaar gesteld op de aanvullende post in afwachting van een nadere uitwerking van de maatregel door OCW.

Reservering wederopbouw Sint Maarten

In 2017 is 550 miljoen euro gereserveerd op de aanvullende post voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Van de gereserveerde middelen is 178 miljoen euro nog niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2019 afgeboekt en zijn nu weer toegevoegd aan de begroting van de aanvullende post voor 2020.

Tegenboeken reservering investeringspakket julibrief

Bij de Julibrief is voor 150 miljoen euro aan corona-uitgaven ingepast onder het uitgavenplafond, o.a. op de begroting van JenV, Defensie en VWS. Dit zijn corona-uitgaven. Daarom is besloten om voor deze uitgaven alsnog het plafond te corrigeren. De RvS heeft namelijk aangegeven dat de budgettaire gevolgen van de coronacrisis moeilijk te volgen zijn in de Miljoennota. Het behandelen van de corona-uitgaven van de Julibrief op dezelfde wijze (plafondcorrectie) als andere corona-maatregelen draagt bij aan een beter inzicht van de corona-uitgaven.

Diversen

Onder de post diversen vallen overhevelingen van de aanvullende post naar verschillende begrotingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de overheveling van middelen voor de warme sanering varkenshouderij en visserij, middelen voor Groningen en middelen voor de Ballonvaart.

Sociale Zekerheid

Invullen in=uit Sociale Zekerheid

Als tegenhanger van de eindejaarsmarge wordt een in=uittaakstelling geboekt op de aanvullende post, ook voor de Sociale Zekerheid. De gedachte achter de in=uittaakstelling is dat er aan het einde van dit jaar weer in dezelfde mate als in 2020 sprake zal zijn van onderbesteding op de begrotingen. Door hiervoor alvast een taakstelling in te boeken zorgt het uitkeren van de eindejaarsmarge 2020 niet voor een belasting van het uitgavenplafond.

Opboeken in=uittaakstelling Sociale Zekerheid

De in=uittaakstelling voor 2020 op de aanvullende post wordt opgehoogd met hetzelfde bedrag dat aan de departementale begrotingen wordt uitgekeerd aan eindejaarsmarges. De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de eindejaarsmarge.

Technische mutaties

Rijksbegroting

Onderuitputting reservering inkomstenderving gemeenten

De middelen die waren gereserveerd voor de inkomstenderving voor gemeenten in 2020 in het kader van de coronacrisis, zijn nog niet overgeheveld. De middelen worden nu afgeboekt als onderuitputting in 2020, maar zijn voor 2021 weer toegevoegd aan de Aanvullende post.

Onderuitputting reservering solvabiliteitsfonds

De middelen die waren gereserveerd voor het solvabiliteitsfonds in 2020 in het kader van de coronacrisis, zijn nog niet overgeheveld in afwachting van nadere uitwerking van de regeling. De middelen zijn nu afgeboekt als onderuitputting in 2020, en worden weer worden toegevoegd aan de Aanvullende post voor 2021.

Onderuitputting reservering tegemoetkoming dierentuinen

De middelen die waren gereserveerd voor de tegemoetkoming dierentuinen in 2020 in het kader van de coronacrisis, zijn nog niet overgeheveld in afwachting van nadere uitwerking van de regeling. De middelen zijn nu afgeboekt als onderuitputting in 2020, maar worden weer worden toegevoegd aan de Aanvullende post voor 2021.

Overboeking aanvullende middelen klimaatakkoord tbv mobiliteit

In het kader van het klimaatakkoord zijn middelen overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van IenW. Dit wordt als volgt ingezet: 1) Ten behoeve van een stimuleringsprogramma voor zero-emissie (ZE) bestel- en vrachtauto’s; 2) Ter stimulering van het elektrificeren van het wagenpark via een subsidie voor nieuwe en tweedehands elektronische vervoersmiddelen (EV’s) uit het middensegment; 3) Voor de realisatie van 1,8 miljoen laadpunten voor elektrisch vervoer; en 4) Voor de uitbreiding van fietsparkeermogelijkheden bij stations.

Overboeking B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen zijn overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen.

Overboeking e25 natuur en waterkwaliteit

Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop Natuur & Waterkwaliteit naar de begroting van LNV ten behoeve van het Interbestuurlijk Programma Naar een vitaal platteland.

Overboeking noodvoorraad beschermingsmiddelen

Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post naar de begroting van JenV. Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor 45 dagen ten bedrage van 69,3 miljoen euro. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen.

Overboeking reservering investeringspakket julibrief Defensie

Dit betreft de overboeking van de Aanvullende Post naar de Defensie begroting van de middelen voor een additioneel uitgavenpakket voor corona gerelateerde kosten op het terrein van o.a. Defensie.

Overboeking reservering investeringspakket julibrief JenV

Dit betreft de overboeking van de Aanvullende Post naar de JenV begroting van de middelen voor een additioneel uitgavenpakket voor corona gerelateerde kosten op het terrein van o.a. JenV.

Overboeking reservering wederopbouw Sint Maarten derde tranche

Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post naar de begroting van KR voor de derde tranche steun voor de wederopbouw van Sint Maarten.

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - Veenweide

Dit betreft de overheveling van de middelen op de Aanvullende Post naar de LNV begroting voor de Veenweide. De middelen voor de Veenweidengebieden worden op basis van maatwerk ingezet in kansrijke gebieden waarbij het kan gaan om het ondersteunen van agrariërs bij minder intensief landgebruik, het vrijwillig verplaatsen of stoppen van het bedrijf maar ook om technische aanpassingen zoals waterinfiltratie technieken.

Overheveling aanvullende middelen klimaatakkoord - Warmtefonds

De eerste en tweede tranche van middelen uit de Warmtefondsreeks op de aanvullende post zijn naar de begroting van BZK overgeheveld.

Overheveling Belastingdienst

De resterende middelen op de aanvullende post voor Beheerst Vernieuwen worden overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Financiën en ingezet ter dekking van problematiek bij de Belastingdienst.

Overheveling L105 reservering regionale knelpunten

Dit betreft de overheveling van middelen vanuit de regio envelop voor de preferente opgaven Eindhoven en Zeeland. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de BES-eilanden. Deze middelen worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds.

Overheveling maatregelen Urgenda Voorjaarsnota

Dit betreft het deel van de Urgenda-maatregelen waarvan financiering in de voorjaarsnota is verwerkt en betreft de overheveling van de aanvullende post naar de begrotingen van de verschillende departementen die uitvoering geven aan het tweede Urgenda-maatregelenpakket. Voor deze middelen gelden specifieke afspraken met betrekking tot eindejaarsmarge en kasschuiven.

Overheveling maatregelenpakket aanpak stikstofproblematiek

Deze middelen zijn overgeheveld van de AP naar de begroting van LNV ten behoeve van de structurele aanpak stikstof. Onderdeel hiervan zijn de financiering van de warme sanering varkenshouderijen en programma DG stikstof. Enkele overboekingen van het maatregelenpakket zoals het Natuurpakket en Waterbassins worden apart toegelicht.

Overheveling reservering Groningen

Op basis van door EZK en BZK ingediende bestedingsplannen, ontvangen EZK en BZK deze middelen van de Reservering Groningen op de aanvullende post. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor onvoorziene en ongedekte kosten die te maken hebben met de totale operatie voor schade, versterken, en perspectief in Groningen.

Overheveling reservering rijksbijdrage woningbouw

Het kabinet heeft in 2019 besloten om 1 miljard euro vrij te maken voor het sneller bouwen van betaalbare woningen (inclusief infrastructurele ontsluiting, stikstofmaatregelen en een kwalitatief goede leefomgeving). Deze middelen zijn op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Bij de Voorjaarsnota is een eerste tranche van de aanvullende post naar de BZK-begroting overgeheveld van cumulatief 600 miljoen euro.

Reservering aanvullend inkomstenderving gemeenten

Naar aanleiding van verscherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus heeft het kabinet aandacht voor de extra kosten bij gemeenten. De verwachting is dat de inkomstenderving van gemeenten verder op zal lopen dan de hiervoor eerder gereserveerde 100 miljoen euro. De reservering wordt nu verhoogd met 150 miljoen euro, tot in totaal 250 miljoen euro. Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving op gemeentelijk niveau, zal de uitkering verder worden uitgewerkt. Mocht dit bedrag alsnog niet nodig blijken dan vloeien de middelen weer terug naar de schatkist.

Reservering inkomstenderving agv corona na 1 juni

Voor gemeenten en provincies zijn afspraken gemaakt over bevoorschotting van de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis.

Reservering noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

Als onderdeel van de bescherming tegen het coronavirus is besloten om 70 miljoen euro te reserveren op de aanvullende post voor het aanleggen van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de publieke sector of werkzaam in vitale processen en cruciale beroepen (m.u.v. de zorg). De noodvoorraad wordt aangelegd om gedurende 45 dagen essentiële processen te kunnen voortzetten.

Reservering tegemoetkoming regeling dierentuinen

Dierentuinen zijn zwaar geraakt door de coronacrisis en leiden als gevolg daarvan grote verliezen. Naar verwachting loopt het omzetverlies in 2020 op tot 132 miljoen euro, terwijl de vaste hoge kosten voor specialistische zorg, huisvesting en noodzakelijk onderhoud voor de dieren doorlopen. Faillissement dreigt daardoor voor veel dierentuinen. Het kabinet stelt in totaal maximaal 39 miljoen euro beschikbaar om faillissement voor dierentuinen af te wenden. In afwachting van een nadere uitwerking worden de middelen op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën gereserveerd.

Reservering solvabiliteitsfonds

Vanwege de coronacrisis bestaat de kans dat (middel)grote Nederlandse bedrijven in toenemende mate met solvabiliteitsproblemen worden geconfronteerd. Bedrijven kunnen dan behoefte hebben aan een herkapitalisatie. De Staat zal zich hier opstellen als een stille investeerder op gelijke voet met de andere private investeerders, zodat geen sprake zal zijn van staatssteun. Het kabinet vindt het positief dat private partijen met dit initiatief zijn gekomen. Omwille van de budgettaire systematiek reserveert het kabinet nu alvast 300 miljoen euro voor een overheidsbijdrage in het fondskapitaal. Het kabinet wacht op de uitgewerkte plannen voordat een besluit over deelname wordt genomen.

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief Defensie

Dit betreft het terugdraaien van de investeringen bij julibrief onder het plafond, deze worden nu als corona uitgave gelabeld en als plafondcorrectie verwerkt. Hiervoor moest de oorspronkelijke overboeking van de Aanvullende Post naar Defensie worden tegen geboekt.

Tegenboeken overboeking reservering investeringspakket julibrief JenV

Dit betreft het terugdraaien van de investeringen bij julibrief onder het plafond, deze worden nu als corona uitgave gelabeld en als plafondcorrectie verwerkt. Hiervoor moest de oorspronkelijke boeking van de Aanvullende Post naar JenV worden tegen geboekt.

Diversen

Dit betreft diverse overhevelingen van middelen op de Aanvullende Post naar de departementale begrotingen. Het gaat onder andere om middelen voor naar LNV voor stikstof, middelen naar BZK voor de compensatie van Zeeland en middelen naar JenV voor het programma DG Covid-19.

Licence