Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020

5.090,80

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen crisisbeheersingsoperaties en vrijgave voorziening cbo

‒ 41,3

Dutch trade and investment fund

20,2

Global partnership for education

28,7

Klimaat algemeen

24,9

Materieel

‒ 34,2

Onderwijs

‒ 46,5

Versterking maatschappelijk middenveld

29,5

Diversen

‒ 85,6

 

‒ 104,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Asiel

28,4

Beveiliging hoog risico posten (uit 6.1)

20

Bsb beveiliging hoog-risico pst (naar def)

‒ 15,3

Compensatie zeeland

‒ 25

Covid-19

90

Covid-19: dekking

‒ 90

Doorverdelen eindejaarsmarge biv 2019

35

Dutch fund for climate and development

‒ 20

Eindejaarsmarge buitenlandse zaken

‒ 27,4

Eindejaarsmarge defensie biv

‒ 35

Eindejaarsmarge hgis

102,5

Eindejaarsmarge hgis non-oda

‒ 50,4

Eindejaarsmarge hgis oda

‒ 28,4

Functionerende rechtsorde

‒ 21,4

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

‒ 373,9

Hoog-risico posten bijdragen ejm (naar artikel 7.1)

‒ 20

Jeugdwerkgelegenheid

‒ 23,9

Kasschuif wereldbank

115,5

Loon- en prijsbijstelling non-oda bz (naar artikel 7.1)

‒ 18,6

Middelenafspraak bz

25,8

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

‒ 107,1

Reservering kasschuif oda

40

Reservering oda intensivering o.b.v. aiv-advies

150

Reservering oda-intensivering mitigeren krimp

350

Technische verwerking overprogrammering

75,6

Voedselzekerheid

‒ 22,8

Diversen

21,2

 

174,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

27,1

 

27,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

97,6

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

5.188,40

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020

164,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

22,4

Koersverschillen os

25,5

Diversen

‒ 9,2

 

38,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

‒ 15

Diversen

‒ 0,2

 

‒ 15,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 26,2

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

33,8

 

7,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

31,1

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

195,3

Uitgaven

Mee en tegenvallers

Bijstellen crisisbeheersingsoperaties en vrijgave voorziening cbo

De gereserveerde budgetten op de begroting van Defensie voor het verlengen van bestaande of het aangaan van nieuwe crisisbeheersingsoperaties (cbo's) is in 2020 niet volledig benut (-28 miljoen euro). Daarnaast is het budget naar beneden bijgesteld doordat enkele facturen na kassluiting betalingsgereed waren.

Dutch trade and investment fund

De realisatie van DTIF is hoger uitgekomen dan verwacht. Dit komt enerzijds voort uit de opbouw van opdrachten en de portefeuille sinds de start van het instrument en anderzijds door een verminderd aanbod vanuit de banken, mede ingegeven door de COVID-19 pandemie.

Global partnership for education

Op verzoek van het Global Partnership for Education (GPE) heeft Nederland in 2020 40 miljoen euro uitgegeven, omdat het fonds meer geld nodig had dan voorzien in verband met steun aan partnerlanden bij hun respons op de COVID19-pandemie.

Klimaat algemeen

Deze hogere uitgaven hangen samen met diverse betalingen aan programma's als het Climate Investment Fund en het Access to Energy fund ter compensatie van de vertragingen in de opstartfase van het Klimaatfonds.

Materieel

Door toedoen van de Coronacrisis zijn de materiële uitgaven op de begroting van Buitenlandse zaken lager uitgevallen dan geraamd. Het gaat onder andere om lagere uitgaven op hoogrisicoposten.

Onderwijs

De lagere uitgaven op onderwijs zijn met name het gevolg van het niet doorgaan van de International finance facility for education in 2020.

Versterking maatschappelijk middenveld

Door het niet doorgaan van de International finance facility for education is er budget vrijgevallen dat is ingezet voor het naar voren halen van betalingen binnen de tender versterking maatschappelijk middenveld van 2021 naar 2020.

Diversen

Dit betreft een aantal kleinere posten binnen de HGIS die per saldo leiden tot lagere uitgaven. De voornaamste zijn lagere uitgaven aan het Dutch good growth fund (-13,3 miljoen euro), lagere uitgaven op de begroting van BHOS aan hoger onderwijs (-11,4 miljoen euro) . Daarnaast is het restbudget «nog te verdelen bni» op de begroting van BHOS toebedeeld aan de verschillende artikelen (-11,5 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Asiel

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens de afspraken binnen de OESO toegerekend aan ODA (Official Development Assistance). Als gevolg van de lagere bezetting bij het COA in 2020 is deze toerekening verlaagd en dus de ruimte op het ODA-budget verhoogd.

Beveiliging hoog risico posten

Om het postennet in zijn huidige vorm te kunnen behouden is het door verhoogde veiligheidsrisico's noodzakelijk gebleken om op korte termijn de beveiliging van de ambassades Bagdad, Kabul, Sanaa en Juba te versterken. Het betreft incidentele uitgaven voor maatregelen die noodzakelijk waren om de veiligheid van het personeel op deze posten te waarborgen.

Bsb beveiliging hoog-risico post

Defensie voert in opdracht van Buitenlandse Zaken de beveiliging van diplomaten en hoogrisico ambassades uit. Vanuit Budget Internationale Veiligheid (BIV) zijn de middelen voor de financiering van de beveiliging van hoogrisico posten in het buitenland door de Brigade Speciale Beveiliging (BSB) overgeheveld naar de begroting van Defensie.

Compensatie zeeland

Vanwege het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Zeeland heeft het kabinet gewerkt aan een compensatiepakket voor Zeeland. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is hier 25 miljoen euro aan bijgedragen.

Covid-19

Op de BHOS-begroting is 100 miljoen euro vrijgemaakt ten behoeve van het bestrijden van de Covid-19 pandemie in ontwikkelingslanden en het mitigeren van de sociaaleconomische effecten. De bijdragen uit dit steunpakket zijn bedoeld voor preventie in de armste landen, het lenigen van humanitaire noden en de versterking van sociaaleconomische weerbaarheid en macro-economische stabiliteit van lage-inkomenslanden. Deze steun is zo veel mogelijk verleend via reeds bestaande financieringskanalen en coördinatiestructuren.

Covid-19 dekking

Dit betreft de dekking van het pakket van 100 miljoen euro ter bestrijding van de Covid-19 pandemie in ontwikkelingslanden en het mitigeren van de sociaaleconomische effecten. Deze dekking is gevonden binnen alle artikelen van de begroting van BHOS.

Doorverdelen eindejaarsmarge biv 2019

Vanuit de HGIS is de eindejaarsmarge aan Defensie doorverdeeld ten behoeve van het budget voor missies. Daarnaast is een deel van de eindejaarsmarge ingezet voor de financiering van de uitgaven van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) voor de beveiliging van hoogrisico posten.

Dutch fund for climate and development

De opstartfase van het klimaatfonds heeft vertraging opgelopen, waardoor er voor 2020 een lagere liquiditeitsbehoefte bestond.

Eindejaarsmarge buitenlandse zaken

De BZ eindejaarsmarge over 2019 is aan de HGIS toegevoegd en is doorverdeeld naar de betreffende HGIS departementen. De eindejaarsmarge BZ is onder meer ingezet ten behoeve van de VN-crisisbeheersingsoperaties, gastlandbeleid, loket buitenland en contraterrorisme. Daarnaast is de opbrengst van de verkopen van onroerend goed uit 2019 aan de begroting 2020 toegevoegd.

Eindejaarsmarge defensie biv

Vanuit de HGIS is de eindejaarsmarge aan Defensie doorverdeeld ten behoeve van het budget voor missies. Daarnaast is een deel van de eindejaarsmarge ingezet voor de financiering van de uitgaven van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) voor de beveiliging van hoogrisico posten.

Eindejaarsmarge HGIS

De HGIS eindejaarsmarge is in de jaren 2020, 2021 en 2022 toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse zaken en conform HGIS besluitvorming doorverdeeld naar de betreffende departementen.

Eindejaarsmarge HGIS non-ODA

Binnen het non-ODA deel van de HGIS is een aantal budgetten meegenomen naar volgend jaar via de eindejaarsmarge. Dit betreft onder meer het onderhoud van vastgoed in het buitenland. Vanwege COVID-19 is dit vertraagd. Verder vinden uitgaven ten behoeve van veiligheid van hoog-risico posten ook voornamelijk plaats in 2021 en verder, terwijl het grootste gedeelte van het budget in 2020 beschikbaar was. Ook wordt er 10 miljoen euro aan VN contributie voor crisisbeheersingsoperaties meegenomen naar de komende jaren, vanwege het fluctuerende karakter van dit budget.

Eindejaarsmarge HGIS ODA

De lagere toerekening van asiel is via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar.

Functionerende rechtsorde

Deze mutatie betreft in hoofdzaak een verschuiving van 12 miljoen euro binnen het artikelonderdeel Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling en onderuitputting van 8,2 miljoen euro door de posten. Deze onderuitputting bestaat voornamelijk uit een vertraging in een uitbetaling aan het UNDP door de post Tunis en uit vertragingen in de uitvoering op de posten Kigali (Rwanda), Addis Abeba (Ethiopië) en Bamako (Mali). Deze vertragingen zijn deels het gevolg van COVID-19.

HGIS-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

Naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau is het budget van de HGIS bijgesteld.

Hoog-risico posten bijdragen ejm

Door verhoogde veiligheidsrisico's is het noodzakelijk gebleken om in 2020 de beveiliging van een aantal ambassade's te versterken. Het merendeel van de 98 miljoen euro aan incidentele uitgaven die hiervoor zijn uitgetrokken, heeft BZ binnen de eigen begroting gedekt via de Eindejaarmarge.

Jeugdwerkgelegenheid

De vervolgbetaling aan het Challenge Fund for Youth Employment wordt zoveel mogelijk doorgeschoven naar volgende jaren om beter aan te sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van het fonds.

Kasschuif wereldbank

Een deel van de in 2021 geraamde bijdrage aan de Wereldbank ter hoogte van ca. 115 miljoen euro is in 2020 betaald om beter aan te sluiten op het kasritme van de Staat. Deze bijstelling was budgetneutraal.

Loon- en prijsbijstelling non-ODA BZ

Het gaat hier om de loon- en prijsbijstelling uitkering voor het non-ODA gedeelte van BZ. Dit bedrag is toegevoegd aan artikel 7 (apparaat), vanuit artikel 6 (nog onverdeeld).

Middelenafspraak BZ

Voor BZ geldt tot en met 2025 een zogenaamde middelenafspraak. Deze afspraak houdt in dat BZ ontvangsten uit de verkoop van vastgoed mag behouden. Bovendien mag BZ deze middelen via de Rijksbegroting en buiten de reguliere eindejaarsmarge over meerdere jaren spreiden, mits dit inpasbaar is in het generale beeld. In het kader van deze afspraak is 25,8 miljoen euro van in 2019 gerealiseerde ontvangsten doorgeschoven naar 2020.

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen bni en/of toerekeningen

Het gaat hier om middelen die op het verdeelartikel van BHOS stonden, waarmee aanpassingen van het ODA-plafond zijn ingepast. Zo is de ontwikkeling van het ODA-budget gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI en zijn deze hiermee bijgesteld. Daarnaast zijn er toerekeningen, zoals die van asiel, die ook gedurende het jaar kunnen leiden tot aanpassingen van het ODA-budget. In het kader van behoedzaamheid en stabiliteit in de begroting worden groei en krimp niet direct doorvertaald in ODA-activiteiten.

Reservering kasschuif ODA

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies opgesteld over «Nederland en de wereldwijde aanpak van Covid-19». De adviesraad heeft geadviseerd om het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking op peil te houden. Hiertoe is tijdelijk een kasschuif op de Aanvullende Post gereserveerd. Deze middelen zijn inmiddels overgemaakt op de begroting van BZ. 

Reservering ODA intensivering o.b.v. aiv-advies

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies opgesteld over <<Nederland en de wereldwijde aanpak van Covid-19>>. De AIV heeft geadviseerd om extra middelen ter beschikking te stellen voor het lenigen van de acute noden in de armste landen en voor de armste groepen om het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking op peil te houden. Hiertoe is tijdelijk een bedrag van 150 miljoen euro gereserveerd op de Aanvullende Post. Deze middelen zijn inmiddels overgemaakt op de begroting van BZ. 

Reservering ODA-intensivering mitigeren krimp

Naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft er - naast de hierboven vermelde 150 miljoen euro - ook een eenmalige compensatie plaatsgevonden van 350 miljoen euro uit de generale middelen.

Technische verwerking overprogrammering

Teneinde het budget voor ODA aan het eind van het jaar zo veel als mogelijk uit te putten werkt BHOS in de regel met zgn. overprogrammering. Dit betekent dat de minstand bij eerste suppletoire begroting in de begroting van BHOS (op verdeelartikel 5.4) gedurende het jaar wordt ingelopen met onderuitputting op het ODA-budget (vnl. op de begrotingen van BZ en BHOS). De ervaring leert namelijk dat bij ODA altijd minder uitgegeven kan worden dan geraamd door onvoorspelbare factoren in ontwikkelingslanden (zoals politieke instabiliteit). Deze mutatie betrof de technische opboeking hiervan.

Voedselzekerheid

Door posten is 17,8 miljoen euro teruggegeven op voedselzekerheid omdat vertragingen in de uitvoering zijn opgelopen vanwege COVID-19. Een deel hiervan is ingezet op COVID-19-gerelateerde activiteiten, waaronder in Mozambique waar Nederland een belangrijke partner is in het Social Protection Multidonor Trustfund van de Wereldbank

Diversen

Deze post betreft een groot aantal kleinere plussen en minnen binnen de HGIS, waaronder 14 miljoen euro aan niet uitgegeven middelen voor huisvesting, die conform de geldende middelenafspraak mee worden genomen naar 2021.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van mutaties binnen de HGIS, waarvan de voornaamste de HGIS-bijstelling als gevolg van de ontwikkeling van de prijs (18,6 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Deze post is primair het gevolg van de extra onttrekking uit de FOM-reserve voor de dekking van de fors hogere uitgaven van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF).

Koersverschillen OS

Aan het eind van het jaar vinden de realisaties als gevolg van wisselkoersen plaats. Over 2020 heeft dit geleid tot per saldo hogere ontvangsten van 2,5 miljoen euro.

Diversen

Deze post bestaat uit verschillende kleinere mutaties binnen de HGIS, waarvan de voornaamste de lagere ontvangst uit consulaire dienstverlening aan vreemdelingen d.t.v. Corona (-11,9 miljoen euro). Dit komt bovenop de al eerder gemelde lagere ontvangsten (zie hieronder).

Beleidsmatige mutaties

Consulaire Dienstverlening aan vreemdelingen

Ontvangsten afkomstig uit het verlenen van consulaire diensten aan vreemdelingen. Er wordt bijgedragen aan gereguleerd personenverkeer door onder andere visumverlening voor een kort verblijf. Door toedoen van Corona zijn de ontvangsten die hieruit voortkomen naar beneden bijgesteld.

Technische mutaties

Diversen

Niet relevant voor het uitgavenplafond

De raming voor ontvangsten uit hoofde van terugbetalingen van door de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) verstrekte bilaterale leningen. Deze raming bevond zich abusievelijk binnen het uitgavenplafond, dit is gecorrigeerd.

Licence