Base description which applies to whole site

12 CORONAGERELATEERDE UITGAVENMAATREGELEN

Het kabinet heeft in 2020 besloten tot noodmaatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Gegeven deze uitzonderlijke situatie is daarbij besloten dat het reguliere uitgavenplafond niet gold voor de uitgaven uit de noodpakketten. Dit betekent dat de extra uitgaven niet ten koste zijn gegaan van andere uitgaven, maar dat ze zorgden voor een verslechtering van het EMU-saldo en een verhoging van de EMU-schuld.

Onderstaande tabel 12.1 toont de realisaties van de coronagerelateerde uitgavenmaatregelen per begrotingshoofdstuk die relevant zijn voor het EMU-saldo. In totaal blijkt dat in 2020 de uitgaven als gevolg van coronagerelateerde maatregelen zijn gestegen met 27,8 miljard euro. Dit is circa 1,5 miljard euro minder dan geraamd in de Najaarsnota 2020, mede door een iets lager dan geraamd gebruik van de noodregelingen in 2020.

De coronagerelateerde uitgaven worden nader toegelicht in de departementale jaarverslagen. Een uitgebreid overzicht van de overheidsfinanciën in coronatijd is ook terug te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 12.1 Coronagerelateerde uitgaven 2020 relevant voor EMU-saldo (in miljoenen euro)

Begroting

2020

Koninkrijksrelaties en BES fonds

50

Buitenlandse Zaken

7

Justitie en Veiligheid

137

Binnenlandse Zaken

46

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

715

Financiën en Nationale Schuld

298

Defensie

43

Infrastructuur en Waterstaat

803

w.v. Beschikbaarheidsvergoeding OV

800

w.v. Diversen

3

Economische Zaken en Klimaat

2.507

w.v. TVL/TOGS

1.957

w.v. Diversen

550

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

245

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16.541

w.v. NOW

13.219

w.v. TOZO

2.724

w.v. Diversen

598

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.557

w.v. Zorgbonus

2.001

w.v. Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

w.v. Diversen

1.745

Gemeentefonds

848

Totaal

27.795

Onderstaande tabel 12.2 toont de realisaties van coronagerelateerde uitgaven die niet relevant zijn voor het EMU-saldo. Dit betreft uitgaven aan leningen die naar verwachting in latere jaren worden terugontvangen, om deze reden zijn deze uitgaven aangemerkt als niet relevant voor het EMU-saldo. In totaal betrof dit in 2020 ruim 1,6 miljard euro.

Tabel 12.2 Coronagerelateerde uitgaven 2020 niet relevant voor EMU-saldo (in miljoenen euro)

Begroting

2020

Koninkrijksrelaties en BES fonds

628

w.v. Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

628

Financiën en Nationale Schuld

277

w.v. Lening KLM

277

Economische Zaken en Klimaat

267

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

476

w.v. Leningen TOZO

476

Totaal

1.648

Licence