Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

83,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie

11,4

Voorlopige rekening

‒ 37

Diversen

1,2

 

‒ 24,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Eindejaarsmarge

35,8

Inzet eindejaarsmarge

‒ 35,8

Inzet ejm: wederopbouwmiddelen 2019

25,4

Inzet ejm: wisselkoersreserve 2019

8,9

Diversen

‒ 4,9

 

29,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Derde tranche wederopbouwmiddelen

76,6

Desaldering lening sxm

14

Voedselpakketten landen

41,2

Diversen

3,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Liquiditeitslening aruba

102,8

Liquiditeitslening aruba derde tranche

104,5

Liquiditeitslening curaçao

102

Liquiditeitslening curaçao

88,5

Liquiditeitslening curacao derde tranche

143

Liquiditeitslening sint maarten

61,6

Liquiditeitslening sint maarten derde tranche

30,6

Realisatie

‒ 11,9

Diversen

6,8

 

763,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

768,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

851,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

851,6

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

38,5

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Desadering lening sxm

14

Diversen

3,5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

7,8

 

25,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

25

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

63,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

63,5

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Voorlopige realisatie

Dit is een optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de begroting van Koninkrijksrelaties. De grootste posten zijn de niet-bestede middelen voor de wederopbouw (circa 12,6 miljoen euro) en een voorlopige inschatting van de wisselkoersafrekeningen. Deze middelen worden buiten de reguliere eindejaarsmarge om toegevoegd aan de begroting van 2021.

Realisatie

Dit betreft een bijstelling van de voorlopige realisatiecijfers van de begroting van Koninkrijksrelaties. Bij het opstellen van de voorlopige realisatiecijfers waren onder andere de wisselkoersafrekeningen over 2020 nog niet volledig afgerond. Deze definitieve wisselkoersafrekeningen hebben geleid tot een bijstelling van de voorlopige realisatiecijfers. Het saldo van de wisselkoersreserve komt hiermee uit op circa 11,4 mln. euro.

Diversen

Dit betreft een overschrijding van circa 1,1 miljoen euro als gevolg van een subsidie met de resterende middelen van het Fondo Desaroyo Aruba (FDA). In 2017 is een subsidie verstrekt aan de Vertegenwoordiging op Aruba. Deze subsidie is niet geheel uitgeput in het jaar van verstrekking. De middelen die niet in 2017 zijn uitgegeven door de Vertegenwoordiging zijn in de jaren daarna ingezet en bleven beschikbaar voor projecten op Aruba. Deze middelen zijn o.a. besteed aan de versterking van de landsrecherche Aruba en aan de opvang voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel. Vanuit het kasstelsel zijn deze uitgaven in 2020 geadministreerd als kosten.

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (8,9 miljoen euro) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (25,4 miljoen euro) waarvoor een 100 procent eindejaarsmarge geldt. Daarnaast is de eindejaarsmarge eenmalig met 0,7 miljoen euro verruimd.

Inzet eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Dit is verdeeld over de juiste artikelen.

Inzet ejm: wederopbouwmiddelen 2019

De resterende wederopbouwmiddelen uit 2019 zijn met 100% eindejaarmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.

Inzet ejm: wisselkoersreserve 2019

De resterende middelen uit de wisselkoersreserve uit 2019 zijn met 100% eindejaarmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.

Diversen

De eindejaarsmarge is ingezet ter betaling van een aantal nagekomen facturen voor onder andere reiskosten en een betaling aan Aruba die in 2019 abusievelijk niet was verwerkt. Vanuit de wisselkoersreserve heeft een kasschuif plaatsgevonden van 2020 naar 2021 van 4 miljoen euro. Aanvullend zijn twee kasschuiven uitgevoerd van 2020 naar 2021 voor de subsidie voor voedselhulp aan het Rode Kruis en de vreemdelingenbewaring op Aruba en Curaçao. Tot slot zijn er middelen toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties voor de kosten die samenhangen met voorbereidende werkzaamheden van de tijdelijke werkorganisatie richting de opstart van het Caribisch orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) in 2021.

Technische mutaties

Derde tranche wederopbouwmiddelen

Dit betreft een overboeking van middelen voor de wederopbouw op Sint Maarten vanaf de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën naar de begroting van Koninkrijksrelaties. De middelen zijn vervolgens overgeboekt naar het Trust Fund bij de Wereldbank.

Desaldering lening Sint Maarten

Sint Maarten heeft een eerder verleend overbruggingskrediet voor de luchthaven afgelost. Dit is toentertijd gefinancierd uit de wederopbouwmiddelen. Via een desaldering komen de middelen weer beschikbaar voor de wederopbouwinzet.

Voedselpakketten landen

Er zijn twee subsidies van respectievelijk maximaal 16,0 miljoen euro en 25,2 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis om de kwetsbare groepen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygiëneproducten tot en met het einde van 2020.

Diversen

Deze post bevat veel verschillende relatief kleine mutaties. Zo is de tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling overgemaakt naar begroting van Koninkrijksrelaties. Daarnaast zijn de wisselkoerseffecten 2020 op het BES-fonds verrekend met de wisselkoersreserve. Ook zijn de bijdragen van departementen voor Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) overgeboekt naar de begroting van Koninkrijksrelaties. De uitgaven van SSO-CN zijn gedesaldeerd, zodat de vrijgekomen middelen uit opbrengsten ingezet konden worden voor de bijbehorende kosten. De afrekening van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam zijn ingezet om na-ijlende uitzendkosten van het team te bekostigen.

Verder betreft dit meerdere interdepartementale overboekingen, waaronder een overboeking van de integrale middelen aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bijdrage aan het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en meerdere departementale bijdragen aan de SSO-CN . Tot slot, in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten hebbende openbare lichamen compensatie ontvangen ten behoeve van inkomstenderving over 2020, waarbij ook de inkomsten uit luchtvaart zijn betrokken. Voor Bonaire komen deze inkomsten direct binnen bij Bonaire International Airport.

Liquiditeitslening Aruba

Aruba heeft een eerste en een tweede tranche liquiditeitssteun ontvangen in de vorm van een lening voor de periode april t/m juni 2020 voor een pakket aan noodmaatregelen om de effecten van Covid-19 te mitigeren. De lening heeft een looptijd van ongeveer twee jaar en een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de lening te herfinancieren.

Liquiditeitslening Aruba derde tranche

In de Rijksminsterraad van 13 november 2020 is besloten om, na ondertekening van de overeenkomst Landspakket met Aruba, een derde tranche liquiditeitssteun voor de periode juli t/m december 2020 onder voorwaarden te verstrekken om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De lening loopt af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Liquiditeitslening Curaçao

Curaçao heeft een eerste en een tweede tranche liquiditeitssteun ontvangen in de vorm van een lening voor de periode april t/m juni 2020 voor een pakket aan noodmaatregelen om de effecten van Covid-19 te mitigeren. De lening heeft een looptijd van ongeveer twee jaar en een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College financieel toezicht (Cft) bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de lening te herfinancieren.

Liquiditeitslening Curaçao derde tranche

In de Rijksminsterraad van 30 oktober 2020 en 13 november 2020 is besloten om, na ondertekening van de overeenkomst Landspakket met Curaçao, een derde tranche liquiditeitssteun voor de periode juli t/m december 2020 onder voorwaarden te verstrekken om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De lening loopt af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College financieel toezicht (Cft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Liquiditeitslening Sint Maarten

Sint Maarten heeft een eerste en een tweede tranche liquiditeitssteun ontvangen in de vorm van een lening voor de periode van april t/m juni 2020 voor een pakket aan noodmaatregelen om de effecten van Covid-19 te mitigeren. De lening heeft een looptijd van ongeveer twee jaar en een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College financieel toezicht (Cft) bestaat de mogelijkheid om over twee jaar de lening te herfinancieren.

Liquiditeitslening Sint Maarten derde tranche

In de Rijksminsterraad van 18 december is besloten om, na ondertekening van de overeenkomst Landspakket met Sint Maarten, een derde tranche liquiditeitssteun voor de periode juli t/m december 2020 onder voorwaarden te verstrekken om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De lening loopt af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College financieel toezicht (Cft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Realisatie

Dit betreft de verrekening van wisselkoerseffecten over de 3e tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Daarnaast is een deel van de begrote 2e tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten in de realisatie lager uitgevallen. De middelen vloeien terug naar het generale beeld.

Diversen

De wisselkoerseffecten over de 1e en 2e tranche liquiditeitssteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn gecompenseerd uit generale middelen.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een optelling van de realisatiecijfers van de ontvangsten op de begroting van Koninkrijksrelaties. De ontvangsten zijn per saldo iets lager uitgevallen dan geraamd als gevolg van lager dan verwachte ontvangsten bij SSO-CN. De verrekeningen met de afnemers van SSO CN vallen namelijk lager uit dan voor 2020 was geraamd.

Beleidsmatige mutaties

Desaldering lening Sint Maarten

Sint Maarten heeft een eerder verleend overbruggingskrediet voor de luchthaven afgelost. Dit is toentertijd gefinancierd uit de wederopbouwmiddelen. Via een desaldering komen de middelen weer beschikbaar voor de wederopbouwinzet.

Diversen

De opbrengsten van Shared Service Organisatie Caribisch Nederland zijn gedesaldeerd, zodat deze middelen konden worden ingezet ter dekking van de bijbehorende kosten. Daarnaast is de afrekening van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam ingezet om na-ijlende uitzendkosten van het team te bekostigen. Tot slot hebben verrekeningen met de wisselkoersreserve plaatsgevonden als gevolg van de wisselkoerseffecten in 2020.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een optelling van de realisatiecijfers van de ontvangsten op de begroting van Koninkrijksrelaties. De hogere ontvangsten zijn het resultaat van de ontvangen aflossingen van leningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze middelen vloeien terug naar het generale beeld.

Licence