Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

13.342,20

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevaller ind

‒ 38,1

Meevaller njn. rechtsbijstand

‒ 25

Middelen voor corona-effecten in 2020. dji

29,1

Slotwet: mee- en tegenvallers

‒ 30,1

Tegenvaller njn. raad voor de kinderbescherming

17,5

Diversen

7,3

 

‒ 39,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Aanpassing oda toerekening eerstejaarsasielopvang (naar bhos)

‒ 28,4

Asiel

142,9

Asiel: oda toerekening eerstejaars asielopvang

99,3

Dekking problematiek jenv

‒ 87,2

Dwangsommen ind

65,4

Eindejaarsmarge

177,9

Interne problematiek

22,7

Kasschuif ind taskforce wegwerken achterstanden

40

Kasschuif ondermijning en afpakken

‒ 23,9

Kasschuif tbv ondermijning

‒ 53,9

Kasschuiven

‒ 29,3

Middelen voor corona-effecten in 2020. verdeling

‒ 60

Ondermijning

‒ 22

Prognosemodel justitiële keten (pmj)

118,3

Specifieke dekking voor ondermijning

35,3

Taakstelling

47

Diversen

9,4

 

453,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

45,1

Corona-gerelateerde kosten

60

Loonbijstelling

357,3

Persoonlijke beschermingsmiddelen

69,3

Prijsbijstelling

49,6

Diversen

20,8

 

602,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1.016,00

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

14.358,20

Totaal Internationale samenwerking

24

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

14.382,20

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.546,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevaller boeten en transacties

44,7

Middelen voor corona-effecten in 2020. griffie ontvangsten

‒ 19

Tegenvaller afpakontvangsten

‒ 290,6

Diversen

14,1

 

‒ 250,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Dekking problematiek jenv

54,3

Tegenvaller b&t

‒ 147

Diversen

4,7

 

‒ 88

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

36,2

 

36,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 302,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

1.243,90

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

1.243,90

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Meevaller ind

Bij DG Migratie heeft zich bij Najaarsnota een meevaller voorgedaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van per saldo 38,1 miljoen euro onder andere als gevolg van lager dan verwachte uitgaven aan dwangsommen en lagere Brexit uitgaven.

Meevaller njn. Rechtsbijstand

Bij de rechtsbijstand werd bij Najaarsnota per saldo een meevaller van circa 25 miljoen euro verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers en een tegenvaller: een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 18,5 miljoen euro); een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa 8 miljoen euro); een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 3 miljoen euro); en een tegenvaller vanwege de begrote extra kosten voor het noodpakket tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur (circa 4,5 miljoen euro). Conform de afspraak in TK-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155), blijft dit bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar voor de Rechtsbijstand.

Middelen voor corona-effecten in 2020. Dji

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft als gevolg van corona kosten gemaakt voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Met deze mutatie is bij Najaarsnota 29,1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ter compensatie voor coronakosten voor het primaire proces.

Slotwet: mee- en tegenvallers

Deze post bevat de mee- en tegenvallers als gevolg van verschillen tussen raming en realisatie in 2020 die zijn verwerkt bij de Slotwet 2020. In de Slotwet 2020 van JenV wordt per artikel inzichtelijk gemaakt welke mee- en tegenvallers er zijn geweest. Zo heeft zich een meevaller van 4,6 miljoen euro voorgedaan bij de vervolging en berechtiging van MH17-verdachten. Als gevolg van corona zijn de declaraties van de Raad voor de rechtspraak en OM lager uitgevallen dan verwacht. Conform afspraak blijft het budget beschikbaar voor MH17. Daarnaast heeft zich bijvoorbeeld bij het eigen personeel van het Openbaar Ministerie een onderuitputting van 25,7 miljoen euro voorgedaan. Deze onderuitputting wordt onder andere veroorzaakt doordat het vervullen van vacatures langer duurt dan verwacht, mede door de coronacrisis. Daarnaast was er ook een tegenvaller bij het OM op de onderdelen ICT, extern en overig materieel van 20,6 miljoen euro. Die is ontstaan om het ICT-beheer op niveau te houden en om de benodigde vernieuwing te realiseren.

Tegenvaller njn. raad voor de kinderbescherming

Bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werden bij Najaarsnota zowel mee- als tegenvallers verwacht. Het saldo van de mee- en tegenvallers bij de RvdK leidde in totaal tot een per saldo tegenvaller van 12,8 miljoen euro (17,5 miljoen euro tegenvaller en 4,7 miljoen euro meevallers). Ruim 3,2 miljoen euro hiervan werd veroorzaakt door corona-kosten. Overige tegenvallers worden voornamelijk veroorzaakt door hogere personele en ICT kosten dan geraamd. De meevallers bij de RvdK zijn onderdeel van de post diversen.

Diversen

De post diversen bestaat uit de overige mee- en tegenvallers, waaronder ook verdeling van de middelen voor corona-effecten in 2020. De twee grootste mutaties zijn een meevaller bij Grenzen en Veiligheid van 13,2 miljoen euro als gevolg van lager dan verwachte implementatiekosten in 2020 en een toevoeging aan de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) van 12,5 miljoen euro voor kosten als gevolg van corona.

Beleidsmatige mutaties

Aanpassing oda toerekening eerstejaarsasielopvang (naar bhos)

Als gevolg van een lager dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2020 is bij Najaarsnota de ODA toerekening verlaagd met 28,4 miljoen euro.

Asiel

Bij voorjaarsnota was de verwachting dat de asielinstroom en de verblijfsduur in de asielopvang zouden stijgen. Hier zijn extra middelen voor vrijgemaakt. De kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC landen worden toegerekend aan official development assistance (ODA). Ook voor de tegenvallers bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) in de jaren 2020-2022 zijn extra middelen vrijgemaakt.

Asiel: oda toerekening eerstejaars asielopvang

De hogere uitgaven voor de eerstejaars opvang van asielzoekers uit DAC landen zijn conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van JenV.

Dekking specifieke problematiek

Dit betreft meerdere maatregelen, met name ter invulling van de taakstelling van 47 miljoen euro, waaronder ramingsbijstellingen en een gedeeltelijke inzet van de prijsbijstelling. Verder zijn hier diverse specifieke sleutels ter dekking van interne JenV-problematiek opgenomen.

Dwangsommen ind

Bij Voorjaarsnota was de verwachting dat de uitgaven aan dwangsommen bij de IND in 2020 zou oplopen tot 65,4 miljoen euro. JenV heeft deze tegenvaller onder andere gedekt uit meevallers in de afrekeningen over 2019 en uit een voorziening van de IND. De dekking is opgenomen in het overzicht bij ‘Dekking problematiek JenV’.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van JenV is bij Voorjaarsnota eenmalig met 50,8 miljoen euro opgehoogd naar 177,9 miljoen euro. De overschrijding van de eindejaarsmarge werd vooral veroorzaakt doordat bij Najaarsnota 2019 middelen aan de begroting van JenV zijn toegevoegd, die niet tot betaling zijn gekomen in 2019. Dit betreft 110 miljoen euro voor ondermijning (Kamerstuk 29 911 nr. 256) en 45 miljoen euro voor rechtsbijstand. Bij de rechtsbijstand was bovendien 18,3 miljoen euro onderuitputting opgetreden. De onderuitputting van 18,3 miljoen euro en de extra 45 miljoen euro worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor de sociaal advocatuur in 2020 en 2021 (Kamerstuk 31 753 nr. 182). Daarnaast is vanuit de eindejaarsmarge een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de middelen beschikbaar blijven voor het MH17-budget in geval zich meevallers voordoen.

Interne problematiek

Dit betreft diverse onderdelen waaronder problematiek bij de bestuursdienst. JenV heeft de interne problematiek opgelost middels diverse specifieke verdeelsleutels. Deze dekking is opgenomen in het overzicht onder ‘Dekking problematiek JenV’.

Kasschuif ind taskforce wegwerken achterstanden

De Taskforce achterstanden IND zou in 2020 de opgelopen achterstanden bij de IND wegwerken, waardoor een deel van de eerder in 2021 verwachte productie is verschoven naar 2020. Om dit te bekostigen is de in 2021 voorziene bijdrage aan de IND voor 40 miljoen reeds in 2020 betaald.

Kasschuif ondermijning en afpakken

Dit betreft een kasschuif in het kader van ondermijning en afpakken. Deze kasschuif heeft vooral te maken met het niet meer kunnen realiseren van bepaalde projecten in 2020 op het terrein van ondermijning en vertraging van ICT-trajecten.

Kasschuif tbv ondermijning

Bij de Voorjaarsnota is bij de specifieke dekking voor ondermijning een compenserende kasschuif op de JenV-begroting ingeboekt om de kasuitgaven per jaar ongewijzigd te laten (zie toelichting specifieke dekking voor ondermijning). Deze ingeboekte compenserende kasschuif is met deze mutatie gecorrigeerd, omdat het kasritme is ingepast in het totaal van de rijksuitgaven.

Kasschuiven

Dit betreft onder andere een kasschuif vanwege een vroegpensioenregeling van de politie (Inkoop Max), een kasschuif bij de Dienst JustitiëIe Inrichtingen (DJI) ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij de rechtsbijstand. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, de wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de RvdR en de Hoge Raad en de CAO rechterlijke macht.

Middelen voor corona-effecten in 2020. Verdeling

Dit betreft de afboeking van de bij Miljoenennota beschikbaar gestelde 60 miljoen euro van het nominaal en onvoorzien artikel. Dit is beschikbaar gesteld aan diverse organisaties die extra kosten hebben gemaakt als gevolg van corona.

Ondermijning

Het kabinet heeft 87 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning. Samen met specifieke dekking vanuit de begroting van JenV komt vanaf 2022 structureel 150 miljoen euro beschikbaar voor deze aanpak. Onderdeel van de specifieke dekking is onderuitputting op de gelden die bij Najaarsnota 2019 beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van ondermijning. Deze middelen zijn in 2019 niet tot betaling gekomen en worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020. Een gedeelte van deze middelen (22 miljoen euro) is verschoven naar latere jaren.

Prognosemodel justitiële keten (PMJ)

Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) van het WODC geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Binnen de justitiële keten worden de komende jaren fors oplopende uitgaven geraamd, vooral voor het gevangeniswezen, de forensische zorg, TBS en de justitiële jeugdinrichtingen. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld, waarbij de afspraak is gemaakt dat onderzoek gedaan zal worden naar de oorzaken van de stijging van de kosten en de mogelijkheden om deze kostenstijgingen te beheersen en te verminderen.

Specifieke dekking voor ondermijning

De specifieke dekking voor ondermijning bestaat uit het gedeeltelijk inzetten van de prijsbijstelling en een tweetal ramingsbijstellingen. Voorts zijn er in 2020 ondermijningsgelden (onder andere uit de eindejaarmarge) verschoven naar latere jaren waarmee structureel op een bedrag van 150 miljoen euro wordt uitgekomen. Om de kasuitgaven per jaar ongewijzigd te laten is een compenserende kasschuif verwerkt.

Taakstelling

De openstaande taakstelling voor de jaren 2020-2023 is door JenV ingevuld door onder andere gedeeltelijke inzet van de prijsbijstelling en enkele ramingsbijstellingen. De dekking hiervoor is opgenomen in het overzicht onder ‘Dekking problematiek JenV’.

Diversen

In de post diversen zitten verschillende onderdelen, waaronder de verwerking van twee moties. Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Segers en Asscher (Kamerstuk 35 300, nr. 25) is een oplopende investering voor de versterking van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie verwerkt. Daarnaast heeft de aangenomen motie van de leden Klaver c.s. (Kamerstuk 35 300, nr. 11) ertoe geleid dat er in november 2019 een nota van wijziging is ingediend (Kamerstuk 35 300, nr. 15) om te investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie, in forensisch onderzoek en in opleiding tot zedenrechercheurs. Dit leidt tot een oplopende investering van 5 miljoen euro in 2020 tot structureel 15 miljoen euro vanaf 2023.

Technische mutaties

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen zijn overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen.

Corona-gerelateerde kosten

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2020 extra uitgaven door JenV, onder andere voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen in te halen. Ook worden lagere ontvangsten voor de griffierechten en de administratiekostenvergoeding voor het CJIB verwacht. Voor het opvangen van deze tegenvallers is 60 miljoen euro toegevoegd aan de JenV-begroting.

Loonbijstelling

De tranche 2020 voor de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit betreft een overboeking van de Aanvullende Post naar de begroting van JenV. Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor 45 dagen ten bedrage van 69,3 miljoen euro. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen.

Prijsbijstelling

De tranche 2020 voor de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Diversen

De post diversen bestaat voornamelijk uit overboekingen naar andere departementen en desalderingen. De twee grootste mutaties zijn een desaldering voor JJI Teylingereind en de overboeking ten behoeve van DG Covid-19 van de Aanvullende Post. Naar aanleiding van de meest recente PMJ-ramingen heeft de minister voor Rechtsbescherming besloten de oudbouw Teylingereind vooralsnog niet af te stoten maar voorlopig onderdeel te laten van de in stand te houden capaciteit. Voor het programma DG is 14,0 miljoen euro overgeboekt van de aanvullende post naar JenV.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Meevaller boeten en transacties

Ten opzichte van de verwachte tegenvaller van 147 miljoen euro, wegens minder wegverkeer door corona en de tegenvaller van 2,5 miljoen euro als gevolg van de maatregel verlopen rijbewijzen en APK’s die zijn verwerkt bij Miljoenennota, heeft zich bij boeten en transacties een meevaller van 44,7 miljoen euro voorgedaan. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal verkeersbewegingen zich sneller herstelde dan eerder werd verwacht.

Middelen voor corona-effecten in 2020. griffie ontvangsten

Deze mutatie maakt onderdeel uit van de verdeling van middelen voor corona-effecten in 2020. Met deze mutatie is 19,0 miljoen euro toegevoegd voor de tegenvallende ontvangsten bij de griffieontvangsten.

Tegenvaller afpakontvangsten

Er is in totaal 290,6 mln. minder afgepakt dan bij ontwerpbegroting was geraamd. De tegenvaller wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van grote afpakzaken. Het aantal grote zaken is bepalend voor de opbrengsten per jaar aan afpakken. Hierdoor fluctueren de opbrengsten per jaar.

Diversen

De post diversen bestaat uit de overige mee- en tegenvallers. De drie grootste mutaties zijn een meevaller van 12,0 miljoen euro bij slotwet, welke bestaat uit meerdere mutaties, een meevaller van 10,7 miljoen euro bij Nidos als gevolg van een afrekening over 2019 en een toevoeging van 10,1 miljoen euro bij Najaarsnota voor de tegenvallende ontvangsten bij de administratiekosten CJIB als gevolg van corona.

Beleidsmatige mutaties

Dekking problematiek jenv

Dit betreft het afromen van exploitatieoverschotten bij uitvoeringsorganisaties, inzet van het surplus aan eigen vermogen van het COA, inzet van de asielreserve en meevallers uit de afrekeningen over 2019 bij COA en Nidos.

Tegenvaller b&t

Door de coronamaatregelen was er minder verkeer op de weg, waardoor er minder verkeersboetes zijn uitgedeeld. Bij Miljoenennota werd een tegenvaller van 147 miljoen euro in 2020 verwacht.

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties. De twee grootste mutaties zijn de meerjarige bijstelling van de griffierechten en de administratiekosten van CJIB welke volgden uit PMJ (per saldo een meevaller van 5,1 miljoen euro) en de meerjarige bijstelling van de raming van boeten en transacties (een meevaller van 2,8 miljoen euro) bij Voorjaarsnota.

Technische mutaties

Diversen

De post diversen bestaat voornamelijk uit een aantal desalderingen. De grootste twee mutaties zijn een desaldering voor JJI Teylingereind en de desaldering voor de ontvangsten van de JIT landen ten behoeve van het MH17-proces naar de uitgaven om de JIT gerelateerde uitgaven te kunnen dekken.

Licence