Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6.015,30

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie

45,1

Diversen

‒ 10,4

 

34,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Batch 1588 en appingedam

‒ 17,7

Btw versterkingsoperatie q1 t/m q3 2020

28

Btw versterkingsoperatie q4 2020

31

Duurzaamheidssubsidie

‒ 27,2

Eindejaarsmarge

42,1

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

50

Huurtoeslag

‒ 91,3

Inzet eindejaarsmarge

‒ 42,1

Kasschuif seeh (urgenda 1.0)

‒ 42

Nationaal programma groningen

‒ 59,8

Rijksbijdrage woningbouw

‒ 50

Step

‒ 38,6

Urgendamaatregelen gebouwde omgeving

20

Versnellen woningbouwimpuls

50

Versterkingsoperatie q4 2020

118

Diversen

0,4

 

‒ 29,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Achtervangvergoeding nationale hypotheekgarantie

33,9

Bijdrage aan npg

42,1

Desaldering specifieke opdrachten doc direkt

31,5

Doorbouwplan scholen

‒ 40

Herverkaveling groningen (ezk)

97,9

Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed

50

Overboeking wbi (eerste tranche) naar bcf 2020

‒ 35,2

Rijksbijdrage woningbouw

250

Versterkingsoperatie groningen

62,6

Versterkingsoperatie q1 t/m q3 2020

179

Warmtefonds en ontzorging klimaatakkoord

60

Diversen

223,5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

7,5

 

962,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

968,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

6.983,60

Totaal Internationale samenwerking

0,5

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

6.984,10

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

654,4

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie

‒ 93

Diversen

4,8

 

‒ 88,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Huurtoeslag

‒ 54,3

Diversen

4,6

 

‒ 49,7

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Achtervangvergoeding nationale hypotheekgarantie

33,9

Desaldering specifieke opdrachten doc direkt

31,5

Herverkaveling groningen (ezk)

75

Versterkingsoperatie q1 t/m q3 2020

179

Diversen

44,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meeropbrengsten benzineveilingen 2020

44,3

Diversen

6,5

 

415

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

277

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

931,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

931,5

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Realisatie

Dit betreft het realisatiecijfer voor de huurtoeslag. Er is sprake van een overschrijding van het budget van 60,9 miljoen euro ten opzichte van de budgetstand bij 2e suppletoire begroting 2020. De overuitputting komt door hogere uitgaven en lagere ontvangsten. Er is 45,1 miljoen euro meer uitgegeven als gevolg van meer voorschotten en nabetalingen. Bij de ontvangsten is 15,8 moljoen euro minder binnengekomen als gevolg van lagere terugvorderingen en een milder incassoregime vanwege de coronacrisis.

Diversen

Dit is een optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de BZK-begroting, exclusief de huurtoeslag. De onderuitputting wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op diverse posten. Zo is er circa 3,2 miljoen euro minder uitgegeven aan de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Daarnaast zijn de bijdragen aan ICTU voor Regie op Gegevens, Single Digital Gateway en Agenda Digitale Overheid en de bijdragen aan Logius in het kader van eID, Machtigen en Herbouw Digipoort lager uitgevallen, respectievelijk circa 1,6 miljoen euro en circa 3,5 miljoen euro. Tevens is de specifiek af te dragen vennootschapsbelasting circa 1,1 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot. Ook is er op meerdere artikelen minder uitgegeven doordat diverse opdrachten later worden uitgevoerd dan verwacht.

Beleidsmatige mutaties

Batch 1588 en Appingedam

Dit betreft de middelen voor de batch 1588 (10 mln.) en de projecten in Appingedam (7,7 mln.). In 2019 is er reeds 84 mln. overgemaakt naar betrokken partijen. Nieuwe aanvragen voor financiering worden niet langer in 2020, maar begin 2021 verwacht. In 2021 worden de middelen opnieuw beschikbaar gesteld.

BTW versterkingsoperatie q1 t/m q3 2020

Dit betreft de BTW-component van de uitgaven die t/m het derde kwartaal 2020 gemaakt zijn in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het gaat hier om de BTW-component van zowel de kosten direct gerelateerd aan de versterkingsopgave in Groningen als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen is de BTW-component voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de NAM.

Btw versterkingsoperatie q4 2020

Dit betreft de raming die bij 2e suppletoire begroting 2020 is opgenomen in de BZK-begroting voor de BTW-component van de uitgaven in het vierde kwartaal 2020 in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Deze raming bevat de BTW-component van zowel de kosten direct gerelateerd aan de versterkingsopgave als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen is de BTW-component voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de NAM.

Duurzaamheidssubsidie

Middels de subsidieregeling ‘energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld’ kan per woning 7000 euro subsidie aangevraagd worden om een woning, die versterkt wordt, gelijktijdig te verduurzamen. De versterkingsoperatie heeft nog niet geleid tot grote aantallen versterkte woningen, waardoor er tot nu toe beperkt gebruik is gemaakt van de subsidieregeling. Bij 2e suppletoire begroting 2020 is daarom circa 27,2 miljoen euro afgeboekt. De verwachting is dat het beroep op de subsidie in 2021 zal toenemen.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 42,1 miljoen euro is conform de begrotingsregels toegevoegd aan de begroting van BZK. De eindejaarmarge bevat onder andere de resterende Urgendamiddelen uit 2019 (3,2 miljoen euro).

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Deze bijdrage van de middelen Rijksbijdrage Woningbouw op de aanvullende post zijn middels een incidentele suppletoire begroting naar de begroting van BZK overgeboekt voor de huisvesting van kwetsbaren doelgroepen in Nederland. Deze kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en overige spoedzoekers. Het gaat om mensen die snel een woning nodig hebben of door hun woonsituatie niet kunnen voldoen aan de contactbeperkende maatregelen en daardoor een grotere kans op besmetting met het coronavirus lopen.

Huurtoeslag (uitgaven en ontvangsten)

Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) zijn de ramingen voor de uitgaven en ontvangsten bij de huurtoeslag bij 1e suppletoire begroting 2020 meerjarig bijgesteld. In de raming van het voorjaar 2020 was nog geen rekening gehouden met de verwachte gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag. Vanaf eind 2020 ontwikkelen de uitgaven zich ongunstig ten opzichte van de raming 2020.

Inzet eindejaarsmarge

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge naar de juiste artikelen binnen de begroting van BZK. De eindejaarsmarge is ingezet voor diverse posten. Het betreft onder andere middelen voor de Investeringspost, de woondeals, de transitie van SSC-ICT en de bestrijding van Jihadisme. 

Kasschuif SEEH (urgenda 1.0)

Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) zijn in 2020 niet tot betaling gekomen. Deze onderuitputting is bij 2e suppletoire begroting 2020 afgeboekt en bij 1e suppletoire begroting 2021 worden de middelen weer toegevoegd aan de begroting van BZK. De middelen zijn met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitputtingsprognose.

Nationaal Programma Groningen

De uitvoering van het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft vertraging opgelopen. Het betreft de projecten ‘Toukomst’ (door en voor de Groningers zelf) en de programmaplannen van de gemeenten en de provincie. De projecten en programmaplannen zijn reeds ingediend. De toekenning zal begin 2021 plaatsvinden. Van het NPG-budget is 59,8 mln. bij 2e suppletoire begroting 2020 afgeboekt. In 2021 worden de middelen opnieuw beschikbaar gesteld. 

Rijksbijdrage woningbouw

Het kabinet heeft in 2019 besloten om 1 miljard euro aan extra uitgaven vrij te maken voor het sneller bouwen van betaalbare woningen (inclusief infrastructurele ontsluiting, stikstofmaatregelen en een kwalitatief goede leefomgeving). Deze middelen zijn op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Bij 1e suppletoire begroting 2020 is de eerste tranche van de Aanvullende Post naar de BZK-begroting overgeboekt (cumulatief 600 miljoen euro). Van deze middelen is 50 miljoen euro via een kasschuif van 2020 naar 2021 geschoven.

STEP

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is een regeling voor het verduurzamen van woningen. De aanvragen konden tot eind 2018 worden ingediend. De subsidies worden twee jaar na verlening vastgesteld en uitbetaald. De regeling bleek eind 2018 overtekend, waardoor er een wachtlijst is met aanvragen. Zodra er een aanvraag uitvalt, wordt een aanvraag van de wachtlijst in behandeling genomen. Dit heeft effect op het kasritme, want de termijn van twee jaar gaat dan opnieuw in. Daarnaast speelt ook de Corona-uitbraak, waardoor aanvragers verzoeken tot uitstel hebben ingediend. Het tijdig opnemen van de energie index in woningen gaat moeizamer, waardoor het verwerken van de aanvragen meer tijd kost Daarom hebben aanvragers een half jaar uitstel gekregen. Middels een kasschuif is het kasbudget in het juiste ritme gezet. In 2019 is het budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) met circa 10 miljoen euro overschreden. Deze overschrijding is in mindering gebracht op het budget voor 2020.

Urgendamiddelen gebouwde omgeving

Om invulling te geven aan het Urgenda-vonnis is besloten via een kasschuif middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (TK 32813, 348) naar voren te halen en in te zetten in 2020 en 2021. Daarmee kan versnelde reductie van CO2 uitstoot worden bereikt. Deze kasschuif is onderdeel van een drietal kasschuiven waarmee een verschuiving plaatsvindt van middelen voor de wijkaanpak en innovatie uit latere jaren naar 2020 en 2021. Met deze middelen wordt de financiering van de verduurzaming van VvE’s gefaciliteerd, en worden de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en het aansluiten van koopwoningen op warmtenetten financieel gestimuleerd.

Versnellen woningbouwimpuls

Om tijdens de coronacrisis en de bouw van woningen te blijven stimuleren is er 50 miljoen euro vanaf de aanvullende post overgeboekt naar de begroting van BZK middels een incidentele suppletoire begroting. De voorlopige inschatting is dat hier circa 10.000 woningen van kunnen worden gerealiseerd.

Versterkingsoperatie q4 2020

Dit betreft de raming die bij 2e suppletoire begroting 2020 is opgenomen in de BZK-begroting voor de kosten in het vierde kwartaal 2020 in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Deze raming bevat zowel de kosten direct gerelateerd aan de versterkingsopgave als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM na afloop van het vierde kwartaal. De ontvangst van de NAM zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 door BZK worden ontvangen.

Diversen

Deze post bevat veel verschillende mutaties die bij 1e en 2e suppletoire begrotingen 2020 hebben plaatsgevonden. Zo zijn er bij 1e suppletoire begroting 2020 middelen toegevoegd aan het budget voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en heeft er een kasschuif plaatsgevonden op dit budget. Dit ter dekking van kosten als gevolg van het uitstel van de renovatie van het Binnenhof en aanvullende beveiligingsmaatregelen voor de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Raad van State en AZ tijdens de renovatie van het Binnenhofcomplex. Ook zijn er middelen ingezet voor urgente onderhoudswerkzaamheden aan pachtboerderijen en voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan. Daarnaast betreft het een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de dienstverlening die afgenomen wordt bij FMHaaglanden. Ook zijn bij 2e suppletoire begroting 2020 middelen afgeboekt, omdat deze middelen pas in 2021 tot besteding zullen komen. Het betrof middelen op de posten ontzorging warmtefonds, renovatieversneller, Basisregistratie Personen, eID, Landelijke aanpak adreskwaliteit en bijdrage aan de huurcommissie, Tevens heeft er bij 2e suppletoire begroting een kasschuif plaatsgevonden van middelen voor de subsidie hybride opties (Urgenda 2.0). Het beschikbare budget op de subsidieregeling kwam in 2020 niet tot uitbetaling door vertraging in de aanvragen. De middelen zijn daarom doorgeschoven naar 2021.

Technische mutaties

Achtervangvergoeding Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2019 bedraagt afgerond 33,9 miljoen euro.

Bijdrage aan NPG (Nationaal Programma Groningen)

In verband met de overheveling van het dossier Groningen zijn de bijbehorende budgetten voor 2020 en verder middels een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar BZK. De resterende middelen uit 2019 die betrekking hebben op het Nationaal Programma Groningen zijn bij 1e suppletoire begroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar de begroting van BZK.

Desaldering specifieke opdrachten doc direct

Dit betreft een desaldering voor de uitvoering van specifieke opdrachten door Doc Direkt. De omvang van de desaldering wordt jaarlijks bij 1e suppletoire begroting verwerkt.

Doorbouwplan scholen (SUVIS)

In 2020 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2020 kwam het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen met de eindrapportage waarin de ventilatiesituatie op scholen in beeld is gebracht. Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport 60 miljoen euro extra beschikbaar gesteld in 2021 om deze problematiek aan te pakken. De reeds beschikbaar gestelde 40 miljoen euro is bij 2e suppletoire begroting 2020 ook doorgeschoven naar 2021. In totaal komt er via de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) van het Ministerie van BZK in 2021 100 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs.

Herverkaveling groningen (ezk)

In verband met de overheveling van het dossier Groningen zijn de bijbehorende budgetten voor 2020 en verder middels een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar BZK.

Investeringsimpuls maatschappelijk vastgoed

Via een incidentele suppletoire begroting zijn middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud, de renovatie en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen.

Overboeking Woningbouwimpuls (eerste tranche) naar bcf 2020

In 2020 is de eerste tranche van de woningbouwimpuls via specifieke uitkeringen aan gemeenten uitgekeerd. Bij deze uitkering hoort ook een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (BCF). Vanwege een overschrijding van het budget in 2020 is er bij uitzondering voor gekozen om de afdracht naar het BCF te spreiden over 2020 en 2021. In 2020 is 35,3 miljoen euro naar het BCF overgeboekt en in 2021 zal de resterende 11 miljoen euro worden afgedragen aan het BCF.

Rijksbijdrage woningbouw

Het kabinet heeft in 2019 besloten om 1 miljard euro aan extra uitgaven vrij te maken voor het sneller bouwen van betaalbare woningen (inclusief infrastructurele ontsluiting, stikstofmaatregelen en een kwalitatief goede leefomgeving). Deze middelen zijn op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Bij eerste suppletoire begroting 2020 is de eerste tranche van de Aanvullende Post naar de BZK-begroting overgeboekt (cumulatief 600 miljoen euro). Voor deze middelen geldt een 100 procent eindejaarsmarge op de begroting van BZK.

Versterkingsoperatie Groningen

Voor de versterkingsoperatie Groningen zijn middelen overgeheveld van de aanvullende post naar de begroting van BZK. De middelen worden onder andere ingezet voor het scholenprogramma en de inpassingskosten voor gemeenten bij de versterkingswerkzaamheden,

Versterkingsoperatie q1 t/m q3 2020

Dit betreft de uitgaven die t/m het derde kwartaal 2020 gemaakt zijn in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het gaat hier om zowel de kosten direct gerelateerd aan de versterkingsopgave als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM.

Warmtefonds en ontzorging klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is een breed Warmtefonds aangekondigd voor alle particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren, voor de financiering van het verduurzamen van eigen woningen. Het fonds is er mede op gericht om financieringsopties te geven aan mensen die nu op grond van de leennormen, moeilijk of geen financiering kunnen krijgen. Het fonds wordt gevuld met publieke en private middelen. Het kabinet stelt hiervoor middelen beschikbaar. Met een Nota van Wijziging is de eerste 75 miljoen euro aan publieke middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast komt 6 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een digitaal platform en het ondersteunen van nieuwe concepten voor ontzorging.

Diversen

Deze post betreft veel diverse mutaties. Zo is de tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van BZK. Daarnaast zijn de Urgenda-middelen die bij Najaarsnota 2019 zijn teruggeboekt naar de begrotingsreserve bij EZK weer toegevoegd aan de begroting van BZK. Ook zijn de resterende middelen uit 2019 die betrekking hebben op de versterkingsoperatie Groningen overgeheveld van de begroting van EZK naar de begroting van BZK. Vanuit de aanvullende post zijn er middelen overgeheveld naar de begroting van BZK voor de Regionale Energie Strategieën (RES). Tevens zijn er middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor het opzetten van flexpools van ambtenaren met (technische) kennis over planvorming en vergunningverlening om de lokale bouwfase te ondersteunen en versnellen. Vanuit diverse departementen zijn middelen overgeheveld naar de BZK-begroting voor hun bijdragen aan onder andere de dienstverlening van FMHaaglanden, het beheer van BSN, het beheer van Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening, de budgetfinanciering van de BRP en Doc-direkt. Vanuit het Gemeentefonds zijn middelen overgeboekt naar de begroting van BZK voor DigiD, MijnOverheid en de GDI voorzieningen. In het kader van een investeringsimpuls voor de verduurzaming van bestaande sportaccommodaties zijn er middelen overgeheveld naar de begroting van VWS. Voor de bijdrage van BZK aan diverse innovatie-regelingen zijn er ook middelen overgeheveld naar de begroting van EZK. Daarnaast zijn vanaf de BZK-begroting middelen aan andere departementen overgeboekt voor onder andere het beheer van de landelijke voorziening BRO en het NWA-programma. Ook zijn middelen toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds voor onder ander het programma aardgasvrije wijken, de Regeling Reductie Energiegebruik, het Nationaal Programma Groningen en de flexpools voor de ondersteuning van de woningbouw. Tevens hebben er desalderingen plaatsgevonden voor onder andere de bijdrage van de Shared Service Organisaties (SSO’s) voor P&O-werkzaamheden en het afromen van het surplus eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC). Tot slot zijn de budgetten van de versterkingsoperatie Groningen technisch gecorrigeerd van het kader «Niet-relevant voor het uitgavenplafond» naar het kader «Rijksbegroting».

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

Dit betreft een actualisatie van de in 2020 af te dragen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en winning van bodemmaterialen

Niet belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Realisatie

De ontvangsten op de BZK-begroting zijn lager uitgevallen dan begroot. De lagere ontvangsten komen voornamelijk doordat de bijdrage van de NAM voor de versterkingsuitgaven in het derde kwartaal van 2020 niet in 2020 zijn ontvangen. Daarnaast zijn de ontvangsten van de huurtoeslag lager uitgevallen. Bij de huurtoeslag is er 15,8 miljoen euro minder binnengekomen als gevolg van lagere terugvorderingen en een milder incassoregime vanwege de coronacrisis.

Diversen

Dit is een optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de BZK-begroting, exclusief de huurtoeslag en de bijdragen van de NAM. De meerontvangsten hebben voornamelijk betrekking op ontvangsten in het kader van veiligheidsonderzoeken.

Beleidsmatige mutaties

Huurtoeslag

Dit betreft de raming van de huurtoeslag die bij 1e suppletoire begroting 2020 verwerkt is in de begroting. In deze raming is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg minder aanvragen door huurders en door meer controle vooraf door de Belastingdienst. Dit leidt tot minder ontvangsten. In de raming is nog geen rekening gehouden met de verwachte gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag.

Diversen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) had een positief resultaat over 2019 door gerealiseerde verkoopresultaten en incidentele meevallers. De toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen leidde tot een surplus. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen 2019 afgeroomd door BZK.

Technische mutaties

Achtervangvergoeding Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2019 bedraagt afgerond 33,9 miljoen euro.

Desaldering specifieke opdrachten doc direkt

Dit betreft een desaldering voor de uitvoering van specifieke opdrachten door Doc Direkt. De omvang van de desaldering wordt jaarlijks bij 1e suppletoire begroting verwerkt.

Herverkaveling groningen (ezk)

In verband met de overheveling van het dossier Groningen zijn de bijbehorende budgetten voor 2020 en verder middels een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2020 overgeheveld van de begroting van EZK naar BZK.

Versterkingsoperatie q1 t/m q3 2020

Dit betreft de uitgaven die t/m het derde kwartaal 2020 gemaakt zijn in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het gaat hier om zowel de kosten direct gerelateerd aan de versterkingsopgave als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zijn in rekening gebracht bij de NAM.

Diversen

Dit betreft diverse mutaties, waaronder de jaarlijkse desaldering voor de verwachte ontvangsten van de Shared Service Organisaties (SSO’s) en het afromen van het surplus eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommissie (DHC). Daarnaast betreft het de bijdrage van de SSO’s voor P&O-werkzaamheden, de bijdrage van het IPO voor het beheer van het digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV) en het informatiepunt Omgevingswet, de bijdrage van de Waterschappen voor de Waterschapsverkiezingen en een bijdrage van de VNG voor het beheer van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Tot slot heeft de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente verlaagd. Hierdoor zijn de ontvangsten voor de huurtoeslag naar beneden bijgesteld.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Meeropbrengsten benzineveilingen 2020

In 2020 zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze veilingen hebben meer opgebracht dan geraamd.

Diversen

Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2019 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten op de post benzineveilingen en bodemmaterialen die op de begroting van BZK worden ontvangen.

Licence