Base description which applies to whole site
+

4 UITGAVEN EN NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Deze bijlage biedt een overzicht van de verschillende manieren waarop de uitgaven en de niet-belastingontvangsten van de overheid worden weergegeven. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de begroting van 2021 zoals gepresenteerd in de Miljoenennota 2021 en de realisatie van dat jaar in het voorliggende Financieel Jaarverslag van het Rijk. De overheidsuitgaven kunnen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. In het eerste geval worden transacties geboekt in de periode waarin betaling plaatsvindt, in het tweede geval in de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Op de departementale begrotingen worden de uitgaven op kasbasis geregistreerd: welke bedragen worden daadwerkelijk van de bankrekeningen van het Rijk afgeschreven. Bij het saldo van de overheid (EMU-saldo) wordt niet uitgegaan van de uitgaven op kasbasis, maar op transactiebasis: de uitgaven worden geboekt in de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Bij de tabellen hieronder worden de gebruikte begrippen verder toegelicht.

Tabel 4.1 bevat alle netto-uitgaven van de Rijksoverheid: de optelsom van de uitgaven minus de niet-belastingontvangsten. Om de uitgaven te beheersen is er een uitgavenplafond. De uitgaven onder het uitgavenplafond mogen het uitgavenplafond niet overschrijden. Het uitgavenplafond is op zijn beurt gesplitst in drie verschillende deelplafonds: het plafond Rijksbegroting, het plafond Sociale Zekerheid en het plafond Zorg. De meeste netto-uitgaven vallen onder een van de drie plafonds. Er zijn echter ook uitgaven en ontvangsten die niet onder een plafond vallen.

In het bovenste deel van de tabel zijn de uitgaven uitgesplitst in de begrotingsgefinancierde en de premiegefinancierde uitgaven. De begrotingsgefinancierde uitgaven worden betaald uit belastingen en zijn de optelling van alle uitgaven en niet-belastingontvangsten op de departementale begrotingen. Dit zijn de uitgaven waarvoor het parlement autorisatie verleent door de begrotingen aan te nemen. Naast de begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De uitgaven aan zorg en sociale zekerheid worden voornamelijk gefinancierd uit de premies. In het onderste deel van de tabel zijn de begrotings- en premiegefinancierde uitgaven per deelplafond opgeteld.

Tabel 4.1 Netto-uitgaven naar type en plafond (in miljoenen euro)
 

MN 2021

FJR 2021

Verschil

Bron

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

    

Plafond Rijksbegroting

155.096

173.585

18.488

Tabel 4.5

Plafond Sociale Zekerheid

30.104

33.297

3.193

Tabel 4.6

Plafond Zorg

2.094

1.981

‒ 113

Tabel 4.7

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

38.894

20.809

‒ 18.085

Tabel 4.8

Totaal begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

226.188

229.671

3.483

Tabel 4.4

Premiegefinancierde netto-uitgaven

    

Plafond Sociale Zekerheid

66.281

63.768

‒ 2.513

Tabel 4.6

Plafond Zorg

73.230

74.304

1.074

Tabel 4.7

Totaal premiegefinancierde netto-uitgaven

139.511

138.072

‒ 1.439

 

Totaal netto-uitgaven

365.699

367.743

2.044

 
     

Plafond Rijksbegroting

155.096

173.585

18.488

Tabel 4.5

Plafond Sociale Zekerheid

96.385

97.065

680

Tabel 4.6

Plafond Zorg

75.324

76.285

960

Tabel 4.7

Totaal netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

326.805

346.934

20.129

 

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

38.894

20.809

‒ 18.085

Tabel 4.8

Totaal netto-uitgaven

365.699

367.743

2.044

 

Tabel 4.2 geeft alle uitgaven zoals die vermeld zijn in de individuele begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. In die hoofdstukken zelf zijn de uitgaven verdeeld over verschillende beleids- en niet-beleidsartikelen, maar in de tabel wordt alleen het totaal per begrotingshoofdstuk weergegeven. Het betreft hier de kasuitgaven van de begrotingshoofdstukken. Alleen voor het begrotingshoofdstuk van Nationale Schuld zijn de bedragen op transactiebasis.

Tabel 4.2 Uitgaven begrotingen (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

1

De Koning

46

46

1

2A

Staten-Generaal

191

212

21

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

137

147

10

3

Algemene Zaken

82

82

0

4

Koninkrijksrelaties

86

793

707

5

Buitenlandse Zaken

11.393

12.127

733

6

Justitie en Veiligheid

14.211

14.983

772

7

Binnenlandse Zaken

6.643

8.668

2.025

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

43.684

49.041

5.357

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

5.914

5.982

68

9B

Financiën

9.265

9.481

216

10

Defensie

11.629

12.095

466

12

Infrastructuur en Waterstaat

16.476

11.761

‒ 4.715

13

Economische Zaken en Klimaat

7.837

12.323

4.486

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2.065

2.014

‒ 52

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

52.494

57.703

5.209

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25.887

33.113

7.226

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.064

3.188

124

19

Nationaal Groeifonds

1.000

0

‒ 1.000

50

Gemeentefonds

32.819

35.028

2.209

51

Provinciefonds

2.483

2.542

59

55

Infrastructuurfonds

13.804

6.924

‒ 6.880

58

Diergezondheidsfonds

34

48

14

60

Accres Gemeentefonds

209

0

‒ 209

61

Accres Provinciefonds

32

0

‒ 32

64

BES-fonds

47

52

4

65

Deltafonds

1.219

1.137

‒ 82

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.610

4.607

‒ 3

AP

Aanvullende Posten

3.965

0

‒ 3.965

90

Consolidatie1

‒ 7.062

‒ 13.269

‒ 6.207

HGIS

Internationale Samenwerking2

(5.114)

(5.399)

‒ 285

 

Totaal

264.265

270.826

6.561

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het «bruto-boeken» van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het gaat voornamelijk om bijdragen via de begroting van Infrastructuur en Waterstaat aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

2

In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 4.3 bevat alle niet-belastingontvangsten op de verschillende begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. Dit betreft alle ontvangsten die geen belasting- of premie-ontvangst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dividend dat uitgekeerd wordt door staatsdeelnemingen, het terugbetalen van studieschulden of de opbrengst van boetes en schikkingen. Ook hier geldt dat alle bedragen op kasbasis zijn, behalve bedragen op de begroting van Nationale Schuld die deels op transactiebasis is opgesteld. Omdat hier inzicht wordt gegeven in de niet-belastingontvangsten worden de ontvangsten vanuit het uitgeven van nieuwe staatschuld niet meegeteld. Deze ontvangsten komen in bijlage 6 aan bod bij de bepaling van het EMU-saldo.

Tabel 4.3 Niet-belastingontvangsten begrotingen (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

1

De Koning

0

0

0

2A

Staten-Generaal

4

6

2

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

6

6

0

3

Algemene Zaken

7

7

0

4

Koninkrijksrelaties

38

52

14

5

Buitenlandse Zaken

921

994

72

6

Justitie en Veiligheid

1.574

1.993

419

7

Binnenlandse Zaken

666

1.039

373

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.445

1.621

176

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

11.187

20.202

9.015

9B

Financiën

2.231

3.213

981

10

Defensie

160

167

6

12

Infrastructuur en Milieu

20

35

16

13

Economische Zaken

4.816

5.700

884

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

237

641

404

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.837

3.804

1.967

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

205

785

580

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

57

62

5

50

Gemeentefonds

0

0

0

51

Provinciefonds

0

0

0

55

Infrastructuurfonds

13.804

7.445

‒ 6.359

58

Diergezondheidsfonds

34

40

6

65

Deltafonds

1.219

1.428

209

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.610

5.184

574

AP

Aanvullende Posten

60

0

‒ 60

90

Consolidatie1

‒ 7.062

‒ 13.269

‒ 6.207

HGIS

Internationale Samenwerking2

(165)

(154)

11

 

Totaal

38.077

41.155

3.078

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het «bruto-boeken» van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het gaat voornamelijk om bijdragen via de begroting van Infrastructuur en Waterstaat aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

2

In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 4.4 geeft per begrotingshoofdstuk de netto-uitgaven weer, oftewel de uitgaven (tabel 4.2) minus de niet-belastingontvangsten (tabel 4.3). De daaropvolgende tabellen (tabel 4.5 tot en met tabel 4.7) geven per deelplafond aan welke uitgaven er onder vallen, op welk begrotingshoofdstuk deze staan, en of de uitgaven begrotings- of premiegefinancierd zijn.

Tabel 4.4 Netto-uitgaven begrotingen (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

1

De Koning

46

46

0

2A

Staten-Generaal

187

206

18

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

131

141

10

3

Algemene Zaken

75

75

0

4

Koninkrijksrelaties

48

741

693

5

Buitenlandse Zaken

10.472

11.133

661

6

Justitie en Veiligheid

12.637

12.990

353

7

Binnenlandse Zaken

5.977

7.629

1.652

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

42.239

47.420

5.182

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 5.274

‒ 14.220

‒ 8.946

9B

Financiën

7.033

6.268

‒ 765

10

Defensie

11.469

11.928

460

12

Infrastructuur en Waterstaat

16.457

11.726

‒ 4.731

13

Economische Zaken en Klimaat

3.021

6.623

3.602

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.828

1.373

‒ 456

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

50.657

53.898

3.242

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25.682

32.328

6.646

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.007

3.126

119

19

Nationaal Groeifonds

1.000

0

‒ 1.000

50

Gemeentefonds

32.819

35.028

2.209

51

Provinciefonds

2.483

2.542

59

55

Infrastructuurfonds

0

‒ 521

‒ 521

58

Diergezondheidsfonds

0

8

8

60

Accres Gemeentefonds

209

0

‒ 209

61

Accres Provinciefonds

32

0

‒ 32

64

BES-fonds

47

52

4

65

Deltafonds

0

‒ 291

‒ 291

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

‒ 577

‒ 577

AP

Aanvullende Posten

3.906

0

‒ 3.906

HGIS

Internationale Samenwerking1

(4.950)

(5.245)

‒ 295

 

Totaal

226.188

229.671

3.483

1

In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 4.5 Netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

1

De Koning

46

46

0

2A

Staten-Generaal

187

206

18

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

131

141

10

3

Algemene Zaken

75

75

0

4

Koninkrijksrelaties

27

160

133

5

Buitenlandse Zaken

10.472

11.133

661

6

Veiligheid en Justitie

12.637

12.990

353

7

Binnenlandse Zaken

6.009

7.717

1.707

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

40.094

45.806

5.712

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

3.708

4.212

504

9B

Financiën

6.753

6.634

‒ 120

10

Defensie

11.463

11.949

486

12

Infrastructuur en Milieu

9.310

11.726

2.416

13

Economische Zaken

6.497

10.999

4.501

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.828

1.373

‒ 456

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.391

684

‒ 707

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.787

11.823

6.037

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.037

3.151

115

50

Gemeentefonds

29.414

31.557

2.142

51

Provinciefonds

2.483

2.542

59

55

Infrastructuurfonds

0

‒ 521

‒ 521

60

Accres Gemeentefonds

209

0

‒ 209

61

Accres Provinciefonds

32

0

‒ 32

64

BES-fonds

47

52

4

65

Deltafonds

0

‒ 291

‒ 291

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

‒ 577

‒ 577

80

Prijsbijstelling

478

0

‒ 478

81

Arbeidsvoorwaarden

1.118

0

‒ 1.118

86

Algemeen

1.862

0

‒ 1.862

90

Consolidatie1

0

0

0

HGIS

Internationale Samenwerking2

(4.979)

(5.270)

‒ 291

 

Totaal

155.096

173.585

18.488

1

In deze tabel zijn de netto uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. Deze totale uitgaven voor Internationale Samenwerking lopen daarom niet mee in de totaaltelling.

2

In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 4.6 Netto-uitgaven onder plafond Sociale Zekerheid (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

27.768

31.314

3.546

50

Gemeentefonds

1.903

1.983

79

AP

Aanvullende Posten

432

0

‒ 432

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

30.104

33.297

3.193

40

Sociale Verzekeringen

66.281

63.768

‒ 2.513

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

66.281

63.768

‒ 2.513

     
 

Totaal netto-uitgaven plafond Sociale Zekerheid

96.385

97.065

680

Tabel 4.7 Netto-uitgaven onder plafond Zorg (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

584

492

‒ 92

50

Gemeentefonds

1.501

1.489

‒ 12

AP

Aanvullende Posten

9

0

‒ 9

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

2.094

1.981

‒ 113

41

Zorg

73.230

74.304

1.074

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

73.230

74.304

1.074

     
 

Totaal netto-uitgaven plafond Zorg

75.324

76.285

960

Tabel 4.8 geeft per begrotingshoofdstuk de uitgaven weer die buiten het uitgavenplafond vallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitgaven die niet meetellen in het begrotingstekort (het EMU-saldo), zoals het verstrekken van (studie)leningen, de bijdrage van het Rijk aan de sociale fondsen of de opbrengst van het verkopen van staatsdeelnemingen. Daarnaast zijn er uitgaven die wel EMU-saldorelevant zijn, maar buiten het uitgavenplafond zijn geplaatst, zoals de uitgaven aan de zorgtoeslag.

Evenals bij voorgaande tabellen geldt dat de genoemde bedragen in tabel 4.8 op kasbasis zijn, behalve het begrotingshoofdstuk van Nationale Schuld dat deels op transactiebasis wordt opgesteld. De uitgaven aan het aflossen van en de ontvangsten uit het uitgeven van de staatsschuld zijn niet in deze tabel opgenomen maar worden in bijlage 5 EMU-saldo en EMU-schuld afzonderlijk toegelicht.

Tabel 4.8 Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

4

Koninkrijksrelaties

21

581

560

7

Binnenlandse Zaken

‒ 33

‒ 88

‒ 55

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2.145

1.615

‒ 530

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 8.982

‒ 18.432

‒ 9.450

9B

Financiën

280

‒ 366

‒ 646

10

Defensie

5

‒ 21

‒ 26

12

Infrastructuur en Waterstaat

7.147

0

‒ 7.147

13

Economische Zaken en Klimaat

‒ 3.477

‒ 4.376

‒ 899

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

21.498

21.900

402

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19.311

20.012

701

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

‒ 29

‒ 25

4

19

Nationaal Groeifonds

1.000

0

‒ 1.000

58

Diergezondheidsfonds

0

8

8

AP

Aanvullende posten

7

0

‒ 7

HGIS

Internationale Samenwerking1

(-29)

(-25)

(-25)

 

Totaal netto-uitgaven buiten het plafond

38.894

20.809

‒ 18.085

1

In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking lopen daarom niet mee in de totaaltelling.

Tabel 4.9 geeft de totale netto-uitgaven aan Internationale Samenwerking (HGIS) aan per begrotingshoofdstuk. Deze uitgaven aan internationale samenwerking worden gecoördineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar worden verantwoord op de individuele begrotingen. In bovenstaande tabellen zijn deze middelen onderdeel van de totalen per begroting. Onderaan deze tabellen staat het totaal aan HGIS-uitgaven over alle begrotingen.

Tabel 4.9 Netto HGIS-uitgaven begrotingen (in miljoenen euro)
  

MN 2021

FJR 2021

Verschil

5

Buitenlandse Zaken

1.475

1.365

‒ 110

6

Veiligheid en Justitie

35

327

293

7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1

1

0

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

63

108

44

9B

Financiën

47

46

‒ 1

10

Defensie

224

177

‒ 47

12

Infrastructuur en Waterstaat

30

29

‒ 1

13

Economische Zaken en Klimaat

27

27

0

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

32

31

‒ 1

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1

1

0

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7

7

0

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.037

3.151

115

86

Algemeen

0

0

0

 

Totaal plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

4.979

5.270

291

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

‒ 29

‒ 25

4

 

Totaal niet-plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

‒ 29

‒ 25

4

     
 

Totaal netto-uitgaven HGIS

4.950

5.245

296

Licence