Base description which applies to whole site

7 BELEIDSMATIGE MUTATIES NA NAJAARSNOTA

Om het budgetrecht van het parlement te borgen, worden beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota leiden tot een overschrijding van het budget op artikelniveau aan de beide Kamers gemeld. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van deze beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens gehanteerd van 2 miljoen euro. De specifieke verantwoording over de mutaties is opgenomen in de Kamerstukken van de departementen. Voor de volledigheid wordt vermeld in welk Kamerstuk de betreffende mutatie aan de Tweede Kamer is gemeld. Ook wordt weergegeven of het een uitgavenverplichting (U) of een verplichtingenmutatie (V) betreft.

Tabel 7.1. Beleidsmatige mutaties

Begrotingshoofdstuk

Art. nr

Omschrijving

Bedrag (mln.)

Kamerstuk

U

V

6 Justitie en Veiligheid

91 Apparaat Kerndepartement

Compensatie P&M-middelen programma RB - DRB

2,5

-

x

x

7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3 Woningmarkt

Overboeking BCF derde tranche woningbouwimpuls

‒ 36,8

TK 35925-VII

x

 

9b Financiën

8 Apparaat kerndepartement

Ophoging VPL grens 2021 SGC/BEDR. Div contracten

11,8

TK 35925-IX-14

 

x

9b Financiën

13 Toeslagen

Verplichtingen externe inhuur

4,6

TK 35925-IX-14

 

x

10 Defensie

3 Koninklijke Landmacht

Bijstellen uitgaven en verplichtingen landmacht

8,8

TK 35925-X-49

x

x

10 Defensie

8 Defensie Ondersteuningscommando

Naheffing Belastingdienst Loonheffing vanaf 2016

57,3

TK 35925-X-49

x

 

12 Infrastructuur en Waterstaat

26 Bijdrage investeringsfondsen

Topsector logistiek

3,2

TK 35925-XII-71

x

 

12 Infrastructuur en Waterstaat

14 Wegen en verkeersveiligheid

Overboeking BCF randweg Eindhoven

‒ 4,7

-

x

 

12 Infrastructuur en Waterstaat

16 Openbaar vervoer en Spoor

Overboeking BCF HOV Eindhoven

‒ 2,3

-

x

 

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

21 Land- en tuinbouw

Storting begrotingsreserve

5,8

TK 35975-XIV

x

x

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

21 Land- en tuinbouw

Storting begrotingsreserve landbouw

2,1

TK 35975-XIV

x

x

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Storting begrotingsreserve visserij

3,4

TK 35975 XIV

x

x

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Ramingsbijstelling bijdrage BES-eilanden

3,1

-

x

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 Volksgezondheid

Correctie verplichtingen raming subsidie medische ethiek

5

TK 35925-XVI-160

 

x

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

Correctie verplichtingenruimte ZINL (2022 naar 2021)

35,4

TK 35925-XVI-160

 

x

55 Infrastructuurfonds

15 Hoofdvaarwegennet

Saldo 2021 hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

16,8

TK 35925-XII-71

x

 

55 Infrastructuurfonds

15 Hoofdvaarwegennet

Saldo 2021 hoofdvaarwegennet vervanging en renovatie

3,7

TK 35925-XII-71

x

 

55 Infrastructuurfonds

15 Hoofdvaarwegennet

Topsector logistiek

3,2

TK 35925-XII-71

x

 

66 Defensiematerieelbegrotingsfonds

4 Koninklijke Luchtmacht

Bijstellen uitgaven en verplichtingen luchtmacht

52,4

TK 35925-K-8

x

x

Toelichting

Compensatie P&M middelen programma RB - DRB

Dit betreft een overboeking van 2,5 miljoen euro naar het budget van het DG Rechtsbijstand en Rechtshandhaving. De middelen worden ingezet om de personele kosten van het de herziening rechtsbijstand te dekken.

Overboeking BCF derde tranche WBI

Dit betreft de afdracht aan het btw-compensatiefonds voor de derde tranche van de woningbouwimpuls die in 2021 is uitgekeerd aan gemeenten.

Ophoging VPL grens 2021 SGC/BEDR. Div contracten

De verplichtingenverhoging hangt samen met de nieuw afgesloten contracten voor categoriemanagement voor onder andere vakliteratuur en logistiek die per ingang van 1 januari 2022 zullen ingaan. Omdat categoriemanagement per 1 januari 2022 is overgeheveld van de Belastingdienst naar het Kerndepartement vindt de ophoging op artikel 8 plaats.

Verplichtingen externe inhuur

In 2021 valt de verplichtingenrealisatie op externe inhuur naar verwachting ca. 70 miljoen euro hoger uit dan bij tweede suppletoire begroting 2021 voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat inhuurcontracten voor het jaar 2022, meer dan verwacht, reeds in 2021 worden aangegaan en verlengd. Dit treedt voor een groot deel op bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Bijstellen uitgaven en verplichtingen landmacht

De uitgaven bij de Luchtmacht zijn hoger uitgevallen als gevolg van het inlopen van achterstallige facturering door Foreign Military Sales, met name van de vliegeropleidingen. Foreign Military Sales is het programma van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat de verkoop van Amerikaanse wapens, defensiematerieel, defensiediensten en militaire training aan buitenlandse regeringen faciliteert.

Naheffing Belastingdienst Loonheffing vanaf 2016

Dit betreft een nagekomen en niet begrote naheffing van de Belastingdienst voor het werkkostenregeling (WKR) voor de periode vanaf 2016.

Topsector logistiek

De verantwoording van de uitgaven voor Topsector Logistiek vindt plaats op de IenW-begroting, maar de middelen staan op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden jaarlijks overgeheveld naar de IenW-begroting. De niet-bestede middelen in 2021 zijn (tijdelijk) teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Overboeking BCF randweg Eindhoven

Dit betreft een tweetal afdrachten aan het BTW-compensatiefonds voor twee specifieke uitkeringen aan de gemeente Eindhoven.

Overboeking BCF HOV Eindhoven

Dit betreft een tweetal afdrachten aan het BTW-compensatiefonds voor twee specifieke uitkeringen aan de gemeente Eindhoven.

Storting begrotingsreserve

Bij de 2e suppletoire begroting is de storting in de begrotingsreserve borgstellingsfaciliteit geraamd op 5,1 miljoen euro (TK 35975 XIV). Bij Slotwet is de gehele storting pas geboekt (5,8 miljoen euro). De begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit is bedoeld om de verliesdeclaraties te betalen die voortvloeien uit garantstellingen aan banken waarmee innovatieve en duurzame investeringen in de landbouw en visserij worden gefaciliteerd. Tevens worden vanuit de borgstellingsfaciliteit garanties verstrekt over afgegeven corona kredieten (BL-C).

Storting begrotingsreserve landbouw

Bij de 2e suppletoire begroting is de storting in de begrotingsreserve landbouw geraamd op 1,3 miljoen euro (TK 35975 XIV). Bij Slotwet is de gehele storting pas geboekt (2,1 miljoen euro). Dit betreft de storting van verschillende posten in de begrotingsreserve landbouw (2,1 miljoen euro). Het gaat om niet uitgeputte middelen (1,3 miljoen euro voor klimaatvriendelijke veehouderij) en 0,8 miljoen euro voor ontvangsten als gevolg van overschrijding CO2-emissieplafond in de glastuinbouw.

Storting begrotingsreserve visserij

Bij de 2e suppletoire begroting is de storting in de begrotingsreserve visserij geraamd op 4,5 miljoen euro (TK 35975 XIV). Bij Slotwet is de gehele storting pas geboekt (3,4 miljoen euro). Het gaat om resterende middelen van de cofinanciering voor het Europese visserijfonds (EMFAF) en middelen voor het Noordzeeakkoord.

Ramingsbijstelling bijdrage BES-eilanden

De overschrijding van het verplichtingenbudget (3,1 miljoen euro) komt door het aangaan van meerjarige verplichtingen. Door corona komen er minder toeristen naar de BES-eilanden, waardoor er gebruiksbelasting natuur wordt gederfd. Hiervoor ontvangen de eilanden compensatie. Ten tijde van de veegbrief was de overschrijding op het verplichtingenbudget nog niet bekend.

Correctie verplichtingen raming subsidie medische ethiek

Op het instrument subsidies Medische Ethiek is de verplichtingenruimte verhoogd met 5 miljoen euro in verband met een correctie van de verplichtingenraming voor de vastlegging van de verplichtingen 2022 voor de uitvoering van de subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen.

Correctie verplichtingenruimte ZINL (2022 naar 2021)

Voor de uitvoeringskosten van het Zorginstituut Nederland in 2022 is een correctiemutatie op het verplichtingenbudget nodig omdat de toekenningsbrief inzake het budget 2022 dit jaar nog verzonden moet worden en daarmee wordt de verplichting in 2021 is vastgelegd.

Saldo 2021 hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

Op artikel 15 Hoofdvaarwegennet is het budget opgehoogd omdat de overdracht van de Haven Oudeschild in 2021 wordt afgekocht i.p.v. in 2022.

Saldo 2021 hoofdvaarwegennet vervanging en renovatie

Op artikel 15 Hoofdvaarwegennet is het budget opgehoogd vanwege een claim van de aannemer in verband met het niet uitvoeren van fase 2 van het project Waalbrug Nijmegen.

Topsector logistiek

De verantwoording van de uitgaven voor Topsector Logistiek vindt plaats op de IenW-begroting, maar de middelen staan op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden jaarlijks overgeheveld naar de IenW-begroting. De niet-bestede middelen in 2021 zijn (tijdelijk) teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Bijstellen uitgaven en verplichtingen luchtmacht

Dit betreft de hogere uitgaven bij de Luchtmacht als gevolg van eerder binnengekomen facturen van Lockheed Martin voor de F-35. Ook betreft het een eerdere betaling voor de BTW van de F-35.

Licence