Base description which applies to whole site

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.483,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Wijziging betalingsverloop au 2021

‒ 9,9

Diversen

‒ 0,2

 

‒ 10,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Afekening ruimte onder plafond bcf 2020

11,7

Au programma natuur

18

Projecten verkeer en vervoer

‒ 22,8

Voorlopige ruimte onder plafond bcf 2021

27,2

Diversen

34,5

 

68,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

58,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

2.541,90

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

2.541,90

PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 
  

Uitgaven

Wijzigingen betalingsverloop AU 2021Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering 2021. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2021 niet meer tot betaling komen. Omdat provincies recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2022 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2022 alsnog tot betaling te laten komen

Beleidsmatige mutaties

Diversen (Rijksbegroting)

Op het budget voor Onderzoeken verdeelsystematiek is een verplichting vastgelegd die over meerdere jaren tot betaling komt. Daardoor is in 2021 niet het volledige kasbudget uitgegeven.

Technische mutaties

Afrekening ruimte over plafond BCF 2020Dit betreft de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2020.

AU programma natuurDit betreft een overboeking van het ministerie van LNV voor de Algemene Uitkering Programma Natuur naar het Provinciefonds.

Projecten verkeer en vervoerMet ingang van 2021 is de decentralisatie-uitkering Projecten verkeer en vervoer omgezet naar een specifieke uitkering. Dit om de rechtmatigheid van de uitkering te waarborgen. Met deze mutatie is het bijbehorende budget overgeboekt naar de begroting van IenW.

Voorlopige ruimte onder plafond BCF 2021Provincies kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het provinciefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het provinciefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota heeft een voorlopige afrekening plaatsgevonden tussen BCF en het provinciefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen (Rijksbegroting)Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het provinciefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens. Dit betreft onder andere middelen ter compensatie van de derving van inkomsten van toltunnels.

Licence