Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

13.804,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo aanleg spoor

‒ 25,4

Saldo hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

‒ 20,1

Saldo hoofdvaarwegennet geintegreerde contractvormen

‒ 25,1

Saldo hoofdvaarwegennet realisatie

‒ 29,3

Saldo hoofdvaarwegennet vervanging en renovatie

‒ 34,9

Saldo hoofdwegennet geintegreerde contractvormen

‒ 17,5

Saldo megaprojecten verkeer en vervoer zuidasdok

17,1

Saldo reservering hoofdwegennet

‒ 18,7

Saldo reserveringen spoor

‒ 48,7

Saldo 2021 hoofdwegennet ge?ntegreerde contractvormen

‒ 42,8

Saldo 2021 hoofdwegennet realisatie

‒ 40,5

Saldo 2021 hoofdwegennet vervanging en renovatie

‒ 32,8

Saldo 2021 zuidasdok

‒ 25,6

Diversen

‒ 90,7

 

‒ 435

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Nadelig saldo mf 2020

‒ 23,4

Saldo 2021 hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

16,8

Diversen

3,2

 

‒ 3,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Actualisaties ontvangsten

‒ 99,6

Afrekening t3 2020 prorail

43,3

Bijdragen derden hoofdwegennet

134,2

Btw afdracht a4-a44 rijnlandroute

‒ 42

Compensatiepakket zeeland

51

Generale kasschuif mf

768

Loon- en prijsbijstelling 2021

135,8

Plafondcorrectie mf

‒ 186,7

Diversen

‒ 99

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Omvorming prorail

‒ 7.147,00

 

‒ 6.442,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 6.880,20

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

6.924,30

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

6.924,30

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

13.804,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Saldo hoofdwegennet

‒ 106,4

Saldo spoor

‒ 38,3

Saldo 2021 hoofdwegennet ontvangsten

‒ 24,1

Diversen

‒ 4,7

 

‒ 173,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Nadelig saldo mf 2020

18,6

Diversen

‒ 0,5

 

18,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Actualisaties ontvangsten

‒ 99,6

Afrekening t3 2020 prorail

43,3

Bijdragen derden hoofdwegennet

134,2

Btw afdracht a4-a44 rijnlandroute

‒ 42

Compensatiepakket zeeland

51

Generale kasschuif mf

768

Loon- en prijsbijstelling 2021

135,8

Plafondcorrectie mf

51,2

Diversen

‒ 99

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Nadelig saldo mf 2020

‒ 279,9

Omvorming prorail

‒ 7.147,00

 

‒ 6.484,00

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 6.639,20

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

7.165,20

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

7.165,20

Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Saldo aanleg spoor

De voorlopige realisatiecijfers op het spoorartikel laten een per saldo onderschrijding zien van circa 25 miljoen euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meevaller op de programma’s spoorcapaciteit 2030, fietsparkeren en grensoverschrijdend spoorvervoer.

Saldo hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel beheer en onderhoud, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 20 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project overdracht Brokx-nat doorschuift naar 2022.

Saldo hoofdvaarwegennet geïntegreerde contractvormen

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel geïntegreerde contractvormen, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 68 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project Zeetoegang IJmond doorschuift naar 2022.

Saldo hoofdvaarwegennet realisatie

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel realisatie, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 30 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen.

Saldo hoofdvaarwegennet vervanging en renovatie

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdvaarwegennet, onderdeel vervanging en renovatie, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 35 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project Waalbrug Nijmegen doorschuift naar 2022.

Saldo hoofdwegennet geïntegreerde contractvormen

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdwegennet, onderdeel geïntegreerde contractvormen, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 18 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat een betaling voor het project A15 Maasvlakte-Vaanplein doorschuift naar 2022.

Saldo hoofdwegennet realisatie

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdwegennet, onderdeel realisatie, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 40 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven op het programma Geluid nieuwe uitvoeringsopdrachten (circa 14 miljoen euro).

Saldo hoofdwegennet vervanging en renovatie

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel hoofdwegennet, onderdeel vervanging en renovatie, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 33 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven op het programma Intelligent Wegkantsystemen (circa 15 miljoen euro).

Saldo reservering hoofdwegennet

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel verkenningen, reserveringen en investeringsruimte, onderdeel hoofdwegennet, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 19 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven op het programma Slimme Duurzame Mobiliteit.

Saldo reserveringen spoor

De voorlopige realisatiecijfers op het artikel verkenningen, reserveringen en investeringsruimte, onderdeel reserveringen spoor, laten een per saldo onderschrijding zien van circa 49 miljoen euro. Dit komt voornamelijk doordat de middelen voor het pakket Zeeland vanaf 2022 tot betaling komen.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Nadelig saldo infrastructuurfonds 2020

Het nadelig saldo Infrastructuurfonds 2020 bedraagt 42 miljoen euro (waarvan 23,4 miljoen euro hogere uitgaven, 18,6 miljoen euro lagere niet-belastingontvangsten). Dit nadelig saldo bestaat uit de tegenvaller op het budget voor beheer en onderhoud bij Najaarsnota (103 miljoen euro) en de onderuitputting die bij Slotwet is gemeld (-61 miljoen euro). Conform reguliere systematiek op de fondsen wordt het nadelig saldo van het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij de Voorjaarsnota.

Saldo 2021 hoofdvaarwegennet beheer en onderhoud

De overdracht Haven Oudeschild en wegen en paden Texel is in 2021 afgekocht.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Actualisaties ontvangsten

Naar aanleiding van de actualisatie van de programmering op het Infrastructuurfonds worden de geraamde ontvangsten voor diverse projecten later verwacht. Het betreft per saldo een schuif naar achteren, met name veroorzaakt door het project Zeetoegang IJmond, Nieuwe Sluis IJmuiden en de bijdrage van de Provincie Groningen aan de N33.

Afrekening t3 2020 ProRail

Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan Prorail van tertaal 3 in 2020.

Bijdragen derden hoofdwegennet

Dit betreft desalderingen van circa 122 miljoen euro in 2021 en 13 miljoen euro in 2022 voor bijdragen van derden die worden ontvangen voor diverse projecten op het hoofdwegennet. De grootste bijdragen zijn die van de Provincie Groningen (78,1 miljoen euro), de provincie Brabant (38,6 miljoen euro) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM (13,2 miljoen euro).

Btw afdracht A4-A44 Rijnlandroute

Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds voor het project A4-A44 Rijnlandroute.

Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket Wind in de Zeilen in totaal 50 miljoen euro geraamd. Hiervan was al 5 miljoen euro overgeboekt naar de begroting van IenW voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. Nu wordt de resterende 46 miljoen euro (inclusief prijsindexatie 2021 van 1 miljoen euro.) overgeboekt voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.

Generale kasschuif IF

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om een realistische en gecontroleerde overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.

Loon- en prijsbijstelling 2021

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar het Mobiliteitsfonds.

Plafondcorrectie IF

Voor het deel van de overschrijding op het Infrastructuurfonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgavenplafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota wordt het plafond daarom evenredig naar beneden bijgesteld met 237,9 miljoen euro (-186,7 miljoen euro uitgaven en 51,2 miljoen euro niet-belastingontvangsten).

Diversen

Deze post bestaat uit diverse technische mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Omvorming ProRail

In 2020 is het wetsvoorstel dat ProRail omvormt tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) aangeboden aan de Tweede Kamer. Aangezien de omvorming controversieel is verklaard is het streven dat de wet in 2022 in werking treedt. In plaats van in 2021 leidt dit in 2022 incidenteel tot uitgaven voor de afrekening van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Voor alle kostenverhogingen of verlagingen die als gevolg van deze genoemde fiscale effecten optreden, geldt dat even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten ontstaan, waarmee deze kosten niet relevant zijn voor het uitgavenplafond. De omvorming zorgt vanaf 2022 voor lagere uitgaven die wel relevant zijn voor het uitgavenplafond.

Licence