Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

136,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Hoger beroep vreemdelingen

7,8

Realisatie

‒ 5,4

 

2,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,5

 

0,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,3

 

7,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

10,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

146,9

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

146,9

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,3

 

0,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,5

 

‒ 0,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,3

 

0,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

6,1

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

6,1

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Hoger beroep vreemdelingen

Het budget voor het Hoger beroep vreemdelingen (HBV) is opwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is gedekt uit generale middelen.

Realisatie

Dit betreft het uitgaven realisatiecijfer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De lagere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op lagere uitgaven bij de Raad van State en de Kiesraad. Bij de Raad van State wordt dit veroorzaakt doordat er minder capaciteit benodigd was op de afdeling bestuursrechtspraak. De lagere uitgave van de Kiesraad zijn het gevolg van vertraging bij de leverancier van het OSV2020, waardoor een factuur voor doorontwikkeling van dit systeem niet in 2021 tot betaling is gekomen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post is het saldo van diverse mutaties. Het betreft een bijdrage voor de Kiesraad als gevolg van hogere kosten voor de dienstverlening en bijdragen aan de Kabinetten van de Gouverneurs ten behoeve van de wisselkoersveranderingen die leiden tot een bestedingseffect. Ook is de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de begroting. Daarnaast is bij 2e suppletoire begroting 2021 de uitgavenraming voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (Raad van State) neerwaarts bijgesteld, o.a. vanwege een vertraagde instroom van zaken. Tevens hebben bij 2e suppletoire begroting 2021 neerwaartse bijstellingen plaatsgevonden vanwege lagere bedrijfsvoeringsuitgaven bij de Algemene Rekenkamer, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten. Tot slot heeft de Kiesraad, mede als gevolg van COVID-19, een aantal voornemens voor 2021 niet ten uitvoering kunnen brengen en vallen de uitgaven iets lager uit.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de begroting Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Daarnaast heeft een overboeking naar de Raad van State vanuit de begroting van EZK plaatsgevonden ten behoeve van de uitvoering van de Klimaatwet. Ook zijn er middelen overgeboekt vanaf de begroting van BZK in het kader van het verbeteren van de informatiehuishouding. Tevens heeft er een desaldering plaatsgevonden die ziet op de jaarlijkse indexering van de tarieven van de Nationale ombudsman die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen zijn ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden. Tot slot zijn er middelen aan de begroting toegevoegd in het kader van de nieuwe CAO Rijk.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het ontvangsten realisatiecijfer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De ontvangsten zijn licht hoger uitgevallen dan geraamd.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Als gevolg van de vertraagde instroom van zaken zijn de ontvangsten van de Raad van State bij de 2e suppletoire begroting 2021 neerwaarts bijgesteld.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een desaldering die ziet op de jaarlijks indexering van de tarieven van de Nationale ombudsman die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen zijn ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.

Licence