Base description which applies to whole site
+

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

85,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie

‒ 13

 

‒ 13

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Eindejaarsmarge

23,3

Eindejaarsmarge wederopbouw

12,6

Eindejaarsmarge wisselkoersreserve

11,4

Investeringspakket landen: steunverlening bedrijven curaçao

20

Inzet eindejaarsmarge

‒ 23,6

Kasschuif investeringspakket landen: kustwacht

‒ 6,3

Kasschuif investeringspakket landen: onderwijshuisvesting curaçao

‒ 10

Kasschuif wederopbouwmiddelen

‒ 5

Landspakket aruba art 1 veiligheid

11,8

Landspakket: bedrijfssteun curacao

‒ 20

Landspakket curacao art 1 veiligheid

15,7

Landspakket curacao carb.orgaan voor herv. en ontw

5,7

Landspakket curacao onderwijshuisvesting

15

Landspakket: detentie nieuwbouw

‒ 10

Landspakket sint maarten detentie

10

Diversen

7,3

 

57,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun

‒ 12

Laatste tranche wereldbank

86,1

Realisatie

‒ 16,3

Vijfde fase voedselhulp

14,1

Voedselhulp derde fase

14,9

Voedselhulp 4e tranche

15,2

Diversen

11,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Lening curacao t.b.v. girobank

83,3

Leningen rentevoordeel landspakket aruba

88,5

Liquiditeitssteun aruba vijfde tranche

116,1

Realisatie

‒ 164,3

Voorschot liquiditeitslening 4de tranche aruba

34,8

5de tranche liquiditeitslening sxm

19,1

6de tranche liq. lening aruba

88,7

6de tranche liq. lening curacao

82,3

6de tranche liq. lening sint maarten

23,5

7de tranche liq. lening aruba

88,7

7de tranche liq. lening curacao

82,3

7de tranche liq. lening sint maarten

23,5

Diversen

2,5

 

682,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

727,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

813

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

813

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

37,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,2

 

‒ 0,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1,7

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

9,3

 

11

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

10,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

48,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

48,8

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoen euro) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoen euro). De resterende negatieve eindejaarsmarge is veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en is tijdens ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.

Eindejaarsmarge wederopbouw

Onderdeel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoen euro).

Eindejaarsmarge wisselkoersreserve

Onderdeel van de eindejaarsmarge is de wisselkoersreserve (11,4 miljoen euro).

Investeringspakket Landen: steunverlening bedrijven Curaçao

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een reservering van 20 miljoen euro voor steunverlening aan het bedrijfsleven.

Inzet eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoen euro) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoen euro). De resterende negatieve eindejaarsmarge is veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en is tijdens ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.

Kasschuif investeringspakket landen: kustwacht

Om op een juiste manier uitwerking te geven aan de plannen voor het versterken van het grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk was een ander kasritme vereist.

Kasschuif investeringspakket Landen: Onderwijshuisvesting Curaçao

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van 30 miljoen euro in onderwijshuisvesting. Door een wijziging van de instrumentkeuze voor verstrekking van deze middelen was een ander kasritme vereist.

Kasschuif wederopbouwmiddelen

Vanwege vertraging bij wederopbouwprojecten op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba als gevolg van COVID-19 en verlenging met een jaar van de onderzoeksperiode van de beleidsdoorlichting van artikel 8.1 die uit dit budget wordt bekostigd, is een deel van de wederopbouwmiddelen in 2021 niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2022.

Landspakket Aruba art 1 veiligheid

Onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen zijn onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.

Landspakket bedrijfssteun Curaçao

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een reservering van 20 mijloen euro voor steunverlening aan het bedrijfsleven. De middelen zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Landspakket Curaçao art 1 veiligheid

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen worden onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.

Landspakket Curaçao Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.

Landspakket Curaçao onderwijshuisvesting

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van totaal 30 miljoenen euros in onderwijshuisvesting.

Landspakket detentie nieuwbouw

Onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten is een investering in een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. De voorbereiding neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk kon worden ingeschat. Daarom zijn de middelen van 2021 doorgeschoven naar 2022.

Landspakket Sint Maarten detentie

Onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten is versterking van de detentie. Deze incidentele impuls ziet op het detentievastgoed en op andere zaken die nodig zijn voor humane detentie zoals opleidingsmogelijkheden en resocialisatie.

Diversen

De post diversen is opgebouwd uit een kasschuif voor middelen wederopbouw van 2021 naar 2022, een kasschuif kustwacht van 2021 naar latere jaren en middelen vanuit het Landspakket voor het Caribisch Orgaan ter Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

Technische mutaties

Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun

Onderdeel van de landsovereenkomsten met Aruba, Curacao en Sint Maarten was een toevoeging voor de uitbreiding van het aantal Fte van de Koninklijke Marechaussee. Een deel van deze middelen is overgemaakt naar de begroting van het ministerie van Defensie.

Laatste tranche wereldbank

Na een betalingsverzoek van de Wereldbank voor de resterende wederopbouwmiddelen is de laatste tranche van 86 miljoen euro naar de Wereldbank overgeboekt. Het gehele beschikbare budget is nu opgevraagd door de Wereldbank.

Realisatie

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is niet volledig gebruikt, nadat de hevigheid van de crisis afnam.

Vijfde fase voedselhulp

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is verlengd voor de periode juli-augustus 2021.

Voedselhulp derde fase

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is verlengd voor de periode februari-april 2021.

Voedselhulp 4e tranche

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten is verlengd voor de periode mei-juni 2021.

Wisselkoersrealisatie 2021

Een deel van de begroting wordt in vreemde valuta uitgegeven en wordt via de wisselkoersreserve gecorrigeerd. In 2021 is dit resultaat positief.

Diversen

De post diversen is opgebouwd uit een overboeking aan J&V voor het budget team bestrijding ondermijning 2021, een overboeking aan het BES-fonds ten behoeve van de vrije uitkering Saba, een overboeking aan I&W ten behoeve van Winair en een mutatie voor de wijziging van instrumenten ten behoeve van het Caribisch Orgaan ter Hervorming en Ontwikkeling (COHO).

Lening Curaçao t.b.v. Girobank

Curaçao heeft een lening om een gecontroleerd faillissement van de Girobank, een lokale bank in financiële problemen, mogelijk te maken.

Leningen rentevoordeel landspakket Aruba

Als onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba zijn middelen beschikbaar gesteld om in 2021 en 2022 twee leningen te herfinancieren. Hiermee is gedurende de looptijd van de leningen een rentelastenverlichting van circa 40 miljoenen euros t.o.v. marktfinanciering gerealiseerd.

Liquiditeitssteun Aruba vijfde tranche

Op advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft Aruba een vijfde tranche liquiditeitssteun ontvangen.

Realisatie

Voor de zevende tranche liquiditeitsleningen was een schatting opgenomen. Op basis van het advies van het College financieel toezicht (Cft) en College Aruba financieel toezicht (CAft) is minder uitgekeerd dan de opgenomen schatting.

Voorschot liquiditeitslening 4de tranche Aruba

Op advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft Aruba een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun ontvangen.

5e tranche liquiditeitslening SXM

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Sint Maarten een vijfde tranche liquiditeitssteun ontvangen.

6e tranche liquiditeitslening Aruba

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Aruba een zesde tranche liquiditeitssteun ontvangen.

6e tranche liquiditeitslening Curaçao

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Curaçao een zesde tranche liquiditeitssteun ontvangen.

6e tranche liquiditeitslening Sint Maarten

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Curaçao een zesde tranche liquiditeitssteun ontvangen.

7e tranche liquiditeitslening Aruba

Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Uiteindelijk bleek er geen op basis van het advies van het CAft geen zevende tranche nodig voor Aruba.

7e tranche liquiditeitslening Curaçao

Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Op basis van advies van het Cft heeft Curaçao een zevende tranche van 37,2 miljoen euro ontvangen.

7e tranche liquiditeitslening Sint Maarten

Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Op basis van advies van het Cft heeft Sint Maarten een zevende tranche van 10,8 miljoen euro ontvangen.

Diversen

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) heeft Sint Maarten een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun ontvangen en is op basis van de wisselkoers de rentevoordeellening aan Aruba naar beneden bijgesteld.

Niet belastingontvangsten

Diversen 

De post diversen wordt veroorzaakt door een wisselkoersresultaat.

Technische mutaties

Diversen

De post bestaat uit ontvangsten Shared Service Organisation Caribisch Nederland (SSO CN), ontvangsten Caribisch Nederland, ontvangsten Korps Politie Sint Maarten (KPSM), ontvangsten van een subsidie aan bonaire international airport (BIA) en een wisselkoersrealisatie.

Diversen

Dit zijn de ontvangsten van de aflossingen op verstrekte leningen aan Curaçao en Sint Maarten.

Licence