Base description which applies to whole site

Defensiematerieelbegrotingsfonds

DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

4.610,30

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen uitgaven en verplichtingen voorlopige rekening

‒ 272,6

Diversen

6,9

 

‒ 265,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen instandhouding

‒ 61

Bijstellen investeringen

‒ 295,5

Bijstellen uitgaven en verplichtingen luchtmacht

50

Eindejaarsmarge dmf

‒ 166,5

Eindejaarsmarge dmf

166,5

Diversen

15,6

 

‒ 290,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen valuta in dollars

‒ 44,4

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60

Digitale veiligheid

45

Eindejaarsmarge dmf

166,5

Eindejaarsmarge dmf (herverdeling)

62,4

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

‒ 36,1

Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds

104,9

Diversen

195,1

 

553,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 3,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

4.607,00

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

4.607,00

DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

4.610,30

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

5,2

 

5,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

15,6

 

15,6

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstellen valuta in dollars

‒ 44,4

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60

Digitale veiligheid

45

Eindejaarsmarge dmf

166,5

Eindejaarsmarge dmf (herverdeling)

62,4

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

‒ 36,1

Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds

104,9

Diversen

195,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Eindejaarsmarge dmf

‒ 166,5

Eindejaarsmarge dmf

166,5

 

553,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

574,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

5.184,40

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

5.184,40

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Bijstellen uitgaven en verplichtingen voorlopige rekening

Dit betreft o.a. de realisaties van investeringen in Defensiebreed materieel (78 mln.) wegens vertragingen bij o.a. Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (17 miljoen) en Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (16 miljoen). Ook betreft het een onderrealisatie op munitie als gevolg van een relatief lange besteltermijn, vertragingen bij enkele projecten zoals GrIT (25 miljoen), Combat Support Ship (12,2 miljoen), Combat Vehicle 90 (10,4 miljoen) en vele kleine afwijkingen bij diverse budgetten. De vertragingen worden veroorzaakt door o.a. vertraging in productie en leveringen, en vertragingen in het aangaan van verplichtingen.

Diversen

Dit betreft o.a. 5,1 miljoen aan hogere uitgaven voor inhuur van tenten voor COVID gerelateerde activiteiten. Daarnaast betreft het 1,5 miljoen hogere uitgaven voor valuta als gevolg van verschillen in dagkoersen ten opzichte van de raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau (CEP 2021).

Beleidsmatige mutaties

Bijstellen instandhouding

Dit betreft o.a. het bijstellen van de middelen voor munitie, opleiding en training van militairen. Het kabinet heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Een groot deel van dit budget is in 2021 niet tot realisatie gekomen en wordt doorgeschoven naar latere jaren.

Bijstellen investeringen

Er is sprake van vertragingen bij de investeringen in o.a.. conventionele munitie (45 miljoen), de Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) (35 miljoen), de verwerving van de F35 (83 miljoen) en de Chinook (107 miljoen).

Bijstellen uitgaven en verplichtingen luchtmacht

De uitgaven voor de luchtmacht zijn hoger uitgevallen als gevolg van het eerder binnenkomen van facturen voor Foreign Military Sales voor o.a. de Chinook, de Apache en de BTW voor de F35.

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft een correctie op de eindejaarsmarge (EJM) van het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De initiële boeking is met de Voorjaarsnota alleen geboekt in het DMF. Deze boeking had via het voedingsartikel van de Defensiebegroting moeten lopen. De EJM is alsnog opgeboekt in H10, en overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft het opboeken van de eindejaarsmarge van het DMF. De boeking had via het voedingsartikel van de Defensiebegroting moeten lopen, en is daarom gecorrigeerd.

Diversen

Deze post betreft o.a. de toevoeging aan het DMF van de middelen voor incidentele nood- en steunmaatregelen als gevolg van COVID-19 (6,7 miljoen). Het gaat hier o.a. om de verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast betreft dit een bijdrage vanuit de Landmacht voor kleine herstelwerkzaamheden aan vastgoed (5 miljoen) en het toevoegen van budgetten vanuit de reguliere Defensiebegroting voor de gereedschapsuitrusting en werkplekinrichting en voor de verwerving van dieplaadwagons (2,5 miljoen).

Technische mutaties

Bijstellen valuta in dollars

De meevaller vanwege een gunstiger wisselkoers is verwerkt in het DMF. Conform kabinetsafspraak komen mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het generale beeld. Alvorens de doorverdeling kan plaatsvinden op het DMF wordt deze geboekt op het ontvangstenartikel van het DMF om het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting en het ontvangstenartikel van het DMF in balans te houden.

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

Er zijn extra middelen beschikbaar voor munitie, opleiding en training van militairen beschikbaar gesteld. Dit leidt tot een toename van de gereedheid van Defensie.

Digitale veiligheid

Aan de Defensiebegroting is 45 miljoen toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. De middelen worden via het voedingsartikel toegevoegd aan het DMF.

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de eindejaarsmarge van het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De EJM is in H10 opgeboekt, en vervolgens overgeheveld naar het DMF.

Eindejaarsmarge DMF (herverdeling)

De eindejaarsmarge is doorverdeeld binnen het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). In het DMF zitten naast de investeringen (voorheen artikel 6 in de reguliere Defensiebegroting) ook de instandhoudingskosten waardoor de eindejaarsmarge in het DMF hoger uitvalt dan die van het voormalige artikel 6. Middels deze mutatie wordt het resterende deel van de eindejaarsmarge aan het DMF toegevoegd.

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

De Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) is verlengd tot eind 2021. Daarmee is voorkomen dat militairen er op 1 april 2021 financieel op achteruit zouden gaan, doordat de Tijdelijke Toelage Loongebouw anders op die datum zou zijn geëindigd. Het kasritme van het beschikbare budget en de uitgaven voor de verlenging van de TTL lopen niet synchroon. Dit is ingepast door middel van een kasschuif op het DMF met doorwerking op de reguliere Defensiebegroting.

Prijsbijstelling Defensiematerieelbegrotingsfonds

De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de fondsbegroting.

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties waaronder:

 • Een tegenvaller op de uitgaven als gevolg van duurdere Zweedse Kronen (13,5 miljoen).

 • Het toekennen van het budget voor de Very Joint Task Force (VJTF) (8,6 miljoen) voor de benodigde reservedelen en multicam-gevechtskleding

 • Het herschikken van een meevaller op het brandstofbudget t.b.v. tekorten bij munitie (19,2 miljoen).

 • Een verhoging van het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (16,6 miljoen) vanuit een meevaller bij de personele kosten van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De uitgaven voor het Nationaal Fonds Ereschuld zijn hoger uitgevallen wegens o.a. een herberekening van de uitkeringen.

 • Een meevaller bij brandstof. Deze is overgeheveld naar het DMF t.b.v. tekorten op het instandhoudingsbudget.

 • Het overhevelen van een meevaller van 15 miljoen bij de personele kosten van de Landmacht naar knelpunten bij de instandhouding.

 • Hogere uitgaven voor valuta als gevolg van verschillen in de dagkoersen ten opzichte van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau (4,9 miljoen).

 • Een bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om de kosten te compenseren van de voorbereidingen van het project om de AIVD en MIVD gezamenlijk te huisvesten (11,4 miljoen).

 • Het niet tot besteding gekomen van exploitatiebudgetten. Deze zijn terug in het fonds geplaatst (6,2 miljoen).

 • Een herschikking binnen het DMO van de budgetten voor gereedstelling en personele uitgaven naar instandhouding materieel (12,4 miljoen).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Bijstellen ontvangsten

Dit betreft o.a. hogere ontvangsten vanuit Belgie voor de ontwikkeling van het Above Water Warfare Suite (AWWS)

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post betreft o.a. de toevoeging aan het DMF van middelen voor de incidentele nood- en steunmaatregelen als gevolg van COVID-19 (6,7 miljoen). Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast betreft dit een bijdrage vanuit de Landmacht voor kleine herstelwerkzaamheden aan vastgoed (5 miljoen) en het toevoegen van budgetten vanuit de reguliere Defensiebegroting voor de gereedschapsuitrusting en werkplekinrichting, en voor de verwerving van dieplaadwagons (2,5 miljoen). Deze middelen worden geboekt op het ontvangstenartikel in het fonds waarna ze verdeeld worden naar de uitgavenartikelen.

Technische mutaties

Bijstellen valuta in dollars

De meevaller als gevolg van valutaontwikkelingen wordt verwerkt op het ontvangstenartikel van het DMF om deze gelijk te laten lopen met het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting. Zie hiervoor ook de post bijstellen valuta op de reguliere begroting en bij uitgaven DMF.

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

Er zijn extra middelen beschikbaar voor munitie, opleiding en training van militairen beschikbaar gesteld. Dit leidt tot een toename van de gereedheid van Defensie.

Digitale veiligheid

Aan de Defensiebegroting is 45 miljoen toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. De middelen worden via het voedingsartikel toegevoegd aan het DMF.

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de eindejaarsmarge van het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De EJM is in H10 opgeboekt, en vervolgens overgeheveld naar het DMF.

Eindejaarsmarge DMF (herverdeling)

Deze post betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) naar de artikelen waar de uitgaven op plaats vinden. In het DMF zitten naast de investeringen (voorheen artikel 6 in de reguliere Defensiebegroting) ook de instandhoudingskosten waardoor de eindejaarsmarge in het DMF hoger uitvalt dan het voormalige artikel 6. Middels deze mutatie wordt het resterende deel van de eindejaarsmarge aan het DMF toegevoegd.

Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw

De Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) is verlengd tot eind 2021. Daarmee is voorkomen dat militairen er op 1 april 2021 financieel op achteruit zouden gaan, doordat de Tijdelijke Toelage Loongebouw anders op die datum zou zijn geëindigd. Het kasritme van het beschikbare budget en de uitgaven voor de verlenging van de TTL lopen niet synchroon. Dit is ingepast door middel van een kasschuif op het DMF met doorwerking op de reguliere Defensiebegroting.

Prijsbijstelling Defensiematerieelbegrotingsfonds

De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting. Deze middelen zijn geboekt op het ontvangstenartikel in het fonds waarna ze verdeeld zijn naar de uitgavenartikelen.

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties waaronder:

 • Een tegenvaller op de uitgaven als gevolg van duurdere Zweedse Kronen (13,5 miljoen).

 • Het toekennen van het budget voor de Very Joint Task Force (VJTF) (8,6 miljoen) voor de benodigde reservedelen en multicam-gevechtskleding

 • Het herschikken van een meevaller op het brandstofbudget t.b.v. tekorten bij munitie (19,2 miljoen).

 • Een verhoging van het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (16,6 miljoen) vanuit een meevaller bij de personele kosten van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De uitgaven voor het Nationaal Fonds Ereschuld zijn hoger uitgevallen wegens o.a. een herberekening van de uitkeringen.

 • Een meevaller bij brandstof. Deze is overgeheveld naar het DMF t.b.v. tekorten op het instandhoudingsbudget.

 • Het overhevelen van een meevaller van 15 miljoen bij de personele kosten van de Landmacht naar knelpunten bij de instandhouding.

 • Hogere uitgaven voor valuta als gevolg van verschillen in de dagkoersen ten opzichte van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau (4,9 miljoen).

 • Een bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om de kosten te compenseren van de voorbereidingen van het project om de AIVD en MIVD gezamenlijk te huisvesten (11,4 miljoen).

 • Het niet tot besteding gekomen van exploitatiebudgetten. Deze zijn terug in het fonds geplaatst (6,2 miljoen).

 • Een herschikking binnen het DMO van de budgetten voor gereedstelling en personele uitgaven naar instandhouding materieel (12,4 miljoen).

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft een correctie op de eindejaarsmarge van het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De initiële boeking is met de Voorjaarsnota alleen geboekt in het DMF. Deze boeking had via het voedingsartikel van de Defensiebegroting moeten lopen. De EJM is alsnog opgeboekt in H10, en overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de eindejaarsmarge van het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De EJM is in H10 opgeboekt, en vervolgens overgeheveld naar het DMF. Deze middelen worden geboekt op het ontvangstenartikel in het fonds waarna ze verdeeld worden naar de uitgavenartikelen.

Licence