Base description which applies to whole site

3.3 Woningbouw

Bijdragen aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

Binnen de woningbouwimpuls wordt 50mln. uit 2023 naar voren gehaald. Met deze middelen wordt bijgedragen aan het versneld realiseren van betaalbare woningen in gebiedsontwikkelingen. Daarnaast wordt 50mln. binnen de woningbouwimpuls ingezet voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ook deze middelen worden uit 2023 naar voren gehaald, waarmee in totaal 100mln uit 2023 wordt overgeheveld vanaf de aanvullende post naar de BZK-begroting. De precieze vormgeving onder de woningbouwimpuls zal nog verder worden uitgewerkt. De inschatting is dat hiermee 10.000 woningen kunnen worden gerealiseerd voor kwetsbare groepen. Verder wordt 20mln. ingezet om in ten minste 20 regios flexibele pools op te zetten van ambtenaren met (technische) kennis over planvorming, vergunningverlening om de bredere lokale bouwfase te ondersteunen en versnellen.

Licence