Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 3. Woningmarkt

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en 1e ISB

Stand suppletoire begroting 20201

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

4.297.396

4.461.831

120.000

4.581.831

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

Waarvan overige verplichtingen

Uitgaven

4.297.396

4.412.349

120.000

4.532.349

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

3.1 Woningmarkt

4.297.396

4.212.349

0

4.212.349

0

0

0

0

Subsidies

14.374

14.409

0

14.409

0

0

0

0

Woningmarkt

3.641

6.864

0

6.864

0

0

0

0

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

6.239

5.253

0

5.253

0

0

0

0

Huisvestingsvoorziening statushouders

4.494

2.292

0

2.292

0

0

0

0

Opdrachten

2.019

2.537

0

2.537

0

0

0

0

Woningmarkt

2.019

2.019

0

2.019

0

0

0

0

WSW Risicovoorziening

0

518

0

518

0

0

0

0

Inkomensoverdracht

4.269.200

4.179.900

0

4.179.900

0

0

0

0

Huurtoeslag

4.269.200

4.179.900

0

4.179.900

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

7.406

7.406

0

7.406

0

0

0

0

Dienst van de Huurcommissie

7.066

7.066

0

7.066

0

0

0

0

ILT (Autoriteit Woningcorporaties)

340

340

0

340

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

2.857

3.757

0

3.757

0

0

0

0

Woningmarkt

2.857

3.757

0

3.757

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

2.800

0

2.800

0

0

0

0

Woningmarkt

0

2.800

0

2.800

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.540

1.540

0

1.540

0

0

0

0

Financin en Nationale Schuld

1.540

1.540

0

1.540

0

0

0

0

3.3 Woningbouw

0

200.000

120.000

320.000

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

200.000

120.000

320.000

0

0

0

0

Woningbouwimpuls

0

200.000

120.000

320.000

0

0

0

0

Ontvangsten

472.000

418.218

0

418.218

0

0

0

0

1

Voor de eerste suppletoire begroting 2020 zie Kamerstukken II 2019/20, VII, nr. 1).

Toelichting
Licence