Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en 1e ISB

Stand suppletoire begroting 20201

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

344.942

356.233

50.000

406.233

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

Waarvan overige verplichtingen

Uitgaven

540.942

571.932

50.000

621.932

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

535.204

564.994

50.000

614.994

0

0

0

0

Subsidies

352.221

340.164

50.000

390.164

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

33.421

9.721

50.000

59.721

0

0

0

0

Energiebesparing koopsector

74.000

85.743

0

85.743

0

0

0

0

Energiebesparing huursector

139.000

128.900

0

128.900

0

0

0

0

SAH

48.800

48.800

0

48.800

0

0

0

0

Warmtefonds en ontzorging

57.000

67.000

0

67.000

0

0

0

0

Opdrachten

5.602

3.732

0

3.732

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

5.602

3.732

0

3.732

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

36.432

39.988

0

39.988

0

0

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

0

70

0

70

0

0

0

0

Diverse agentschappen

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

ILT (handhaving energielabel)

515

515

0

515

0

0

0

0

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

11.709

27.345

0

27.345

0

0

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

24.208

10.558

0

10.558

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

4.300

4.571

0

4.571

0

0

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

4.300

4.571

0

4.571

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

90.160

0

90.160

0

0

0

0

Programma reductie energieverbruik

0

90.160

0

90.160

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

136.649

86.379

0

86.379

0

0

0

0

Gemeentefonds (H50)

112.400

83.486

0

83.486

0

0

0

0

EGO

24.249

2.893

0

2.893

0

0

0

0

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

5.738

6.938

0

6.938

0

0

0

0

Subsidies

3.491

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

3.491

3.491

0

3.491

0

0

0

0

Opdrachten

1.350

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.350

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

53

53

0

53

0

0

0

0

ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)

53

53

0

53

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

516

1.716

0

1.716

0

0

0

0

Toelatingsorganisatie

516

1.716

0

1.716

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

328

328

0

328

0

0

0

0

Ministerie van IenW

328

328

0

328

0

0

0

0

Ontvangsten

91

91

0

91

0

0

0

0

1

Voor de eerste suppletoire begroting 2020 zie Kamerstukken II 2019/20, VII, nr. 1).

Toelichting
Licence