Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Artikel 2

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2020 incl. NvW

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen:

6.975.855

3.800.000

10.775.855

0

0

0

0

Uitgaven:

7.002.798

3.800.000

10.802.798

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,70%

Inkomensoverdrachten

6.941.277

3.800.000

10.741.277

0

0

0

0

Macrobudget participatiewet uitkeringen

6.147.353

0

6.147.353

0

0

0

0

en intertemporelen tegemoetkoming

Toeslagenwet

440.875

0

440.875

0

0

0

0

AIO

334.133

0

334.133

0

0

0

0

Bijstand zelfstandigen

10.800

3.800.000

3.810.800

0

0

0

0

Bijstand overig

1.100

0

1.100

0

0

0

0

Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland)

7.016

0

7.016

0

0

0

0

Subsidies

29.782

0

29.782

0

0

0

0

Sectorplannen

0

0

0

0

0

0

0

Armoedeschulden

985

0

985

0

0

0

0

Cofinanciering dienstverlening

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Europees fonds meestbehoeftigen

100

0

100

0

0

0

0

Regionale kansen kinderen

455

0

455

0

0

0

0

Alle kinderen doen mee

11.576

0

11.576

0

0

0

0

SBCM

2.800

0

2.800

0

0

0

0

NIBUD

314

0

314

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

5.552

0

5.552

0

0

0

0

Opdrachten

19.824

0

19.824

0

0

0

0

0

Bekostiging

1.739

0

1.739

0

0

0

0

ZonMw

1.739

0

1.739

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

167

0

167

0

0

0

0

ZonMw

167

0

167

0

0

0

0

Bijdrage B&S fondsen

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Pensioenfonds PRWI

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Bijdrage aan internationale organisaties

9

0

9

0

0

0

0

Contributie CASS

9

0

9

0

0

0

0

Ontvangsten

26.020

0

26.020

0

0

0

0

Toelichting

Bijstand zelfstandigen

Gemeenten gaan tijdens de coronacrisis uitvoering geven aan een extra tijdelijke voorziening voor gevestigde ondernemers, waaronder ZZP'ers. De verwachte uitgaven aan deze open einde regeling bedragen voor de eerste 3 maanden 3,8 miljard. Ondernemers kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal 10 duizend om liquiditeitsproblemen te ondervangen (eerste inschatting is 2 miljard). Een groot deel van deze leningen ontvangt de overheid later terug. Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op ondersteuning voor levensonderhoud in de vorm van aanvullende bijstand (eerste inschatting is 1,5 miljard). Ondernemers ontvangen gedurende drie maanden een aanvulling op hun inkomen tot het sociaal minimum. Er is daarbij geen sprake van een partner- of vermogenstoets. Met de tijdelijke regeling zijn uitvoeringskosten mee gemoeid (eerste inschatting is 300 miljoen). Gemeenten zullen via nacalculatie volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. Op korte termijn wordt al 250 miljoen overgemaakt aan gemeenten zodat ze in hun eerste uitgaven kunnen voorzien.

De bij deze suppletoire begroting gereserveerde middelen betreffen middelen voor de eerste 3 maanden van de regeling. Nadere besluitvorming over de periode hierna volgt. Het budget zal in overeenstemming met die besluitvorming worden aangepast.

Licence