Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierdartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet ( bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.775.855

12.434.990

‒ 1.488.810

3.667

10.949.847

Uitgaven

10.802.798

12.457.787

‒ 1.503.257

3.146

10.957.676

Waarvan juridisch verplicht

99,70%

99,80%

  

99,90%

      

Inkomensoverdrachten

     

Macrobudget participatiewetuitk en intertemprorele tegemoetk

6.147.353

5.931.596

446.737

0

6.378.333

Bijstand zelfstandigen

3.806.800

5.673.373

‒ 1.992.457

0

3.680.916

AIO

334.133

328.418

6.723

‒ 3.134

332.007

TW

440.875

435.630

34.533

7.836

477.999

Bijstand overig

1.100

1.000

0

0

1.000

Onderstand (Caribisch Nederland)

7.016

5.816

70

0

5.886

Subsidies(regelingen)

     

Europees fonds meestbehoeftigen

100

100

0

0

100

Regionale kansen kinderen

455

669

‒ 255

‒ 243

171

SBCM

2.800

2.800

0

0

2.800

Sectorplannen

0

1.042

0

0

1.042

NIBUD

314

375

‒ 63

63

375

Overige subsidies algemeen

9.552

16.794

5.997

8.123

30.914

Cofinanciering dienstverlening

8.000

8.000

0

‒ 1.788

6.212

Armoedeschulden

985

3.040

0

‒ 260

2.780

Alle kinderen doen mee

11.576

12.836

‒ 2.757

‒ 230

9.849

Opdrachten

     

Opdrachten algemeen

19.824

24.383

‒ 1.788

‒ 7.221

15.374

Bekostiging

     

ZonMW

1.739

1.739

0

0

1.739

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

ZonMW

167

167

3

0

170

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Pensioenfonds Wsw

10.000

10.000

0

0

10.000

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Contributie CASS

9

9

0

0

9

      

Ontvangsten

26.020

26.020

‒ 5.562

0

20.458

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1.500,1 miljoen. Hiervan is -/- € 1.503,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie Miljoenennota -/- € 5,6 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AIO

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 iets naar beneden bijgesteld (-/- € 3,1 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het verwachte aantal uitkeringen naar beneden is bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: TW

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de raming voor 2020 met € 7,8 miljoen opwaarts bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling komt omdat vooral de uitgaven aan TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen opwaarts zijn bijgesteld (€ 6,1 miljoen euro). Dit komt door een hoger aantal TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen dan eerder verwacht.

Subsidies/ opdrachten

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,0 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 3,0 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt mede veroorzaakt doordat er door de corona-crisis vertraging is ontstaan bij subsidies en opdrachten (-/- € 1,2 miljoen). Verder zijn de laatste subsidies van de subsidieregeling DWSRA afgewikkeld. Het restant van de middelen voor DWSRA (-/- € 1,8 miljoen) wordt aangemerkt als per saldo onderuitputting.

  • 3. Er zijn in totaal 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,0 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de subisieaanvraag van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor het actieplan stages (-/- € 0,6 miljoen).

  • 4. Er zijn budgettair neutrale herschikkingen tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 4,4 miljoen).

  • 5. Voor het onderdeel van werk naar werk crisisdienstverlening is voor de opdracht leeragenda, communicatie en effectiviteitsonderzoek € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld (dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).

Verplichtingen

  • 1. Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten dit jaar worden verleend, terwijl de verplichtingen nu vastgelegd worden en de betalingen in een later jaar plaatsvinden.

Licence