Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 13 Toeslagen

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW

Stand na suppletoire begrotingen 2021 (inclusief ISB's)

Mutatie 2e ISB 2021

Stand na 2e ISB

Mutatie 2022

Verplichtingen

118.125

730.125

38.591

691.534

19.295

Uitgaven (1) + (2)

118.125

730.125

38.591

691.534

19.295

(1) Apparaatsuitgaven

118.000

167.000

0

167.000

0

Personele uitgaven

115.040

164.040

0

164.040

0

Eigen personeel

84.402

93.402

0

93.402

0

Inhuur externen

30.638

70.638

0

70.638

0

Materile uitgaven

2.960

2.960

0

2.960

0

Overige materile uitgaven

2.960

2.960

0

2.960

0

(2) Programma-uitgaven

125

563.125

38.591

524.534

19.295

waarvan juridisch verplicht

100%

100%

100%

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

100

100

0

100

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

100

100

0

100

0

Opdrachten

25

25

0

25

0

ICT opdrachten

25

25

0

25

0

(Schade)vergoedingen

0

563.000

38.591

524.409

19.295

Compensatie toeslagengedupeerden

0

563.000

38.591

524.409

19.295

Overige (schade)vergoedingen

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

(Schade)vergoedingen ( 38,6 mln.)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) scheldt, als onderdeel van het kwijtschelden van publieke schulden, de openstaande Kinderopvangtoeslag- en Kindgebonden budgetschulden van KOT-gedupeerden kwijt. Dit resulteert in een derving voor de SZW-begroting. De eerder beschikbaar gestelde middelen voor de Toeslagenherstelactie bevatten reeds cumulatief 57,9 mln. ter dekking van dervingen op openstaande Toeslagenvorderingen. Deze middelen staan nog op de begroting van Financin en worden nu ingezet ter compensatie van een deel van de verwachte dervingen van het Ministerie van SZW. De daadwerkelijk verwachte dervingen van het Ministerie van SZW liggen hoger dan deze 57,9 mln. De totaal verwachte derving evenals het nadere ritme over de tijd verwerkt het Ministerie van SZW in haar eigen incidentele suppletoire begroting.

Licence