Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Belastingen

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW

Stand na suppletoire begrotingen 2021 (inclusief ISB's)

Mutatie 2e ISB 2021

Stand na 2e ISB

Mutatie 2022

Verplichtingen

2.987.107

3.001.107

2.376

3.003.483

594

waarvan betalingsverplichtingen

2.986.707

3.000.707

2.376

3.003.083

594

waarvan garantieverplichtingen

400

400

0

400

0

Garantie procesrisico's

400

400

0

400

0

Uitgaven (1) + (2)

3.108.560

3.122.560

2.376

3.124.936

594

(1) Apparaatsuitgaven

2.642.216

2.656.216

2.376

2.658.592

594

waarvan: Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken Caribisch Nederland

14.000

14.000

0

14.000

0

Personele uitgaven

2.213.751

2.217.751

2.376

2.220.127

594

Eigen personeel

1.886.602

1.887.602

1.887.602

0

Inhuur externen

318.167

321.167

2.376

323.543

594

Overig personeel

8.982

8.982

8.982

0

Materile uitgaven

428.465

438.465

0

438.465

0

ICT

25.928

25.928

0

25.928

0

Bijdrage aan SSO's

279.116

289.116

0

289.116

0

Overige

123.421

123.421

0

123.421

0

(2) Programma-uitgaven

466.344

466.344

0

466.344

0

waarvan juridisch verplicht

66,6%

Bekostiging

6.290

6.290

0

6.290

0

Vergoeding proceskosten

6.273

6.273

0

6.273

0

Overige programma-uitgaven

17

17

0

17

0

Garanties

245

245

0

245

0

Garantie procesrisico's

245

245

0

245

0

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

15.780

15.780

0

15.780

0

Waarderingskamer

1.987

1.987

0

1.987

0

Kadaster

2.006

2.006

0

2.006

0

Kamer van Koophandel

4.345

4.345

0

4.345

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

7.442

7.442

0

7.442

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

445

445

0

445

0

Internationale Douaneraad

175

175

0

175

0

Overige internationale organisaties

270

270

0

270

0

Opdrachten

340.377

340.377

0

340.377

0

ICT opdrachten

288.654

288.654

0

288.654

0

Overige opdrachten

51.723

51.723

0

51.723

0

Bijdrage agentschappen

89.574

89.574

0

89.574

0

Bijdrage Logius

86.381

86.381

0

86.381

0

Bijdrage CIBG

193

193

0

193

0

Bijdrage overige agentschappen

3.000

3.000

0

3.000

0

Rente

85.000

85.000

0

85.000

0

Belasting-en invorderingsrente

85.000

85.000

0

85.000

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

71.367

71.367

0

71.367

0

Toerekening uitgaven aan Douane

71.367

71.367

0

71.367

0

Ontvangsten (3) + (4)

150.945.690

150.945.690

52.870

150.892.820

52.870

Programma-ontvangsten (3)

150.889.259

150.889.259

52.870

150.836.389

52.870

waarvan: Belastingontvangsten

150.164.278

150.164.278

41.733

150.122.545

41.733

Bekostiging

181.827

181.827

9.356

172.472

9.356

Kosten vervolging

181.827

181.827

9.356

172.472

9.356

Rente

350.377

350.377

594

349.783

594

Belasting- en invorderingsrente

350.377

350.377

594

349.783

594

Boetes en schikkingen

192.777

192.777

1.188

191.589

1.188

Ontvangsten boetes en schikkingen

192.777

192.777

1.188

191.589

1.188

Apparaatsontvangsten (4)

56.431

56.431

0

56.431

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven (+ 2,4 mln.)

Het kwijtscheldingsproces van de belastingschulden van KOT-gedupeerden resulteert in een onvoorziene uitvoeringslast voor de Belastingdienst. Hier is additioneel uitvoeringsbudget voor vereist.

Ontvangsten

Belastingontvangsten ( 41,7 mln.)

Het kwijtschelden van de relevante belastingschulden van KOT-gedupeerden resulteert in een inkomstenderving op de Financin begroting van cumulatief 83,5 mln. in 2021 en 2022. In 2021 wordt als gevolg van de kwijtschelding 41,7 mln. minder aan belastingontvangsten verwacht. In 2021 wordt daarom een kadercorrectie binnen het inkomstenkader toegepast.

Bekostiging, Rente, Boetes en schikkingen ( 11,2 mln.)

Naast een verwachte directe derving van belastingontvangsten van 41,7 mln. wordt eveneens een ontvangstenderving op de aan deze schulden gerelateerde niet-belastingontvangsten, bestaande uit kosten vervolging, belastingrente en boetes verwacht. De ontvangstenraming wordt hierop aangepast.

Licence