Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 13 Toeslagen

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 355 mln. lager uitgevallen dan begroot. Dit komt o.a. door:

  • Voor kinderen en ex-partners van gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslag, alsmede gedupeerden van Opzet/Grove Schuld (OG/S) bij andere toeslagenregelingen, zijn in 2021 compensatieregelingen voorbereid. Omdat wetgeving voor deze regelingen in 2021 nog niet is afgerond, schuiven de verplichtingen naar 2022 door. Dit betreft € 630 mln. voor de kindregeling, € 98 mln. voor de ex-partnerregeling en € 23,3 mln. voor de compensatieregeling OG/S van andere toeslagen.

  • Voor de kwijtschelding van private schulden, de uitvoering van deze regeling bij Sociale Banken Nederland (SBN), en de specifieke uitkering voor Brede hulp bij gemeenten zijn er hogere verplichting aangegaan. Voor deze regelingen was deels verplichtingenbudget beschikbaar in 2022-2023. Dit betreft € 194 mln. additioneel voor kwijtschelding van private schulden, € 81 mln. voor de uitvoering bij SBN en € 58 mln. voor de specifieke uitkering.

  • Daarnaast is er € 20 mln. meer aan verplichtingen gerealiseerd op compensatie voor gedupeerden door een versnelling van UHT.

  • Als laatste is er een verhoging van de verplichtingen voor externe inhuur met € 54 mln. als gevolg van het aangaan en verlengen van inhuurcontracten. Dit treedt voor een groot deel op bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Uitgaven

Eigen personeelDe uitgaven voor eigen personeel vallen € 8,8 mln. lager uit dan begroot. Dit komt doordat de gemiddelde loonkosten lager uitvallen en door incidentele onderbezetting.

Inhuur externenDe uitgaven voor externe inhuur vallen € 18,6 mln. lager uit dan begroot. Dit komt door onderbesteding bij de ketenpartners van de Belastingdienst en lagere kosten voor uitzendkrachten bij Toeslagenregulier.

(Schade) vergoedingenHet instrument (schade) vergoedingen valt € 135 mln. lager uit dan begroot. Dit heeft twee oorzaken. Als eerste zijn er gedupeerde ouders die ofwel nog niet bereikt zijn of hebben aangegeven hebben de € 30.000 nog niet te willen ontvangen. Ten tweede is het loket van Sociale Banken Nederland (SBN) later geopend dan initieel verwacht, waardoor in 2021 minder kosten zijn gemaakt voor de oplossing van private schulden. De gereserveerde middelen hiervoor worden doorgeschoven naar 2022 middels een kasschuif.

Licence