Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.5 Artikel 96

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid 2eIncidentele suppletoire begroting 2021 artikel 96 Apparaat kerndepartement (bedragen x1.000)

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2eISB

Stand 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

372.070

1.473

370.597

8.700

5.673

0

0

Uitgaven:

407.222

1.473

405.749

8.700

5.673

0

0

Personele uitgaven

327.135

1.353

325.782

7.890

5.199

0

0

waarvan eigen personeel

317.862

1.403

316.459

7.840

5.174

0

0

waarvan externe inhuur

6.403

50

6.453

50

25

0

0

waarvan overige personele uitgaven

2.870

0

2.870

0

0

0

0

Materile uitgaven

80.087

120

79.967

810

474

0

0

waarvan ICT

15.018

0

15.018

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

48.132

120

48.012

810

474

0

0

waarvan overige Materile uitgaven

16.937

0

16.937

0

0

0

0

Ontvangsten

58.761

0

58.761

0

0

0

0

Toelichting

Uitvoeringkosten NOW

De uitvoeringskosten NOW van het kerndepartement SZW vallen hoger uit dan in eerste instantie geraamd, wegens een hoger beroep op de regeling dan waar in de eerdere raming rekening mee is gehouden. De eerder gereserveerde middelen worden in het juiste kasritme geplaatst door een kasschuif van 1,0 miljoen van 2021 naar 2022. Verder worden de beschikbare middelen verhoogd met in totaal 8,7 miljoen. Dit wordt gedekt uit een bestaande reservering voor uitvoeringskosten van de NOW op artikel 99.

Licence