Base description which applies to whole site

Artikel 1 gemeentefonds

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2022 incl. NvW's

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

35.801.495

679.000

36.480.495

0

0

0

0

        

Uitgaven

35.801.495

679.000

36.480.495

0

0

0

0

        

Financiering gemeenten

       

Bijdrage aan medeoverheden

35.799.984

679.000

36.478.984

0

0

0

0

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

30.674.140

679.000

31.353.140

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkeringen

985.328

0

985.328

0

0

0

0

Integratie-uitkering Voogdij 18+

745.391

0

745.391

0

0

0

0

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.425.741

0

1.425.741

0

0

0

0

Integratie-uitkering Participatie

1.888.667

0

1.888.667

0

0

0

0

Integratie-uitkeringen Overig

80.717

0

80.717

0

0

0

0

        

Kosten Financiële verhoudingswet

       

Opdrachten

911

0

911

0

0

0

0

Onderzoeken verdeelsystematiek

911

0

911

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

600

0

600

0

0

0

0

Onderzoeken verdeelsystematiek

600

0

600

0

0

0

0

        

Ontvangsten

35.801.495

679.000

36.480.495

0

0

0

0

Toelichting

Energietoeslag

Gemeenten zullen dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet een eenmalig budget van € 679 mln. beschikbaar gesteld. Deze middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt.

Algemeen

Afdrachten aan het gemeentefonds hebben gevolgen voor de belastingontvangsten. Deze worden op artikel 1 Belastingen van de begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) verantwoord. De budgettaire gevolgen voor de belastingontvangsten worden in de reguliere eerste suppletoire begroting van Financiën in 2022 verwerkt.

Licence