Base description which applies to whole site

Artikel 1 Gemeentefonds

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2022 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € 656,9 mln. verlaagd. De in tabel 1 weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1 Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds 2022 (bedragen x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 20221

 

36.480.495

Stand uitgavenbedrag eerste suppletoire begroting 20222

 

39.880.718

Stand uitgavenbedrag tweede suppletoire begroting 2022

 

40.638.361

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2022

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

76

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

‒ 508

 

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2022

‒ 655.985

 

4) Afboeken oude verplichting IU participatie 2019

‒ 1

 

5) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen overig 2022

‒ 2

 

6) Afboeken oude verplichting decentralisatie-uitkeringen 2019

‒ 64

 

7) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2022

‒ 440

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 656.924

   

Stand uitgavenbedrag slotwet 2022

 

39.981.438

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

33.721.227

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.967.441

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Voogdij 18+

 

742.059

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Beschermd wonen

 

1.498.275

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering Participatie

 

1.965.262

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen Overig

 

85.796

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

476

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

902

1

In deze stand zijn de mutaties van de eerste Incidentele Suppletoire Begroting opgenomen.

2

In deze stand zijn de mutaties van de tweede Incidentele Siuppletoire Begroting opgenomen

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1 en 2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet opdrachten en bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt per saldo € 0,432 mln. lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2022 werd geraamd. Het budget voor 2022 is daarmee niet volledig tot besteding gekomen. Deze uitgaven zullen in 2023 alsnog worden gedaan. Daarom zullen de uitgaven «Kosten financiële-verhoudingswet» bij Voorjaarsnota 2023 opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het Ministerie van Financiën.

3) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2022

De uitbetalingen aan gemeenten in 2022 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2022. Het gaat hierbij om een verschil van € 656 mln. De belangrijkste reden voor het verschil ligt in het feit dat er in een laat stadium van het besluitvormingsproces nog extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor de algemene uitkering gemeentefonds. Daardoor kon de laatste betaaltermijn in 2022 niet meer gehaald worden. Het betreft onder meer € 500 mln. in verband met de energietoelage voor huishoudens met een laag inkomen. De desbetreffende bedragen zijn in januari 2023 alsnog uitbetaald. Het uitgavenbudget voor de algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2023 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

4) Afboeken oude verplichting integratie-uitkering participtie 2019

Deze boeking hangt samen met het afboeken van een oude verplichting samenhangend met de integratie-uitkering participatie uit 2019.

5) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen overig 2022

De uitbetalingen aan gemeenten in 2022 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2022. Het gaat hierbij om een verschil van € 2.000. Het uitgavenbudget voor de integratie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2023 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

6) Afboeken oude verplichtingen Decentralisatie-uitkeringen 2019

Deze boeking hangt samen met het afboeken van een oude verplichting samenhangend met decentralisatie-uitkeringen uit 2019.

7) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2022

De uitbetalingen aan gemeenten in 2022 blijken lager te zijn dan het beschikbare uitgavenbudget bij 2e suppletoire begroting 2022. Het gaat hierbij om een verschil van € 0,44 mln. Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bij deze slotwet. Het uitgavenbudget voor de decentralisatie-uitkeringen zal bij Voorjaarsnota 2023 met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld.

Verplichtingen

In tabel 2 wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2022 is het verplichtingenbedrag met € 0,852 mln. verlaagd.

Tabel 2 Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds 2022 (bedragen x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 20221

 

36.480.495

Stand verplichtingenbedrag eerste suppletoire begroting 20222

 

39.619.270

Stand verplichtingenbedrag tweede suppletoire begroting 2022

 

40.376.913

   

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2022

  

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

‒ 176

 

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

‒ 611

 

3) Afboeken oude verplichting decentralisatie-uitkeringen 2019

‒ 64

 

4) Afboeken oude verplichting IU Participatie 2019

‒ 1

 
   

Totaal mutaties bij slotwet

 

‒ 852

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet 2022

 

40.376.061

   
   

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

34.126.138

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.957.508

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Voogdij 18+

 

742.059

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Beschermd wonen

 

1.498.275

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering Participatie

 

1.965.261

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen Overig

 

85.797

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet opdrachten

 

224

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet bijdragen

 

799

1

In deze stand zijn de mutaties van de eerste Incidentele Suppletoire Begroting opgenomen.

2

In deze stand zijn de mutaties van de tweede Incidentele Siuppletoire Begroting opgenomen.

De wijziging van het verplichtingenbedrag is als volgt te verklaren:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet opdrachten

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 0,176 mln. lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2022 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2022 minder opdrachten zijn aangegaan dan vooraf geraamd.

2) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingwet bijdragen

Het gerealiseerde bedrag komt totaal € 0,611 mln. lager uit dan bij 2e suppletoire begroting 2022 werd geraamd. Dit is veroorzaakt doordat in 2022 minder opdrachten zijn aangegaan dan vooraf geraamd.

3) Afboeken oude verplichtingen Decentralisatie-uitkeringen 2019

Deze boeking hangt samen met het afboeken van een oude verplichting samenhangend met decentralisatie-uitkeringen uit 2019.

4) Afboeken oude verplichtingen integratie-uitkering participatie 2019

Deze boeking hangt samen met het afboeken van een oude verplichting samenhangend met de integratie-uitkering participatie uit 2019.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2022 worden de ontvangsten met € 656,9 mln. verlaagd.

Licence